Deutsches Archäologisches Institut / Abteilung Athen [Hrsg.]
Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts, Athenische Abteilung — 3.1878

Seite: 282
DOI Heft: DOI Artikel: DOI Seite: Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/am1878/0304
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
382

0 n\PA, TO HPMON TA30X

5. n^j^vcn.
TsjxxyLX ir/]XtvMV xyysLMV evpEO^xxv TXE^TTX EV To?o y(3y.xxL
T?,E ELEOOOV, OV.OLX XXIX TS T*/]V yxVMTLV XXL ypM!AXTX TCpo^ IX
EV MuX^VX^ XVXXx)ujpOEVTX. METX TOVTMV OS EVpEO^TXV 6[J.OLX
TEtXXyLX E)JrfjWX7j<; XXL pMjAX'LXYj^ E-O^*^. Tx XTO TOV XpL^V-OV
1-20 EVpsOlQ'jXV EV-TpoxOsV T'^ 6vpX0 TOV TxpoV, ETL TOV EOX-
pO'A^ TEpLTOV V.ETX^V TMV yM[XXTMV §LEX^Xp[XEVX. "ixM^ OE TXpE-
TSTOV EXEL* XXTX TY]V TvX^TLV TOV TXpoV.
21. HpOO TO E^MTEptXOV XXpOV T*^0 EL^OOOV TTEpL TO yx/JvLXOV
V.ETOOV VTO TY]V VVV ETLTXVELXV T'^E y ?E EVpsQ*/] TETxXoV y X/.-
XOVV, TEpL^EpE^ y.ET' OVpXE XoAo6*?j^, EyoV cyTjjAX TVV^OoVE XXTO-
?^Tp0V, 0LXy.ETp0V 0.18, XXEpXLOV [AETX XXTLMTEM^ [Atxpx^. To
ypMV.X TOV yx/.XO'v ETTL yp'JXL^OV. 'En' XVTOV OE OVOEV xoxv.yv.x
OLXXOtVETXL.


22. MLxpov x6xy.yv.x ypvxovv (v.spoo opyov;), syov xyi]ao(
TLXpEV.pspE^ Trpoo TOV xpX^LXOV Xpt0v.OV 2, y.YjXOVO 0.007, TÄX-
TOVE 0.005 XXL TX/O'JE TEOLTOV 0.001. IvyXELTXL OE EX OVO TE-
TX^MV, TOV s'[ATCpoxOEV, pspOVTO^ X7EOTETVTMp;.EVOV TO 0*yYj[AX TOV
2, XXL XOL^OV TX EVOOV, XXL TOV OTLxQEV, OVTO^ ETLTEOOV XXL XVEV
xoX-

XOX[AYjU.XTO0. 'A[J.p0TEpX

L OE EVOVVTXL XXTX TX XXpX OLX XVY)

XyjTEMO. ^EpEL OE 0'JO 6pL(J6vTLX, [ALXpx, TTpoyyvXx TpYjjV.XTX, MV
TO [AEV VTXpyEL XXTX T"}]V ßxxLV, TO OE XXTX TO [J.EXOV. "0[AOLOV
yiv To xyyj!AX, xXX' E^XTcov To y.EyEOoo, 7000^ TX vn' XpLO. 1-13
y P'JTX XOJV.*<]V.XTX XXL TX E^*^ VX^LVX TOV TXpoV ITXTX (xpL^. 6).
23. AExpOV XOT[AY]^X yp'VTOVV ([AEpO^ Opy.OV;), O*yV]j.AXTO0 TLE-
pLpEpoOo, E^MyXMV.EVOV XXTX TO [AEXOV XVEV XTOTETVTMtAEVOV XO-
TV.yv.XTOE. OLXV.ETOOV 0.010. IvyXELTXL OE EX OVO TETX/XVV yVLV-
V.EVMV XXTX TX XXpX T*?jo TEOLTEOELX^ OLX JVyxO/./.yTEME. "SÖV
loading ...