Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Deutsches Archäologisches Institut / Abteilung Athen [Editor]
Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts, Athenische Abteilung — 26.1901

DOI article: DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.41307#0049
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
ΜΥΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣ ΓΡΟΠΗ

39

άλλα σαφή επιχειρήματα εν σελ. \η\-2 φέρει. Έν συμπεράσματι
δέ φαίνεται δεχόμενος δτι εν Έλευσΐνι μόνον χορός μετά θυμιατη-
ρίων ΰπήρχεν, αν δέ θέληση τις καί μετά κέρνου χορόν, ούτος ώς
υπό μόνης τής ίερείας τελούμενος, κατά τά έν τοίς μνημονευόμενοις
χωρίοις Νικάνδρου καί τοΰ Σχολιαστοϋ αύτοΰ παραδιδόμενα, δεν
άπεικονίζεται βεβαίως έν τω έλευσινίω πίνακι1.
’Όρχησις ιερά δέχεται δτι άπεικονίζεται έν τω άετώματι του πίνα-
κος καί ό μετά τον Fritze άμέσως περί τοΰ αΰτοΰ θέματος γράψας
κ. Κουρουνιοότης (Άρχ. Έφημ. 1898 σελ. 21-28), άλλά τοΰ κερκο-
φόρου καλουμένου όρχήματος. «Ή παρουσία τής αΰλητρίδος καθιστά
τοΰτο λίαν πιθανόν καί ή στάσις τής έν τω μέσω γυναικός αρμό-
ζει λίαν εις όρχουμένην τό κερνοφόρον δρχημα, δπερ μεταξύ των
μανιωδών ορχήσεων κατελέγετο». Ό Έλλην άρχαιολόγος άρνειται
καί δτι τά εύρεθέντα έν Έλευσΐνι πήλινα άγγεΐα καί δτι τά υπέρ
την κόμην των έν τω πίνακι γυναικών φαινόμενα ομοιόσχημα σκεύη
ήσαν θυμιατήρια, καί διότι τά θυμιατήρια θέλει άβαθέστερα καί
διότι τό άνω μέρος αυτών, στενότερον τής κοιλίας, δυσχεραίνει τήν
τε ροήν τοΰ άέρος καί τοΰ πυρός τήν διατήρησιν, δτε μάλιστα έκα-
λύπτετο υπό τών διατρήτων πωμάτων, καί διότι διά τοΰ βραχέος
ποδός τών τοιούτων θυμιατηρίων πυρακτουμένου έκινδύνευε νά πάθη
καΰσιν καί άλγος ή φοροΰσα τό άγγεΐον κεφαλή 2. Διό καί παραδέ-

1 Ό κ. Fritze έν υποσημειώσει ενταύθα ενισχύει τό επιχείρημα αυτού ανα-
γράφουν παρατήρησιν τοΰ κ. Φιλιού, δτι έν τη έλευσινία έπιγραφή τη υπό τού-
του ένΈφημ. άρχ. (1883 σελ.15) δημοσιευθείση μνημονεύεται «έσχαρίς έπί τόν
λίθον», δηλονότι θυμιατήριον έπ'ι τόν βωμόν. Άλλά τήν έσχαρίδα εκείνην τήν
έπ'ι τόν λίθον παραληπτέον ώς θυμιατήριον απλώς έπί λίθινου βάθρου, οΐα τά
τελευταίου έν τε Έλευσΐνι καί τη γείτονι Χασιά άνακαλυφθέντα, περί ών ιδε
Athen. Mitt. 1897 σελ. 3§4 καί 1899 σελ. 5 6 καί πίνακα VIII, έτι δέ καί Έφημ.
άρχ. ιgoo σελ. 8η έν σημ. 2, δηλονότι θυμιατήριον άλλου είδους καί άλλοίας
μεταχειρίσεως.
2 Σημειωτέου δτι δ Rubensohn έν τη πραγματεία αυτού (σελ. 281) δέχεται
— καί όρθώς — τόν πόδα υψηλόν. Καί δ προοόρως έπί ζημία τής αρχαιολογίας
μεταστάς L. Couve (έν Dictionnaire des ant. Gr. et Rom. λ. Kernos) λέγει- on
admettra difficilement qu’on püt porter pose directement sur la tete un vase ou
brulait de l’encens. Άλλ’ άρά γε ούδείς υπήρχε τρόπος αποφυγής αμέσου έπα-
φής θυμιατηριού καί κεφαλής; Θυμιατήριον δέχονται πάντες δτι απεικονίζεται
έπί τοΰ κλουσιακοΰ αγγείου. Ό αυτός κίνδυνος δεν υπήρχε καί έκεΐ; "Οτι δέ
θυμιατήριον έκεΐνο άποδεικνύει απλή αντιπαραβολή πρός τόν έν Athen. Mitt.
1898 υπό R. Zahn δημοσιευθέντα πίνακα VI.
 
Annotationen