Apian, Petrus ; Amantius, Bartholomaeus
Inscriptiones Sacrosanctae Vetvstatis [vetustatis]: non illae quidem Romanae, sed totius fere orbis summo studio ac maximis impensis ... — Ingolstadt, 1534 [Cicognara, 3095] [VD16 A 3086]

Seite: 7
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/apian1534/0011
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
uenuftissirni,Netiipe dat & quodcuncp libet fortuna, rapitc^Jrus & est fubito, qui modo Crx*
sus erat.SinguIa quid reseram,nil non mortale tenemus pectoris exceptis, ingeniiq* bonis.En
ego cum patria caream, uobisqj domoq? raptacp sint adimi, qua: potuere mihi ingenio tn ipse
mcOjComitorq* fruor^. Ca:lar in hoc potuit iuris habcre nihil. Quilibet hanc fa:uo uita rnihi
finiatense »Me tamen extm&o sama superftes erit • Consirmat& 8ias Prienensis, cuiuscum
patriam Prienen hostesinuaiilTent ,omnibus quos sa:uitia belli incolumes abire conceiTerat
optimarum rerum pondere onustis sugientibus, interrogatus cur nihil suorum bonorum fe*
cun asportaret.Ego inquit,uerobonamea omnia mecum porto ♦ Signisicare ntmirum uole*
batu?r iIlesapientisTimusaGra:cis existimatus ,non cabonaelTequa: uiderenturocuIis,aut
manibus gestarentur, sedqur mentis pcnetralibus inclusa ,nccmortalium,necdeorumma-
nibus Iabesaftaripossent,& quae ut manentibuspracfto e!Tent,ita sugientes nondesererent,Cse
terxresnecjjteraporuTunt,necp xtatumorauiu,ne^locorum,utCiceronisuerbis utamur,
hrec studia adolescentiam agunt.senectutem obIectant,fecundas res ornant,aducrsis persugiil
aciblatiumpra:bent,obIectantdomi, non impediuntforis,pernoct\ant nobifcum,pcrcgrinan
tur,rusticantur,necuiuisncc mortuisnobis eripipolTunt. Quotfumhrcdict^utintcIIigas
Mecamis maximeacoptimequtntafit felicitas&elTedostum e\:doctosadmirari ac foucsC,
quodutrun:£inteeft sufpiciendum. Nam qua: in teIateateruditio,quibuspra:ceptorjbiis3
pueris ufusfi$,eV:quantum pra:ftare omnibusbonis disciplinisqucts, eorumiudicio commit
timus, qui quotidie suos labores tibi adscribut, quod equide nunqua s acercnr,nifi Sc te excel*
lenrem eiTe bonisinartibuspe fpcctumhaberent ♦ Defauore indoclosomniaplcna funt ,&
hoelippisactonforibusnotueit.nimislongielTemus; fi hic recenfcrc u:Iimus, quibusmuucri
bu > literajos exornes,quot quantasg? diuitias in cos profundas,qui malis er iam ucrlibus nome
tuuraonerantpotiusquamhonorant,nu!lum abstcindonatudimittis» Qmddicamus de ma*
grto illo Erafmo,o boneDeus quara amis illum, cum fratre tuo uiro prudcntiffimo ac opti*
mo,utahos taceamas. Recte autemfacis, 6c Heliodo obtempcras qui optimuqucmcp uoqat
qui per fe omnia nouit,proximumhuicqui fapientes audiat& adamet,qui ncutrum pra:ftct pc
nitus elTe mutilem» Dionylius Tyrannus quoJ Platonem Siciliam petcntcm cum albis oua*
drigisobuiam procedensexcepit iure optimoIaudttur. Alcxander Thebas eucrtens Pindari
domui parci iulTit Stageram oppidum ob Ariftotclem rcftitui Athenienfes Thucydidcm que
im aeratorera inexiliumprotruserant,quod ipforum res gcftas confcnplilTct/euocarunt \ic>
ntndrumComicum AegyptiacMaccdonix regesclafTeadfeuchipcticrunt. Xerxc> Perfaru
rex Hippocratem acccrfiuit. Ptolemcus Philadelphus & Hcro Sicuke Tyrannusmaximis ui^
ris ad se uocatis bonis literis fefe tradiderunt ♦ Ex Hisp mia quofd im ucnisfc Icgimus ut Liuiu
uiderent.De Grjecis ha:c»De R.omanisPompeius Magnus poftbcllum Mrhndatirum Pof*
(idonii domum AthenisingreiTurus,uon pcrcutidc morc ianuam iulTit,fcd fafccsfonbus fub
miIit«Scipio(latuamEnniifcpulchrosuoimpon: mandauit. Cato fencx Carncadcm Lcga'
tum planmumamjuit.ScimusLx: Auguftum^tcm Claudmm, Adrianum,Antoninos,Titra
Vespalianum, diuosimperatores doctis uiris maximc sauifTe» Numcrianus Impcrator, tcsle
Vopiscodicendifacultate maximeprxditus,maluitinBibliothecam Vlpianilurcconfulti(i«
bi poni ftatuam nomine Numeriani Oratoris quam Ccfaris, quod putarct impenum sortua
na:,eloquentiam uero rarum uirtutis donum. ht ut ad reccntiora mc ucrram, nonne hominu
memoria Robertus Sicilia: rex Franciscum Petrarcham omnciscp cruJitos in summo prccio
habuit» Hauclaudemnonmultis poft mnismcruit Nicelaus Quintus Pontiscz Maximus,dc
inde succelTerunt AIphc»nsus Tarraconen(is:MathiasPannonia: rcx. Post Cofmus ac Lau»
rentiusinligni medicum familiaprogeniti.Fridericus itcm Vrbinatum dux;quos omncs non
longo ordme subfequeris, cum & beneuolentia in bonosac doclos, tum cv diuidis parac
gcqualis , Scdillud in te maximum omniume!t,quod non tantum cruditos fublcuas, & alis rua
liberalitate, sed rerum egenos cV qui morbis corripiuntur quibuscunrp, cos mcdiris curandos
commendas pecuniasc^fubministras,quibus largiter miscri 1II1 suslcntcntur • Non hxcadula*
fioniscausa Ioquor,abIit a me tantum hoc mcndacium,quod ipsc ocutis nitis uidT,cV partim si^
loading ...