Apian, Petrus ; Amantius, Bartholomaeus
Inscriptiones Sacrosanctae Vetvstatis [vetustatis]: non illae quidem Romanae, sed totius fere orbis summo studio ac maximis impensis ... — Ingolstadt, 1534 [Cicognara, 3095] [VD16 A 3086]

Seite: 9
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/apian1534/0013
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
fronorati,rioncredotantumadeas resgerendasanimi magnitudinem collaturossuifTc»
O/nnibus enim qui dignitatem P. R.. atque imperium tuerentur, qui Rcmpubhcam auge*
rent, eamqj diligenter administrarent, maxima proponsbantur praemia. Quippe quiinli*
gnius quicquam domi militia:qj gelTilTet,huic coronx,huic ftatuae,huic ouationes, huic tri*
umphi, huic ornamenta, huic mille rerum geftarum infignia parabantur ♦ Nam quid arbi*
tramur Romanos tot coronarum genera excogitafle, nisi ut ciues suos, qui aliqua uinutis
gloriarloruissentjlaudum meritis prosequerentur amplilTimis,eoscj?ad res magnas obcun^
dasardentius excitarent ♦ Quiurbem aliquam oblidione liberaflet, obsidionali donabatur
corona ciuica, qui captum ciuem hostibus eripuilTet ♦ Qui uero primus in hostium rnuros
prosiluilTet, murali, qui in nauim, nauali, qui uallum primus confcendiiTet ualiari, qui in
caftra irrupilTet caftrensi, quiqj illorum magnum numerum uel mari uel terraprofudiflet,
triiimphal^qui non magnum cccidiiTet,tamenbelIum partauicloria confcciflet, ouali coro
nabatur,Et nequid fine prarmio fieri polTc uidcretur.fi qui bello cum ipfi non intersuilTent,
aliquidtamen pro Imperatorjs uicloria procura(Tent,hi quoq3 fua uirtutis ornamcnta con=:
sequebanturdmperatore fi qffis beilo ferualTet huic etiam Senatus alTurgebat, una clTe pro*
peqj aflidere iubebat, munerum uacationem ipii patri, auoq*, atauo conc edebac. Et quod
multo pulcherrimum uideri fo!et,li qui fibi coronam uirtute rn uita peperiflet,candcm mor
tuis nonillis ipfis folum fed corum etiam parentibus imponi, laudesq? clarorum hominum
adcantus& tibicineminconcionelaudariuoluerunt,quod gcnus IaudisNeniadccbatur,
Maiorum etiam gefta in conuiuio dccantari folebant, quod clarius cft, quam ut tcftimonio

masepalchra ,totcIarilTimos titulos, totimaginesScrnonumenta maiorum, quid tot ccle-
berrunosgloriofilTirnoscj? triumphos.Prudentcr harc omnia,nuIIamcnim uirtusaliam mer
cedem laborum,periculorumqpdelidcrat, prartcr hanclaudis cVgloria:, qtia quidcm dctra=i
Cta,quid eft quod in hoc tali exiguo uitr curriculo,cV tam breui tantis nos in (aboribus exer
ceamas.Gerte fi nihil animus prxscntiret in poftcrum,ctfi quibus re^ionibus uir - spacium
rireumfcriptu est,eisdem omnes cogitationcs terminaret suas, ncc tantis se labonbus fran*
geret,nequc tot curis uigiliisq* angcretur, nec toties dc uita ipfa dimicarct, nuncucro quia
insidet qua:daminoptimo quoqjuirtus qux noctes St dies animum glori.v ftimulisconcttat
& admouet, non cum uitac tempore ciTe dimittendam commcmorationem nominis nostri,
fcdcum omni pofteritateadxquanda.Quid crgo putas animi illic crga tc elle,quorum be-
nesaistaadnosnullis aliis scripnsquam hifcc semefismarmoribuserutiscvhic dcscriptis per
uenerunt»Te quidem suum conseruatorc ;i coluut & adorant,teIaudibus fummiscxtollut,
quodipsorum nomenabinserisreuocaucri>,;\quodIaudem tantorum periculorum labo^
tumqj in quibusolim illi uersati sunt,nec uf<j ad cxtremum fpacium ullum tranquilkim atq?
ociosum spiritum duxerut,cum ipsorii liita intermori no lis palTus. Dc iis nunc saris. Quod
adnos attinet♦ Oramusut hxc tuaaequo ac sacili animo feras, & laborem nostrum quem
In redigendis fingulis in ordinem prjcstitimus, boni consulas, li qua: ucro non rccta uide=»
buntur,illud non nobis imputandum erit, scd lllis qui palsim cxcerpserunt, mirum cnim est
distumquam exemplaria nonnullaexquibusharc sumplimus deprauatcsuerintscriptajn
quibus corrigendis equidem multum laboris 5c solicitudmis cccpimus,tum quod non Iiccat
sacile aliquaimmutare,tum quod ca rcs nonscrat ut in aliis sicn solet,diuinationc aut con«
ie£turas,&quaedam non habent rationem orthographia:,quod equidem sa:pe est uidcrc, at
que id docti tantummodo nouerunt Grammatici 1II1 ignorant.qui omnia tanquam ad Ly«
dium lapidem dirigere conantur,itaq? cum hoc sentircmus, non fcmcl dc opcrc hoc despe^
tauimus,& nisi alia res subleuaftetjUidelicet sperantcs hoc opus omnibus sbrc chariliimum
quibus sit paulo honestiormens bc sacra: uetustatisamantior ,aliasnunquam commoueri
potuiiTemus in medium tantum opus ut prodercr.ius, non ignari quantum onus humeris
noftrisimpositumesTet,&:gmuItorum dostiflimorumiudicia hxc rcs esssagitarct, priusqua
gn plurium manus uenturum cflset,5c multorum hominum oculis subiiccrcturjqu i dc rc & tu


Db
loading ...