Arbanitopoulos, Apostolos S.
Graptai stēlai Dēmētriados-Pagasōn — Athen, 1928

Seite: 10
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/arbanitopoulos1928/0009
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
10

Π ρ ό λ ο

γ ο ς

αυτών το υπό την άντιπροεδρείαν τον ένθερμου της αρχαίας
Ελλάδος ζηλωτοϋ και έρμηνεντοΰ κ. Γεωργίου Μιστριώτου
Συμβούλων της Εταιρείας.

Έξ άλλου όμως έπρεπε νά έξασφαλισθώσι μεταξύ αϊ στήλαι,
ίδρυόμεναι δεόντως, νά έξαχθώσι δ' έ'τεραι πολλαί, κατόπιν των
της πρώτης ομάδος εύρεθεϊσαι, και εις άουλον άπασαι νά δια-
κομισθώσιν εν καιρώ δ' έποιήθη το δώμα τούτο τών Μου-
σών υπό τού εκ Πορταριάς τοϋ Πηλίου φιλογενούς ανδρός
κ. Αλεξίου Αθανασάκη, ίδίαις αυτού δαπάναις. 'Εν ω δε
ούτως ήλπίζετο νά άρξηται ή δημοσίευσις αυτών προ δύο
ετών, παρενέπεσεν ό καθαρμός τών στηλών και ή έπανίδρυσις
απτών εν τω Μουσείω, μετά ταύτα δέ ή έπιστράτενσίς μου
και ό πόλεμος, έξ ων έπήλθεν ή τελευταία αύτη αναβολή.

Άλλα δεν έμειναν όλως άγνωστοι άχρι τούδε αί στήλαι,
ουδέ ή σημασία αυτών ως προς την Ίστορίαν τής Ελληνικής
Ζωγραφικής" διότι αμέσως μεν μετά την ενρεσιν τής πρώτης
ομάδος έδημοσίευσα, έν άδραϊς γραμμαϊς άλλ' επαρκώς, τά περί
τής σημασίας αυτών, μετ' ου πολύ δε και τών έν τω Μουσείω
Ίδρυθεισών έτύπωσα λεπτομερή περιγραφήν, έμποδισθείς νά

επισυνάψω αυτή εικόνας, άλλως τε και διότι ύπελογίζετο νά
έπιτευχθή αμέσως μετ' αυτήν ή δημοσίευσις τών πινάκων.

Την δ ενταύθα εκδοσιν σκοπού μεν νά εκτελέσω μεν κατά
τεύχη, δέκα πολύχρωμων πινάκων εκαστον, μετά τής προση-
κούσης περιγραφής εκάστης στήλης, προτιθέμενης ένθάδε, ως
γενικής εισαγωγής, εκθέσεως τών γενομένων ανασκαφών και
ερευνών και τών αποτελεσμάτων αυτών μέχρι τού ένεστώτος
έτους• μετά δε την δημοσίευσιν πασών, θά λεχθώσι τά δέοντα
περί τής σημασίας και τής τέχνης αυτών έν γένει.

Ή μέθοδος αύτη, την φυσικήν άκολουθίαν ένέχουσα, νο-
μίζομεν ότι και επιστημονικώς είναι ορθή και τω αναγνώστη
ωφέλιμος, ίνα πρώτον μεν μάθη τά κατά την εϋρεσιν και
συντήρησιν τών στηλών, δεύτερον δε ΐδη αύτάς έν πάση δυνατή
ακρίβεια, και τελευτάϊον διεξέλθη, δυνάμενος άμα ούτω νά
κρίνη και αυτός, τάς περί τούτων γνώμας τού συγγραφέως.

'Εν 'Αθήναις, τη 19ν Σεπτεμβρίου 1913.

Α. Σ. ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΛΟΣ

Ημηιωςι

Τον εϋλογον πόθον, μεθ' ου ανέμενε την εκδοσιν πολύχρωμων
πινάκων τών γραπτών οτηλών δ τε επιστημονικός και ό φιλότεχνος κό-
ομος, ένδεικννουσιν αρκούντως σαφώς και διαρρήδην πολλαχοϋ έκ-
φράζουσιν αϊ κρίσεις, ων έ'σχον την τιμήν νά τνχωσιν αί άχρι τοϋδε
περί αυτών δη μοσιευθ είσαι πραγματέίαί μου.

Και αύται μεν είναι αί εξής:

«'Ανασκαφαί και ερευναι έν Παγασάίς »' Πρακτικά 1906 123' 1907
175-182 πίν. Γ'• 1908 201-221• 1909 131-155- 1910 235-241-
1911 301-302- (=έν Δημητριάδη 1912 154-229.

«Ή σημασία τών γραπτών στηλών Παγασών »• 'Αρχαιολογική
ΈφημερΙς 1908 1-60 πίν. Ι-IV.

« Αί ζωγραφίαι τών Παγασών»• Μηνιαϊον Παράρτημα τής εφη-
μερίδος ^ Αθήναι»• Φεβρουάριος 1908 13-16.

«Θεσσαλικά Μνημεία' Τόμος πρώτος. Περιγραφή τών γραπτών
στηλών Παγασών τοϋ Άθανασακείου Μουσείου Βόλου» 1909 1-464•

III Οοηρνβ88θ Ι ανβΐιβοίοιρίβο ίηίβτηαζίοηαΐβ Κοπιά
ΜΟΜΧΙΙ. ΒοΙΙβίίίηο ΚίαββηηΙίυο 69.

Κρίσεις δέ, κριτικαί ανακοινώσεις και ιδιαι γνώμαι, έδημοσιεύθησαν
περί αυτών, εφ* όσον γινώσκω, αί εξής:

(II. Ν. ΡοινΙβν)• Αηιβνίβαη ΡοηνηαΙ οί ΑνβΙιαβοΙο()η 1907
86. (,Ι. Μ. Ραίοη) 1908 95, 103- (ψ. Ν. Βαέββ)
364-365• 1909 211, 358-359- 1910 109, 226,
373-374- 1911 421-422- 1912 127-128. .
II. Ψ. Β. Όανί8• ΤΙιβ ΗβΙΙβηίβ ΗβναΙά 1908 180.
(18. Κ. —)' Κβνηβ ΑνβΙιβοίο()ίαηβ 1908 II 425.
Ι!. IV. ΒαινΜη8• ΡοηνηαΙ οί ΗβΙΙβηίβ 8ίιιάίβ8 1908 320.
Ο. Κανό- ,ΤαΙινυΐιβΙι άβ8 άαίββΗίβΙι άβηί8β!ιβη ανβΐιάοίο-
[/ί8β/ιβη Ιη8ΐίΙιιΐ8 (Αηζβίβ)βν) 1908 135-136- 1909
107• 1910 157-159- 1911 126-129- 1912 244-246.
Λ. -Λ Β. ίναββ' 01α,88ίβαΙ Α88θβίαίίοη• ΤΙιβ Υβαν'8 ΨΌνά ίη

01α,88ίβαΙ 8ίιιάίβ8 1908 176 (?).
Ε. Ο(ανάηβν)• ΤΙιβ ΗβΙΙβηίβ ΗβναΙά 1908 167-168.
Λ. άβ Κίάάβν Κβνηβ άβ8 βίηάβ8 ι/νββαηβ8 1909 299-300.
Ο. ΨαΗβηΙ>(Ί•<ι• ]ΥοβΙιβη8. ί. Μα88. ΡΙιίΙ. 1909 596-597.

(Κ. Μ. Ό.)• ΡοηνηαΙ οί ΗβΙΙ. 8ίηά. 1909 386.

Ψ. ΣανίβΙά- ]¥οβΙιβη8. ί. Μα88. ΡΙιίΙ. 1909 1273-1276.

8αΙ. Κβίηαβίν Κβνηβ ΑνβΜοΙ. 1909 Ι 285.

Α. Ο.• ΤΙιβ ΗβΙΙβηίβ ΗβναΙά 1909 168-169.

Ρ. ν/ίηίβν Οναζβν Ρ]ιίΙοΙορβηνβν8αηιηιΙηη(] 1909 117-118.

Ο. ΚοάβηιναΙάί• Μίίίβίίηη§βη άβ8 ΙΐαΪ8. άβηίδ. ατβΐιαοΐοβ).

Ιη8ίίίιιί8. ΑίΙιβηί8βΙιβ ΑόίβίΙ%ιη() 1910 118-138.
Ββνηανά Ηαη88οηΙΙίβν Οοίηρίβ8 Κβηάιΐ8 άβ V Αβαάβηιίβ άβ8

ίη8βνίρίίοη8 βί Ββ11β8-1βίίνβ8 1910 812-813.
Ο. Κβνη• Όβηΐ8βΙιβ Σίίβναίηνζβίίηηβ) 1910 2472-2473.
Α. Ρηββίι• Κβνηβ άβ8 βίηάβ8 $νββς{ηβ8 1910 XXXV.
Ει. Μίβΐιοη' Κβνηβ άβ8 βί. </ν. 1910 72.
Α. άβ Κίάάβν Κβνηβ άβ8 βί. γ/τ. 1910 73.
Ψ. ΒατίβΙά- ν/Όβ1ιβη8. ίίίν Ηα88. ΡΙιίΙ. 1910 1053-1054.
(Κ. IV. Ό.)• Σοηνη. οί ΗβΙΙ. 8ίιιά. 1910 383.
Κ. Εηρβίηιαηη• Ββνίίηβν ρΚίΙοΙο(/ί8β1ιβ Ψοβηβη8β1ιτίΐί 1910

565-566.
Ο. Κβνη- Ββνί. ρΐιίί. 1¥οβήβη8. 1910 1324-1329.
Ββνηανά Ηαη88οηΙΙίβν Κβνηβ άβ ΡΙιίΙοΙοτ/ίβ 1911 123.
Ψ. ΙανίβΙά- ΨοβΗβη8. ίϊιν Μα88. ΡΙιίΙ. 1911 828-829.
Ρ. Β. ΤανόβΙΙ 01α88ίβαΙ ΡΙιίΙοίοι/η 1911 127-128.
θ. Ε. Κίζζο• ΒοΙΙβίίίηο άί ίίΐοΐοβ/ία βΙα88ίβα 1912 155-157.
Ο. Κβνη- Ββνί. ρΐιίΐοί. ΨοβΗβηβ. 1912 786-788.
Ψ. ΣανίβΙά- Ψοβηβ%8. ίϊιν 1ύα88. ΡΙιίΙ. 1912 679-681.
Μι/• Κβνηβ Ονίίίς(Ηβ 1912 22.
Α. άβ Κίάάβν Κβνηβ Ονίίημιβ 1912 167.
Ραηί θίνανά- Ο. Κβηάη8 άβ ΓΑβαά. ά. ί?ΐ8βν. βίβ. 1912 104.
V. Οθ8ίαηζί• ΒοίΙβίί. άί ίίΐ. βΙα88. 1912 178-179.
Μαχ. ΟοίΙί(/ηοη• Σα Κβνηβ άβ ΓΑτί αηβίβη βί ηιοάβνηβ

XXXIII 82-96.
Α. Κβίηαβίι- Κβνηβ ΑνβΙιβοΙ. 1913 Ι 19-24.
Ο. Κβνη• Ββνί. ρΐιίί. ΨοβΗβηβ. 1913 21-22.

Α. Σ. Α.
loading ...