Arbanitopoulos, Apostolos S.
Graptai stēlai Dēmētriados-Pagasōn — Athen, 1928

Seite: 14
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/arbanitopoulos1928/0014
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
14

Α . ΑΙ άναακαψαϊ και ερενναι

άκτήν Βόρειον τμήμα της πόλεως σχεδόν αποκλειστικώς1
(είκών 4 υπό το ΚΑ και είκών 7 περί τύ ε).

Οΰτως ευρέθησαν τρεις ή τέσσαρες έκκλησίαι χριστια-
νικά! μονόκογχοι, μηδέν το διαφέρον παρουσιάζουσας αγορά
τις μετά περιβόλου και εργαστηρίων, οικήματα ποικίλα,
μικρά και πηλόκτιστα ώς επί το πολν, τάφοι κτιστοί δι'
όπτοπλίνθων, μηδέν ένέχοντες, ή τι λόγου άνάξιον διεσπαρ-

μένα δέ πανταχού επί τε της νϋν επιφανείας τοΰ εδάφους
καΐ ύπ' αυτήν εις ίκανόν βάθος υπόλοιπα κιόνων, κιονό-
κρανων και ποικίλων αρχιτεκτονικών μελών της άνω περιό-
δου, ευτελών τά πολλά, άπέκλειον τήν εΰρεσιν αρχαιοτέρων
διά μεγάλης έπιχώσεως, καθιστώσης λίαν δυσχερή και πο-
λυδάπανον τήν έξερεύνησιν.

Άλλα και ταϋτα έσχον το αγαθόν αυτών αποτέλεσμα,

Είκών 6. "Αρτι άνασκαπτόμενος μέγας ναός Ιιτ'ι της κορυφής της διπλής αγοράς. ΝΑ = Νοτανατολική γωνία τοΰ περιβόλου αΰτοϋ.

ώς ένδεικνύοντα τήν ούχι μικράν άκμήν, πάντως δέ τήν ΰπ-
αρξιν της πόλεως ταύτης, οικουμένης καθ' δλην τήν όψιμον
'Ρωμαϊκήν καΐ Βυζαντιακήν περίοδον μέχρι τών εσχάτων
χρόνων, καΐ ώς ύποδηλοϋντα ότι ή υπό τών συγγραφέων
και χρονογράφων τοΰ μεσαίωνος καΐ τών υστέρων χρόνων
μνημονευομένη «Λημητριάς», « Κάστρον Λημητριάς», «Δη-
μητριάνα = Δημητριάδα », ή «Μήτρα» μέχρι τών αρχών που

της ΙΔ' μ. Χρ. έκατονταετηρίδος, και περαιτέρω ή επισκοπή
ή αρχιεπισκοπή Δημητριάδος, αναφερομένη μέχρι της ΙΗ'
(βλ. κάτω κεφ. ία'-έδάφ. 3), ένταΰθα μόνον ήδΰνατο νά κατα-
νοηθή κειμένη• διότι ή έπι τοΰ έ'ναντι βουνοΰ κατά τά
κράσπεδα τοΰ Πηλίου υπάρχουσα αρχαία πολίχνη εν θέσει
«Γορίτσα» ουδέν, πλην νεωτάτου έκκλησιδίου, έρείπιον τών
χρόνων τούτων ένεφάνιζε.

"*Ρ«8Φβ*ί!»•98.-.»-,. "ν"-;• '•** ■

'^ν^:'

Είκών 7. Ό μυχός τοΰ παλαιοϋ ναυστάθμου, νϋν «Ταρσανάς». Θ = τό θέατρον Ε = χριστιανικά! έκκλησίαι- Α = Βόρειος αγορά.

Παρά πάντα όμως τον τοιούτον άπελπισμόν, έ'χων ήδη
έσχηματισμένην τήν πεποίθησιν ότι ούτω τετειχισμένη και
τοσαύτης εκτάσεως και εν τοιαύτη θέσει πόλις δεν ήτο δυ-
νατόν νά μή παρουσίαση πολλοΰ λόγου άξια ευρήματα,
ενέμεινα έπιμονώτερον ερευνών τά κατ' αυτήν, και διά μι-
κρών τά πολλά σκαφών καθώρισα τά κύρια σημεία αυτής,

η Πρακτικά 1906 128• 1907 176, 180-182• 1909 147• 1912
166-174.

καΐ τήν σχετικήν άρχαιολογικήν άξίαν αυτών, προς μέλλου-
σαν έξερεύνησιν.

Ούτως έβεόαιώθη ή θέσις τοΰ θεάτρου (είκών 5 και 7), ή
κατά το προσκήνιον και τά έγγυτάτω αυτού ΰπαρξις ανδριάν-
των, αναθηματικών και αγωνιστικών επιγραφών, ϊσως δέ και
ψηφισμάτων τοΰ Κοινού τών Μαγνητών, καθωρίσθη ή μέση
ακρόπολις, αυτοτελώς τετειχισμένη έπι μονήρους βουνοΰ κατά
το Νοτιοδυσμικόν της πόλεως, άλλ'εντός αυτής απασα κειμένη,
καΐ ναός έπι της κορυφής αυτής αρίστων αρχιτεκτονικών
loading ...