Arbanitopoulos, Apostolos S.
Graptai stēlai Dēmētriados-Pagasōn — Athen, 1928

Seite: 22
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/arbanitopoulos1928/0023
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
22

Α'. Αί άναοκαφαΐ και ερενναι

όψεως αυτών, πλην της Δυσμικής πλευράς, ευρέθη, άλλα δεν
απεκαλύφθη πανταχόθεν, «τοιχάριον» εκ μικρών κοινών
λίθων μετά πηλού κτισθέν εις πάχος μικρόν καΐ ΰψος ολίγον
μείζον αναστήματος άνθρωπου '• κατά την Άνατολικήν πλευ-
ράν έκτίσθη διπλοΰν, τών δύο τοίχων ολίγον άφισταμένων
άπ' αλλήλων (άκων 11)• εν αύτω ουδέν τμήμα στήλης ή
ομοίου αντικειμένου ευρέθη- φαίνεται δε ποιηθέν προς τε
προστασίαν τινά τών λίθινων τοίχων διά διευθετήσεως της
εκροής τών υδάτων, ων ευρέθη οχετός εκ τοΰ Νοτίου ήμίσεος
της Δυσμικής πλευράς άγων, καΐ ϊσως προς τίνα παρεμπόδισιν
τών πολιορκητικών μηχανών τοΰ επιτιθεμένου έχθροϋ.

Είδικώτερον δε ή μεν Ανατολική πλευρά έποιήθη ισχυρό-
τατη και επιμελέστατα κατά τον όψιμον ίσοδομικόν ρυθμόν
μετά διαζωμάτων, εξεχόντων κατά δόμους εκ τών θεμελίων
μέχρι της επιφανείας τοΰ τότε εδάφους (εΐκών 13' 14- 15" 17)•
οΰδάμοΰ αυτής, ούτε τών λοιπών, ουδέ τών άλλων πύργων
υπάρχει ουδέν ίχνος άσβεστου- ή άρμογή τών λίθων κατωρ-
θοΰτο διά τελείας λαξεύσεως τών προσαρμοζόμενων άλλή-

λαις πλευρών, και μόνον ολίγου, λίαν εκλεκτού γλοιώδους
πηλοϋ, έγένετο χρήσις εις την προσαρμογήν αυτών.

Ή έσω Ανατολική πλευρά τού διαδρόμου (είκών 13• 15•
16) έποιήθη δι' ομοίων ξένων λαξευτών λίθων μικρότερων,
στερρώς μεν ήρμοσμένων, άλλ' άνευ επιδεικτικής επιμελείας•
διότι δεν έφαίνετο, ει μη μόνον έσωθεν και μόλις, δντος
βεβαίως σκοτεινοί) τά πολλά εν τοις ένδον τού πύργου.

Τύ διάκενον άπ' αυτής μέχρι τοΰ εσωτερικού πύργου,
όν μέγα, δέν περιείχε παμπόλλας στήλας, άλλα πλείονα
βάθρα και λίθους λαξευτούς και κοινούς• δέν έρρίφθησαν
δε ταύτα ούδαμού εική, άλλ' έκτίσθησαν εν σπουδή μεν,
άλλ' οπωσδήποτε, γενομένης χρήσεως άφθονου πηλού• ούτος
ύπήρξεν ό λόγος, δι' ον πολλά! στήλαι, τεθεΐσαι μετά τών
βαφών προς τά κάτω έπι δα\|ηλοΰς υγρού πηλοϋ, άπετύ-
πωσαν τάς βαφάς έπ' αυτού- διεσώσαμεν δε άπαντα τά δυ-
νάμενα νά άποκολληθώσι τοιαύτα αποτυπώματα εξ απάν-
των τών πύργων.

Τής δε Βορείου πλευράς (είκών 17- πρ6. 12• 14) 6 τοίχος

ΕΙκών 19. ΤΙ Δυσμική πλευρά τοΰ προ>του πύργου, σχεδόν εντελώς έξερευνηθεΐσα.
ΕΠ- έπηυ'ίηιιένος πύργος• επ = εσωτερικός πύργος- Θ=:0ύρα αϋτοϋ- ΑΤ = τύ άρχαιότερον τείχος- ΕΤ = τό έπηυξημένον τείχος.

έποιήθη επιμελέστατα επίσης, καΐ ένεΐχεν άφθονα βάθρα- το
κατ' αυτήν διάκενον είναι ελάχιστα ευρύ, περιελάμβανε δε στή-
λας ήττον καλώς ή μηδόλως διατηρούσας τάς βαφάς, πτωχής
δε τά πολλά κατασκευής• διό ε'ικάζομεν ότι οι έξω τής
πλευράς ταύτης και κατά τύ Βορειοανατολικόν κράσπεδον
τού λόφου τάφοι ήσαν οι πλείστοι τών πτωχών.

Όμοίοκ έκτίσθη, και μετά πλείονος έτι επιμελείας, ή
Νοτία πλευρά (είκών 9' Μ>)' έπ'αυτής ευρέθησαν πολυάριθμοι
λαξευτοί λίθοι, εξαίρετου εργασίας κα.Ι λίαν συγγενείς άλ-
λήλοις, μηνύοντες ότι ελήφθησαν έξ επιταφίων μνημείων
πολυτελεστέρας εμφανίσεως• ακριβώς δε κατά το διάκενον
αυτής ευρέθησαν αί πλεΐσται καΐ άρισται στήλαι, ύποδη-
λοΰσαι ότι πλούσιοι τάφοι έκειντο κατά τά Νότια και Νο-
τιοδυσμικά πλευρά τοϋ λόφου και περαιτέρω ε'ις τά κρά-
σπεδα αύτοΰ.

Ή Δυσμική όμως πλευρά παρουσιάζει μεγάλην διαφοράν

]) Έν τώ διαγράμματι τον παρενθέτου πίν. Β' δέν έδηλώθη το
τοιχάριον τοϋτο πανταχού, ως άποκαλυφθέν μετά την ποίησιν εκείνον.

προς τάς ?ωιπάς (είκών 18-19)• διότι έποιήθη διά μικρότερων
λίθων, πωρίνων τινών κυβικών όγκων έ'κ τίνος ναού ϊσως,
βάθρων μικρών καΐ στηλών, μετ' άφθονου πηλού και άνευ
τινός ιδιαζούσης επιμελείας, ώς αί λοιπαί, βεβαίως διότι
ούτε τοις πολίταις ήτο τοσούτον προσιτή, ουδέ όμοίαν ταΐς
άλλαις εΐχεν ανάγκην μεγάλου πάχους και στερεότητος-
διότι τύ διάκενον αυτής άπετέλει και το πάχος αύτύ τοϋ
τοίχου- ευρέθησαν δ' έν αύτη πολυάριθμοι στήλαι και
άξιολογώταται.

Μετά τήν άποτείχισιν αυτής ευρέθη ή θύρα τοϋ εσωτερι-
κού πύργου (είκών 19• 20), κεκλεισμένη διά πλινθίνου τοίχου-
έ'τερος τοίχος ίσοπαχής έκτίσθη πρύς έπαύξησιν τού πρώτου
έσοοθεν, διήκων καθ'δλον τύ μήκος τής πλευράς ταύτης, και
διά πλίνθονν εξαιρετικώς ποιηθείς ήδη άπ' αυτού τοΰ φυσικού
βράχου- διαρρήξαντες λοιπύν μέρος τοΰ πλινθίνου τούτου τοί-
χου τής θύρας, έξηρευνήσαμεν τύν έσωτερικύν πύργον άπαντα,
μηδέν εύρόντες έν αύτω- τύ Βόρειον ήμισυ και πλέον αύτοΰ
άφήκαμεν ώς δείγμα, ένεκα τής καλής διατηρήσεως και
τοΰ μεγάλου ύψους (είκών 20).
loading ...