Arbanitopoulos, Apostolos S.
Graptai stēlai Dēmētriados-Pagasōn — Athen, 1928

Seite: 43
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/arbanitopoulos1928/0048
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
η . Πέμπτος μέγας πύργος ένέχων ατήλας• το ιερόν της Πασικράτας

43

σης» (=10 1X2 382), ην εΰρών έπ! της κόγχης της εκ-
κλησίας μετεκόμισα εις το Μουσεϊον Βόλου- ϊσως και έπ!
των τοίχων τοΰ έκκλησιδίου τούτου έκτίσθησαν και όίλλαι
εύρεθεϊσαι τότε στήλαι- άλλ' έπιχρισθέντων τούτων έ'σωθέν
τε και έξωθεν, ουδέν δύναται νϋν να διακριθή.

Τον δε ολίγον άπωτέρω της εκκλησίας κείμενον πύρ-
γον άνασκάψαντες έπι βραχύ τι διάστημα, έθεωρήσαμεν

δντα έπηυξημένον κα! άξιον πλήρους ανασκαφής• στήλας
όμως ή τμήματα αυτών δέν εΰρομεν κατά το άνασκαφέν,
αλλά τάφον κτιστόν διά λιθαριών και πλακοστεγή, μεταγε-
νεστέρων χρόνων και όλως πτωχόν.

Περαιτέρω προς Ανατολάς εντεύθεν συναντώμεν πολ-
λούς μικρούς πύργους (είκών 47), ών ούδεις παρέχει ύπό-
νοιαν έπαυξήσεως, λόγου αξίας και ωφελίμου τουλάχιστον

Είκών 46. "Αποψις τοϋ πέμπτου μεγάλου πύργου μετά των έξω αυτού τόποιν εκ Νότου προς Βορράν. ΕΠ= ό πέμπτος πύργος, πριν ανασκαφή• ΒΟ = βατή οδός

εκ Βόλου εις 'Αλυκάς διά τίνος αρχαίας πυλίδος• ΤΔ-ΤΔ'= τό τείχος της πόλεως, άναβαΐνον προς τον πρώτον μέγαν πύργον Π= πηλόκτιστα μικρά

οικοδομήματα- Γ=γήλοφος, έφ' ου ίσως τό ίερόν τής Πασικράτας• Τ -Τ'-Τ"= τάφοι κτιστοί δι1 όπτολίνθων.

προς δέ τούτοις κα! τό χώμα έχει διαβρωθή υπό τών υδά-
των επί τοσούτον, ώστε δύναται τις νά θεώρηση έξ ύπαρ-
χής πάσαν ενταύθα σκαφικήν έ'ρευναν μη άξίαν τοϋ κόπου-
τών παρακειμένων άρα πολυαρίθμων τάφων αί στήλαι θά
ένετειχίσθησαν εν άλλω τινι μεγάλω πύργω, περαιτέρω εις
τά κράσπεδα τοΰ λόφου κειμένω.

Άπό δέ τού πρώτου άνασκαφέντος μεγάλου πύργου έκ-

κινοΰντες και επί τοϋ περιβόλου προς Δυσμάς βαδίζοντες
(είκών 48• 49), παρατηρούμεν εγγύτατα μέν αυτού τό τεί-
χος έπεσκευασμένον ότι και χρήσις στηλών έγένετο πιθανώ-
τατα ενταύθα επί τι διάστημα, υποδεικνύει ή ευρεθείσα
έπ' αυτού τής «Άντιγόνας»- περαιτέρω δέ κατά την κλίσιν
τοΰ λόφου (είκών 46) συναντώμεν πολλούς μικρούς πύρ-
γους, ών δέν φαίνεται μέν τις αναμφισβητήτως έπηυξη μένος,

Είκών 47. Αποψις τοϋ πέμπτου μεγάλου πύργου και τών παρ" αυτόν τόπων εξ Ανατολών προς Δυσμάς. ΤΔ-ΤΔ'= τό τείχος τής πόλεως, κατερχόμενον

εκ τοϋ λόφου τοϋ Αγίου Ηλία• Γ= γηλοφικόν έπαρμα έξω τών τειχών και τών πύργων. Τ-Τ'= τάφοι, ών ό πρώτος άρτι ήνεωχθη-

ΒΟ-ΒΟ'= βατή οδός εκ Βόλου εις 'Αλυκάς, μετά τήν ήμετέραν άνασκαφήν έπιστρωθεΐσα πάλιν ΕΠ-

ο πέμπτος μέγας πύργος μετά τήν μερικήν άνασκαφήν Ν= Νοτία πλευρά αυτού.

άλλ' εΐναι εϋλογον νά έρευνηθώσι πολλοί, ως διατηροϋντες
έπίχωσιν έ'τι δέ πληθύς παρακειμένων τάφων υποδεικνύει
ότι και τούτων τινές και τό τείχος αυτό δύνανται νά ένέ-
χωσι στήλας, ύπολειφθείσας τής εις τον πρώτον μέγαν πύρ-
γον γενικωτέρας απαγωγής.

Κατά ταύτα λοιπόν τό μόνον άξιον έπιμονωτέρας έρεύ-
νης διάστημα ήτο τό βραχύ έπίπεδον, τό κείμενον κατω-

τάτω μεταξύ τών κρασπέδων τών δύο μεγάλων λόφων, ήτοι
τοΰ Άγιου Ηλία και τοΰ πρώτου μεγάλου πύργου, οπό-
θεν διέρχεται ή εκ Βόλου εις Καλύβια και Άλυκάς βατή
οδός και πρόχειρος αμαξιτός, διανοιχθεΐσα, ως λέγουσιν οι
έπιχώριοι, προ πολλών ετών υπό τών Τούρκων (βλ. αυτήν
εν τω παρενθ. πίν. Ρ" κα! εν είκ. 46 κα! 47).

Ενταύθα πρώτον μέν έζητήσαμεν, έξω τών τειχών εν-
loading ...