Arbanitopoulos, Apostolos S.
Graptai stēlai Dēmētriados-Pagasōn — Athen, 1928

Seite: 46
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/arbanitopoulos1928/0051
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
46

Α'. ΑΙ άναακαφαΐ και. ερευναι

τον έγγυτάτω κειμένου μεγάλου νεκροταφείου, αλλά και
εκ τοΰ ναοΰ αύτοΰ της Πασικράτας και των εις αυτήν ανα-
θημάτων τούτου ένεκα έπεβάλετο να δοκιμασθη ύ μέγι-
στος αυτών δι' ανασκαφών.

Και ό μεν περίβολος τοΰ τείχους ενταύθα ε/ει δια-
στραφή επί πολύ ύπύ της διανοιχθείσης όδοϋ• φαίνεται
δμως πιθανώτατον δτι ύπήρχον δύο ιδιόρρυθμοι πυλίδες,
κείμεναι εκατέρωθεν μεγάλου
πύργου, τοΰ περί ου ό λόγος,
έκτισμένου επί τοΰ μέσου και
ασθενέστατου στρατηγικώς ση-
μείου τοΰ πεδινού τούτου δια-
στήματος (είκών 41))• δύο μι-
κρότεροι πύργοι ύπάρχουσι
παρ' έκατέραν πυλίδα, έπ' αυ-
τών τών κρασπέδων τών μνη-
μονευθέντων δύο λόφων έκτι-
σμένοι (είκών 47) και ύπο-
στηρίζοντες τήν άμυναν της
θέσεως.

Ό δε μέσος ούτος, πέμ-
πτος εν τη τάξει τών άνασκα-
φέντων πύργος \ παρουσίασεν
ήδη άπο τών πρώτων δοκιμα-
στικών ανασκαφών μακράν
έπαύξησιν, ποιηθεΐσαν κατά το

σύστημα τού δευτέρου και τρίτου άνασκαφέντος μεγάλου
πύργου• τύ προς αυτήν ύλικύν ελήφθη έκ τών πάλαι κατα-
πεπτωκότων λαξευτών ογκολίθων τοΰ παρακειμένου τείχους
και τών αρχαιοτέρων πύργων, ολίγον δ'έξωρύχθη επίτηδες
εκ παρακειμένων λατομιών το δε διάκενον είναι κτιστύν
εκ μικρών τά πολλά καΐ κοινών λίθων κατά σύστημα λίαν
παρεμφερές τω τοΰ τρίτου πύργου (πρΓ). άνω σελ. 33—34)•
εν αύτώ ευρέθησαν και
ικανά τμήματα πολύχρω-
μων επιτύμβιων στηλών,
βάθρων, μαρμάρινων ορό-
φων, γεισωμάτων ομοίων
κττ. (είκών 47).

Άνωτάτω αύτοΰ, άπό
της σημερινής ήδη επι-
φανείας, ήρξάμεθα εύρί-
σκοντες τάφους χριστια-
νικούς κοινούς (είκών4(>),
βαθύτερον δ' εν αύτώ τω
διακένω ομοίους κεραμο-
στεγεϊς, ολίγον παλαιοτέ-
ρων χρόνων, ύπ' αυτό δε
το τέρμα τοΰ διακένου ετέ-
ρους, επίσης κεραμοστε-
γεΐς• εκ τών τελευταίων
τούτων κατεδείχθη ότι ό
υπό της έπαυξήσεως διά
τοΰ διακένου καταληφθείς
χώρος ένεϊχενήδη τάφους,

προγενεστέρους βεβαάος αυτής, επειδή τά υπερκείμενα τοΰ
διακένου ήσαν αδιατάρακτα.

Έκ δε τών λοιπών τάφων αποδεικνύεται ότι ό έπηυ-
ξημένος ούτος πύργος ενωρίς ήδη εΐχε καταπέσει ή κρη-
μνισθή και παρέμεινεν εγκαταλελειμμένος άνευ ετέρας επι-
σκευής συνεχώς άείποτε• το γεγονός τούτο δηλοΐ ότι τά έπι-
σκευασθέντα ποτέ, τείχη τε και πύργοι, δεν διετηρήθησαν επί
μακρόν χρόνον όμοιον συμπέρασμα, μηνυτικόν τής ατείχιστου

ιΐιιΐ!ΐιι.υ
ιια»«ιιιιΐιΐ

Είκών 52. Πήλινα μή ακέραια αγαλμάτια. Έκ τοΰ Ιεροϋ της Πασικράτας.

Είκών 53. Πήλινα ακέραια αγαλμάτια, τινά μετ' ιχνών βαφών
Έκ τοΰ ίεροΰ τής Πασικράτας.

Περί αύτοΰ βλ. Πρακτικά 1912 209—213.

άπομεινάσης και έτι μάλλον τής συσταλείσης μετ' ου πολύ
ταύτης πόλεως, έξηγάγομεν και άλλοθεν, βεβαιούν πληρο-
φορίαν τινά τοΰ Στράβωνος, περί ης θά δια?^άβωμεν εν
τοις κάτω.

Σημειωτέον δε και τόδε, ότι υπό τήν Νοτοδυσμικήν
γωνίαν τοΰ έπηυξημένου πύργου εΰρομεν άξιόλογον τάφον
τετράγωνον, έκ μαρμάρινων και επιμελώς λελαξευμένων πλα-
κών πεποιημένον, ού ή θέσις
και τό σχήμα αποδίδονται
παρά τό στοιχεϊον Δ τοΰ πα-
ρενθ. πίν. Ε"• τοΰ τάφου τούτου
έλειπε τό πώμα και ή Ανατο-
λική ορθή πλάξ, αφαιρεθέντα
βεβαίως ύπύ τών συναντησάν-
των αυτόν έκεϊ επισκευαστών
τοΰ πύργου, οϊτινες μόνον τά
έμποδίζοντα τήν θεμελίωσιν
τής γωνίας έξετόπισαν, τά δε
λοιπά τοΰ τάφου άφήκαν αδια-
τάρακτα, πιθανώς λόγω ευσέ-
βειας.

Άπεκαλύψαμεν δε άχρι
τούδε ίκανύν διάστημα τής
Δυσμικής πλευράς, όλην τήν
Νοτίαν και τό ήμισυ σχεδόν
τοΰ διακένου τοΰ έπηυξημένου
πύργου (είκών 47)• μόλις ένταΰθά που συνηντήσαμεν τον
έσωτερικόν άρχαιότερον πύργον τοΰ Δημητρίου, μή σχόντες
εύκαιρίαν νά καθορίσωμεν τον ρυθμόν και τό σχήμα αύ-
τοΰ, όπερ φαίνεται διάφορον τοΰ τών λοιπών πύργων, ένεκα
πιθανώς τών παρακειμένων πυλίδων.

Και ή μεν Δυσμική πλευρά έποιήθη στερρώς, άλλ' άνευ
εξαιρετικής επιμελείας, καθ' ά μάλιστα αΕ τοΰ δευτέρου

μεγάλου πύργου (βλ. άνω
σελ. 27 )• τινές τών ογκο-
λίθων έχουσι ληφθή εμ-
φανώς εξ οικοδομημάτων
ή μνημείων προγενεστέ-
ρων, φαίνεται δε ότι ύ-
πάρχουσι και στήλαι με-
γάλα ι έντετειχισμέναι μετ'
αυτών άλλ', επειδή δεν
έκρημνίσαμεν τον τοίχο ν
τούτον, ουδέν άλλο δυ-
νάμεθα νά βεβαιώσωμεν
περί τών διαφαινομένων
κατ' αυτόν, πλην τοΰ ότι
δεν είναι πολύ τό εν τη
πλευρά ταύτη ξένον πο-
λύτιμον ύλικόν.

Ή δε Ανατολική δεν
άνεσκάφη έτι* έκ τίνων
έπ' αυτής άνωτάτω γενο-
μένων προχείρων σκαφών
φαίνεται ότι ευρίσκεται
εν διαταράξει, ης τό πλείστον οφείλεται βεβαίως τη δια-
νοιχθείση ύπύ τών Τούρκων βατή όδφ• ύποδηλοΰται όμως
ότι δεν ήτο ευθεία, άλλ' ένεκα τής παρακείμενης πυλίδος,
ιδιάζοντος ρυθμού, όν εν τω παρόντι δεν δύναται τις νά
καθορίση.

Τήν δε Νοτίαν πλευράν άνασκάψαντες άπασαν, εΰρο-
μεν περιέργως ήμίεργον διότι ούτε λίθινον τοΐχον, οπωσ-
δήποτε έσχηματισμένον εν τινι μορφή, εΐχεν, έκτος ογκολί-
θων τινών κατωτάτω επί τής αρχής τής θεμελιώσεως και
κατά τήν Δυσμικήν γωνίαν μάλιστα, και τούτων μή κανό-
loading ...