Arbanitopoulos, Apostolos S.
Graptai stēlai Dēmētriados-Pagasōn — Athen, 1928

Seite: 54
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/arbanitopoulos1928/0059
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
54

Α'. ΑΙ άναακαφαΐ και έ'ρευναι

δέ πολλαχοΰ την τοιαύτην έξερεύνησιν των διακένων πρώ- Οΰτως έτοιμαζομένης της στήλης, άνηγείρομεν δια μιας

των, άφίνοντες τους τοίχους τελευταίους, το μεν ίνα μη δια- φοράς αυτήν, φροντίζοντες το μέν να μη ύποβάλλωμεν ύπο-

φεύγη ημάς το διάγραμμα των πλευρών, το δε διότι ούτε κάτω τάς χείρας, μηδέ κατά τα π?.άγια, όπου ύπήρχον βαφαί,

φό6ος εισροής υδάτων εις τους τοί-
χους οΰτω μέγας ύπέκειτο, οίος εν
τοις διακένοις, οΰτε στήλαι πολλά! διε-
φαίνοντο εν τοις πρώτοις έντετειχι-
σμέναι. Τοιαύτην πρόνοιαν διακρίνει
τις μάλιστα εν ταΐς άνω είκ. 9' 14-18"
30• 33-39 και ταΐς ένθάδε παρακει-
μέναις 59-69" τουναντίον εν τω δευ-
τέρα» πύργο) (είκ. 22-29- 71) ήρευ-
νήσαμεν πρώτον τους τοίχους και κα-
τόπιν το διάκενον, διότι οι μέν περι-
εΐχον πλείονας και λίαν σημαντικός
στήλας, τοΰ δέ αϊ στήλαι δέν έκινδύ-
νευον εκ των βροχών, άλλως τε και
άφ' ου τοϋτο ίντανΒα τμηματικώς,
ώς προεΐπον, άνεσκάπτομεν.

Εΐχον δ' ένσφηνωθή πολλάκις αϊ
στήλαι προς άλλήλας ή μετ' άλλων
κοινών λίθοον τοσούτον ισχυρώς, ώστε
μετά μεγίστων δυσχερειών ήδύναντο
να έξαχθώσιν εν ταΐς τοιαύταις περι-
πτώσεσιν, αϊτινες υπήρξαν ουχί όλίγαι
(είκ. 59• 60- 63• 64- 68- 69- 70 71),

απεκαΛ,υπτομεν τας στηΛας προ της Είκών 70. Ή Βόρειος πλευρά τοΰ πρώτου μεγάλου πύργου έκ
εξαγωγής, καθαίροντες παρά τάς άκμάς Δυσμών προς Ανατολάς, μετά τήν έςερεύνησιν. ΒΑ = Βορ-
,η , , , , ν , ρανατολική γωνία τοϋ έπηυ'ςηιιένου πύργου• Σ=στήλη

πανταχόθεν τα ■/ίομο.τα ηπιως και επι- » ■ ... „ . , „. Κ *

άρτι εξαχθεισα, κατά χωράν ΒΔ = Βορροου-

σμική γωνία• Π = τέρμα έσωτερικόν τοΰ

πάχους τοΰ λίθινου τοίχου• Δ-Δ'-~

διάκενον έξερευνηθέν επ = ό

εσωτερικός αρχαίος πύργος.

διότι άλλως θά άπετρίβοντο, το δέ
νά μη άναπάλλωμεν αυτήν έπικειμέ-
νην, ϊνα μη προστρίδωνται αί βαφαί,
μηδέ νά κινώμεν ισχυρώς αυτήν έγερ-
θεΐσαν, ϊνα μη άπολεπιζόμεναι δια-
φύγωσιν ομαδόν αί εις έσχάρας ή κό-
νιν συμπεπηγμέναι.

Το δ' έργον τοϋτο τής αναγωγής
έξετέλεσα αυτός εν ταΐς άρίσταις στή-
λαις, ευχερώς διαγιγνωσκομέναις, τής
σωτΐ]ρίας αυτών ένεκα και προς διδα-
σκαλίαν τών άποδεικνυομένων εκά-
στοτε εν ταΐς άνασκαφαΐς δεξιών ερ-
γατών '■ μνημονευτέον δέ δτι στήλη
τις μεγάλη, οΰτως ανεγειρόμενη, διο-
λισΟήσασα διά τών χειρών αυτών και
έπιπεσοϋσα, ένεσφήνωσε μεθ' ορμής
εν τη πτώσει την έμήν άκραν δεξιάν
χείρα και καΟήμαξεν ένιαχοϋ αυτήν
φαίνεται δέ δτι εν τοις χώμασιν
ύπήρχον μολύσματα, άτινα συναναμι-
γέντα μετά τοΰ αίματος, μετέδωκάν μοι
εΐδός τι τοϋ λεγομένου ύπδ τών ία-

μελώς και άφίνοντες έπικείμενον έπ°

αυτών χώμα, αν έβεβαιοΰτο διά. δο-
κιμασίας δτι αί βαφαί εκειντο προς
τά άνω, έξάγοντες δέ και αυτό, αν
εκειντο προς τά κάτω- τοιαύτη φροντίς εΐναι εμφανής μά-

τρών τετάνου, ην όμως νύσον διέφυ-
γον, άποκόψας αυτός και λίαν εγ-
καίρως τά λυθρώδη κρεάδια.

Ύπέκειντο δέ πολλάκις επί χωμά-
των άπετετυπωμέναι αί βαφαι τής
οΰτω τεθειμένης στήλης, ας συνηγά-
γομεν, έφ' δσον ήτο δυνατόν νά έξα-
χθΓ) όλος ή εις τμήματα τοιοϋτος δγκος πηλοΰ' διότι ώς επί

λίστα εν είκ. 59 (το Β και 2), 63 (το Σ-Σ' καΐ δ-Δ'), 66 το πολύ, εν τοις τοίχοις μάλιστα, το στρώμα αύτοΰ ήτδ
(το Σ), 69• 70- 71 (το ς), και άνω είκ. 24 (το νπ). τοσούτον λεπτόν, ώστε ή εξαγωγή αυτού καθίστατο άδύνα-

Είκών 71. Τμήμα τής Ανατολικής πλευράς τοΰ δευτέρου μεγάλου πύργου. Α-Α'-Α"—τά έσω τοΰ λίθινου τοίχου αυτής- Δ-Δ'-Δ" = το διάκενον,

τμηματικώς έξερευνώμενον Σ'=ή θέσις, έν ή έκειτο ή έξαχθεΐσα μεγάλη στήλη Σ (πρ6. ύκ. 25- 26- 28- 2!))• Σ = άρτι έξαχθεΐσα

στήλη μετά ραγδαίαν βροχήν, έχουσα τάς βαφάς προς τά άνω και βλαθεΐσα.

τος, εάν μη και δ υποκείμενος λίθος συνεξήγετο- τοιούτους
δέ λίθους κοινούς μετ' επικειμένων αποτυπωμάτων βαφών
έν λεπτώ στρώματι πηλού έξηγάγομέν τινας και διετηρή-
σαμεν.

Περαιτέρω δ' έκρημνίζομεν τους τοίχους (είκ. 6ΰ-71),

) Πρ6. Θεσσαλ. Μνημ. Ι σελ. 85• άριστοι έργάται προς τοϋτο
άνεδείχθησαν ο Δημήτριος Κατσαρός, Δημήτριος Αναστασίου, Ιωάν-
νης Τάγιας, Ιωάννης Σταυρόπουλλος, Αντώνιος Καλαντζής.
loading ...