Arbanitopoulos, Apostolos S.
Graptai stēlai Dēmētriados-Pagasōn — Athen, 1928

Seite: 100
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/arbanitopoulos1928/0107
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
100

Α'. ΑΙ άνασχαφαϊ και ερευναι

λησε και ό συνοδεύων αυτόν "Αννίβας1, συμβουλεύσας μέν
και τότε τα άριστα, άλλα μη εισακουσθείς.

Έν τω μεταξύ χρόνω ή σύγκλητος έθεοιρησεν επισήμους
κεκηρυγμένον τον πόλεμον κατά των Αιτωλών, διότι κατέ-
λαβον διά της βίας πόλιν συμμάχου τοις Έωμαίοις, την Δη-
μητριάδα τού Φιλίππου δήλον ότι, καΐ έπήγαγον τον Άντίο-
χον προς πόλεμον κατά τοΰ ΊΡωμαϊκοΰ λαού -'• ό δε πολύ-
μητις Τίτος, διατριβών έν Ελλάδι, ενεργεί δραστηρίως προς
πάντα κατά την εαυτού πολιτικήν μέθοδον, συγκαλών τά προσ-
φιλή αύτω συνέδρια, μυκτηρίζων καΐδιαβάλλων τόνΆντίοχον ■"•
και τους Αιτωλούς, καΐ φροντίζων παντί σθένει, κυρίως ϊνα μη
προσελκύσωσιν ούτοι συμμάχους, όπερ ό πολύπειρος Αννίβας
εΐχεν ακριβώς συμβουλεύσει, διαγνούς άριστα τάς περιστάσεις.

πληροφορία ι περί τών τότε γάμων και πανηγύρεων τοΰ
Άντιόχου έν Χαλκίδι ένέχουσιν ογκώδεις ύπερβολάς, έν αΐς
φαίνεται ών ούχι αμέτοχος ό Τίτος- διότι ό πανουργύτα-
τος ούτος άνήρ, γινώσκων άριστα τον χαρακτήρα τών Ελ-
λήνων, σκωπτικών καΐ φιλοψόγων προς τους βασιλείς και
τους μεγάλους άνδρας, θά έκαλλιέργησεν άριστα τότε παρ' αύ-
τοΐς το ελάττωμα τοΰτο, πάσαν μικράν πράξιν τοΰ "Αντιό-
χου έξαίρων έν διαβολή και καταλλήλως έλληνοκοπών παρ'
αύτοΐς, ϊνα παντί σθένει ελάττωση την δύναμιν καΐ φήμη ν
τοΰ φοβερωτάτου τοις Έωμαίοις βασιλέως τούτου.

Σημειωτέον δε ότι κατά τινας τών διαδρομών τούτων
τοΰ Άντιόχου και τοΰ στόλου αυτού έκ Δημητριάδος εις
Χαλκίδα, συνελήφθη ο νεανίας Σκιπίων, υιός τοΰ μεγάλου

Εΐκών 109. Οί τρεις μυθολογούμενοι τύμβοι έν Δημητριάδι. έ'σωθεν τοΰ τρίτου άνασκαφέντος μεγάλου πύργου. Τ-Τ'-Τ" —οί τύμβοι αυτοί• Κ - σκαφική
διάπειρα Κουρουνιώτου" ΑΑ = ή έκ Βόλου εις Άλμυρόν αμαξιτός• Α = θέοις μεγάλου έν τη πόλει οικοδομήματος (ανακτόρου ή βουλευτηρίου;)-

ΜΑ = ή μέοη ακρόπολις της Δημητριάδος* Θ = τό θέατρον αυτής (βλ. είχ. 111).

"Οντως δε άλλοι τε και οί πεδινοί Θεσσαλοί μένουσι πι-
στοί τοις Έωμαίοις, άλλα καταβάλλονται οί πλείστοι υπό
τοΰ Άντιόχου και τών συμμάχων αύτοΰ, πλην της Λαρί-
σης, ήτις, και στενώτατα πολιορκουμένη, άνθίσταται: απο-
τυχών όμως εις την έκπόρθησιν αυτής ό Άντίοχος4, και
επερχομένων ήδη άπό Βορρά τοΰ Φιλίππου καΐ τών 'Ρω-
μαίων, αποχωρεί εις την Δημητριάδα, προφασισθείς τον χει-
μώνα, και εκείθεν μεταβαίνει εις την ϋο.λχί^α, ένθα λέγεται
ότι έτέλει γάμους και έορτάς και ότι έρρίφθη ε'ις ήδονάς5.
Δεν υπάρχει όμως παρ'έμοί αμφιβολία ότι αϊ δαψιλεΐς

') Λίβ. 35 44 6" σημείωσαι έκ τοΰ λόγου τοΰ Άντιόχου το δτι
ιιθο ίηψβηβαβ ιιθο Ι&οογϊ ιιθο ρβηουΐο ρ3Γ8αηιιτι, διότι μάλι-
στα επί τών χρημάτων αΰτοϋ ύπελόγιζον οί Αιτωλοί• ή λοιπή διή-
γησις έν 35 46 και 47 και 51 και έν •'!<ί 6 ιί-!Ι (ό'τι περί τά μέσα
τοΰ χειμώνος συνέβησαν ταΰτα)• ό λόγος τοΰ Άννίβου έν 36 7' πρβ.
καΐ 36 8 Γ θά έγένετο δε ή συνεδρία έν τω θεάτρω (είκ. ΙΟδ' 109"
111) ή έν τη άγορα (είκ. 3 το ϋ-Σ '-Ν).

2) Αίβ. 36 3 11-12 οιιιη ϋθηΐθΐπ&άθΐιι, 8θβίοηωη (δήλον
δ'τι τοΰ Φιλίππου• διότι οι Μαγνήτες ουδέποτε έλογίσθησαν επισή-
μως σύμμαχοι τών Έωμαίων) ΙΙΓΟΘΙΙΙ (ένν. την Δημητριάδα), ρθΓ
νϊηι οοου.ρ&δ8Θηΐ...Γθ§ΘΠι Απίϊοοίιαιπ ΐπ ΕιιΐΌρ&πι &ά οβίίπιη
ροραίο Κοηιαηο ίιιίβΓβηάιιιιι ίι•&άυχΪ88βηΙ.

:!) Λίβ. 35 4ί> ί) βί ιιϊ,ϊηαιη 8110Ϊοθγθ νβ8ΐχΪ8 οοιιΐϊδ, Αοΐιαβϊ,
ροδδβπι βοηβιιτβαϋοηβηι Γβ^ϊβ ηι&§ηϊ αϊ) ϋβηιβΐΓί&άθ κτλ..

4) Ευρον ψήφισμα, άναφερόμενον εις την πολιορκίαν ταΰτην
της Λαρίσης, ό βλ. έν Άρχ. Έφημ. 1910 σελ. 345 κέ..

•"') Πολνδ. Κ' 8 1-5• Λί(]. 36 Κ) 12 και 11 1-3• ή κόρη τοΰ
Κλεοπτολέμου έπωνομάσθη, σκωπτικώς βεβαίως, Εϋδοια' πρβ. Άθήν.
Ι' 439 £ (έκ τοΰ Πολυβίου).

Σκιπίωνος• περί τής συλλήψεως αύτοΰ ό μέν Πολύβιος" λέ-
γει απλώς -^συνέβαινε γάρ έν άρχαϊς τοΰ πολέμου τον υίόν
τύν τοΰ Σκιπίωνος γεγονέναι τοις περί Άντίοχον ύποχεί-α
ριον», ό δε Άππιανός 7 ότι [)ρήκει γάρ αυτόν έν τη Έλ-|
λάδι ό Άντίοχος, ες Δημητριάδα έκ Χα?^κίδος διαπλέοντα»•|»
ό Διόδωρος8 λέγει αορίστως, καθ' ά ό 1Ιολύ6ιος, «Άντίοχος§
...τον υίόν...ήν είληφώς, όταν περί Εΰβοιαν διέτριβεν»-ό
Λίβιος9 τέλος, αναφερών παλλάς περί τοΰ συμβάντος τούτου
έκδοχάς, αμφιβάλλει περί πασών ιιύί βί 0[1ΐαηάθ βί $ΗΟ
βα811 0&ρίΛ18 8Ϊί, 8Ϊ0αΐ ρ1βΓ&0[11θ οΙΐΆ, Ρ3Π1111 ϊπϊθγ
ί1110ΪΟΓΘ8 ΟΟΠ818.Ϊ.

Αρχομένου δε τοΰ έαρος τοΰ 191 π. Χρ., ύ ύπατος
Άκίλιος, άνακαταλαβών τάς πεδινάς θεσσα/ακάς πόλεις, και
τους έν αύταΐς στρατιώτας τοΰ Άντιόχου, άλλους μέν άπο-
στείλας αόπλους εις την Δημητριάδα, άλλους δε παραδούς
έθελοντάς τω Φιλίππω 10, σπεύδει προς την Ναύπακτον τότε
ό Φίλιππος έζήτησε παρ' αύτοΰ την άδειαν τοΰ νά καταλάβη
τάς άποστάσας άπό τής συμμαχίας τών 'Ρωμαίων πόλεις"
λαβών δε αυτήν, έστρεψε τον στρατό ν αύτοΰ προς την Δημη-
τριάδα, ένθα έπεκράτει μεγίστη ταραχή- διότι ό μέν Άν-
τίοχος εΐχεν έγκαταλίπει τήν πόλιν, έπί δε τών Αιτωλών
ούδεμίαν έ'θετον ελπίδα οί πολΐται, άλλ'ήμέραν και νύκτα

,;) Έν ΚΑ' 15 3.
') ΣνριακΓ] κθ'.

8) Έν ΚΘ' 10.

9) Έν 37 34 4-7.

'") Λίβ. 36 14 11 ιπϊΙΙθ νοΙβηΐΪΒ Ρΐιϊΐϊρρο ίΓ&άίΐ, οβΙβΓΟδ
ίηβπιιβδ ΌβιιΐθΐΓί&(1βηι Γθππΐίΐί.
loading ...