Arbanitopoulos, Apostolos S.
Graptai stēlai Dēmētriados-Pagasōn — Athen, 1928

Seite: 120
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/arbanitopoulos1928/0127
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
\20

Α. Αί άναακαφαΐ και έ'ρενναι

καί ύπ' αυτό δι' έλαηράς χαράξεως έτερον συμπίλημα οι-
γράμματον, ίσως (Τ)Α• κατά την κάτω δεξιάν γωνίαν υπάρ-
χει τρήμα έξαρτήσεο)ς (είκών 148 εξ ϊχνογραφήματος). Ση-
μειωτέον δτι ακριβώς τό αΰτύ συμπίλημα ΔΗ φέρεται έπι
νομισμάτων των Μαγνητών καί δεν ερμηνεύεται εν τω
Οαϊαΐοίηΐθ οί ΐΐιβ Οτββίε Οοίηκ ίη ΐΐιβ Βπίίκΐι Μιιββαηι,

Είκών 141. Τύπος σφραγΐδος τοϋ δευτέρου είδους της ογδόης ομάδος.

Τ1ΐθ88&ΐ3' ίο Αθΐοΐϊα σελ. 34• δέον εμφανώς να ερμηνευθώ
Λη(μψριέων) ή Δη(μητριάς) ομοίως, ώς το προηγούμενον
διότι πόλις κοπής νομισμάτων των Μαγνητών ήτο αΰτΐ|
(πρ6λ. άνω σελ. 105 σημ. 5).

ΠροοΟετέον δε τούτοις δτι εν έτει 1915% άνασκάπτων
εν Χημητριάδι δαπάναις τής Αρχαιολογικής Εταιρείας και

Είκών 142. Τύπος σφραγΐδος τοΰ τρίτου εϊδους τής όγδοης ομάδος.

της Λιμενικής Επιτροπείας Βόλου, άπό των μέσων τοΰ μη-
νός Μαρτίου μέχρι τών αρχών τοΰ Ιουλίου, εύρον κατά
το Νότιον νεκροταφεΐον και έπι τοΰ λόφου τοΰ Αγίου
Ηλία (βλ. άνο) σελ. 88) πολυάριθμους τάφους, μάλιστα
κεραμοστεγεΐς, ων αί μεγάλαι κεραμίδες φέρουσι σφραγί-
σεις τής πρώτης ομάδος, ιδία τοΰ πρώτου και τετάρτου, και

Είκών 143. Τύπος σφραγΐδος τοΰ τετάρτου είδους τής ογδόης ομάδος.

ίδιαίτατα τοΰ πέμπτου είδους αυτής• τοΰ τελευταίου τούτου
επίσης εύρον ικανά αντίτυπα και εν ταϊς εφέτος (1915)
γενομέναις άνασκαφαΐς επί τίνος έπάρματος, κειμένου κατά
την Άνατολικήν πλευράν τής πόλεως, ολίγον έ'σω τών τει-
χών, ένθα ήκασα, εν τοις άνω σελ. 91, την ΰπαρξιν ναοΰ
τοϋ Ποσειδώνος, ορμηθείς εξ ευρεθείσης τω 1 91 2 μικράς
μαρμάρινης κεφαλής πωγωνοφόρου θεοΰ.

Έβεβαιώθη όμως νϋν ότι αυτή μεν ανήκει τω ΙΙλον-
τωνι, ό δ' εν μέρει ανασκαφείς νεωστι ύπ' έμοΰ ναός ότι
άνηκε τούτω τε καΐ τη Δήμητρι και Κόρ-η '• διότι πολλά
ευρεθέντα κατά τάς άνασκαφάς βάθρα αγαλμάτων έπιγε-
γραμμένα, εΐναι αναθήματα τοις τρισι τούτοις θεοϊς- ευρέθη
δ εκεί και ψήφισμα τών αστυνόμων, βεβαιοΰν την ως άνω
άπόδοσιν τοΰ Λ'αοϋ, και αναφερόν Θεσμοφόρων, όπερ είναι
ή αυτός ό ευρεθείς ναός, ή έτερον τι μικρότερον ιερόν πα-
ρακείμενον, μήπω άνακαλυφθέν. Ένταΰθα εύρέθησι/.ν καί

Είκών 144. Σφραγίς κεραμίδος τοΰ πρώτου εΐδου; της.ένατης δμάδος.

τίνες έπιγεγραμμέναι κεραμίδες άλλων ομάδων και εξ λα-
6οΙ πήλινων μεγάλων αγγείων άβαφων, οξέων αμφορέων
πιθανώτατα, εν οίς μάλιστα διετηρεϊτο οΐνος και έλαιον,
έφ' ών φέρονται τετυπωμέναι τρίστιχοι η δίστιχοι έπιγρα-
φαί2. Έν δε τοις μνημονευθεΐσι τάφοις ευρον πολυάριθμα
αγαλμάτια πήλινα, ών διέκρινα τρία, φέροντα διά σφρα-
γΐδος τό όνομα τών κοροπλαστών. Περί πάντων τούτα>ν
θά γράψω εύθέταις τά δέοντα, μετά πλειόνων λεπτομερειών

Είκών 145. Σφραγίς κεραμίδος τοΓ> δευτέρου είδους τή; ένατης δμάδος.

και παρατιΟεις εικόνας, οπόταν περατωθή ό κΛθαρμός και
ί| συγκόλ/.ησις τών ευρημάτων.

Τούτίον οΰτως εχόντων, ουδεμία βεβαιότης περί (ορι-
σμένου ονόματος βασιλέως δύναται νά ύπαρξη• ό ΗϊΙΙθΓ
έν ταΐς ίίτ IX2 άνέγνω μετ' αμφιβολιών τό συμπίλημα τοϋ
πέμπτου είδους τής πρώτης ομάδος Βα(σιλέως) Φ(ιλίππον),
όπερ δεν εΐναι άτοπον, εάν λάβχ) τις ύπ' όψιν τά έν τη
ιστορία τής Δημητριάδος άνω εκτεθέντα έν σε/ν. 101 περί
γενομένων ύπ' αύτοΰ παρασκευών όντως δε τό συχνότατα
απαντών βα δύναται νά σημαίνε βα(σιλιχόν), υπονοουμένου
τοΰ σήμα, ή βα(σιλέως) ή βα(σιλι,κΐ)-ός), υπονοουμένου τοϋ
κέραμος. Ακριβώς δε φέρονται και έπι νομισμάτων τοϋ

') Τοΰ ναοΰ διατηρείται εις δυο μεν η τρεις δόμους καλοϋ πού-
ρου ή Νοτία πλευρά, τών δε λοιπών ΐχνη' τά εσω καί πέριξ αί'-
τοϋ δεν άνέσκαψα ετΓ τοίχος δε τις περιβόλου μικρού, δι' οΰ πευιο-
ρίζετο τέμενος, μνημονευόμενον έν τω ψηφίσματι τώ\' αστυνόμων,
ευρέθη εξω τοϋ ναοΰ παρά την Βόρειον πλευράν αϋτοϋ.

2) Τής διστίχου διεκρίνάμεν ί'.τ/ί Π]αυσα νια Δα[λ]ί[ον;], προ;
δ παραβλητέον τό όνομα τοϋ δευτέρου είδους τής ενάτης όμάδο;•
Δάλιος θά είναι |->εβαία)ς έθνικόν, Δήλιος' της τριστίχου [Ιπί—] τάρ-
[χΙ°ΙνΙ Ι Διονυ [σ] ο [κ λέ] ου [ς;] Κνώί[ου] Ιί) ΚνιδΙ[ων], 1) Κνί-
δι[ον]), και ετέρας μετ'άκροστολίου [£πί---] δάμα | Ξάνθον | Κνιδί-
[ω/ν (η Κνίδι[ο]ν)- τετάρτη φέρει Β και περί αυτό [Κλ;...] | \"Ά]-
ριστοψάνη Ι ς Ι. Ταϋτα πάντα φαίνονται ώς εμβλήματα διακρίσεως υγρών
εμπορευμάτων, άλλοθεν κομιζομένων εις Δημητριάδα, και βεβαιουμέ-
νων ώς πρύς την γνησιότητα διά τής επωνυμίας τοϋ Μαγνψάρχον
ή Ιερέως, ή άρχοντος τίνος σχετικοϋ, ώς δηλοΐ τουλάχιστον ή πρό-

θεσις έπί.

Έτνπώ&η ιβ 22- 6• 7916.
loading ...