Arbanitopoulos, Apostolos S.
Graptai stēlai Dēmētriados-Pagasōn — Athen, 1928

Seite: 131
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/arbanitopoulos1928/0138
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
α') Τά πρώτα μέσα τής συντηρήσεως των βαφών

13.1

στάσεων στηλαί τίνες, ας μετ' ολίγας ημέρας έξηκρίβωσα,
περιγράφων αύτάς, ί| υπό τίνων τών περιηγητών τούτων,
άγνοούντων μεν αυτών τά πράγματα, μη παρισταμένων όέ
τών καθοδηγούντων αυτούς ειδικών αρχαιολόγων καΐ καλ-
λιτεχνών, ή υπό τίνων τών έπιχωρίων, συνοδευόντων μεν
ομάδας τινάς τών περιηγητών τούτων, λόγω φιλοξενίας και.
ερμηνείας τών θέας αξίων, φιλοτιμουμένων δε να έπιδεί-
ξωσι πλείονας γνώσεις εκείνων και τόλμαν, εκ τούτων πη-
γάζουσαν, έτι δ' επιθυμούντων νά έξάρωσι τά ευρήματα
της εαυτών ιδιαιτέρας πατρίδος, και την έκτακτον σταθερό-
τητα τών βαφών μετά τοσούτους αιώνας πειραματικώς νά
άποδείξωσιν, ή ύπ' αμφοτέρων ακόντων, ώς προστριβομένων
ανεπαισθήτως, λύγοι τής στενοχώριας τών δωματίων του
ύπό τό Γυμνάσιον προσωρινού Μουσείου^ τώ,ν ενδυμάτων

άνακαλύψεακ τών στηλών ήοξάμην τής τε καταγραφής αυ-
τών και τής πλήρους περιγραφής3, ώς (Ιεβαιοΰσι τά έμά
ημερολόγια, επιγραφών αύξοντα αριθμόν εφ εκάστης πλή-
ρους στήλης ή τμήματος- παραβαλών δε τάς εν τω Μου-
σεία) νΰν διατηρουμένας προς τάς περιγραφείσας και κατα-
γραφείσας, εΤδον ότι δεν ελλείπει ουδεμία, ούτε τμήμα ουδέν-
Αλλ' Γ|το καΐ άλλως αδύνατος ί| εκ τοΰ προσωρινού
Μουσείου ύφαίρεσις στηλών διότι κατά την εκ Βόλου
μακράν κατά καιρούς άπουσίαν μου, προς έκτέλεσιν ετέρων
δημοσίων υπηρεσιών, από τών αρχών Δεκεμβρίου τοΰ
Ι'.ΗΙ7("' έτους μέχρι τέλους Μαΐου τοΰ 1909ου, οπότε πά-
σαι αί στήλαι μετεκομίσθησαν εις το όριστικον Αθανα-
σάκειον Μουσεΐον ;, κατείχε τάς κλείδας ό επιμελέστα-
τος γυμνασιάρχης Βόλου Δημήτριος Σακελλαρίου, μηδενιΏ^Β

Η . ";,ίΗ■'ί.; % 11η ■ *'ί

Β Η

ίπί^.,, Λ '■ *|Είκών 158. Τρεις στήλαι έκ τοΰ τρίτου πύργου. <ον αί γραπταί παραστάσεις μό/.ις διαφαίνονται, φωτογραφηθεϊσαι ώς ευρέθησαν πλήρεις χωμάτων.

αυτών επί τών βαφών τούτο δε θεωρώ τό πάντων πιθα-
νώτατον.

Σημειωτέον δε οτι τρία έτη μετά ταϋτα διεδύθη, και
μετ' ου πολύ άνεγράφη εν έφημερίδι τών Αθηνών πληρο-
φορία τις. καθ' ήν δύο στήλαι ακέραιοι, φέρουσα ι γραπτάς
παραστάσεις αρίστης διατηρήσεως, άνεφάνησαν έκτοτε ύπάρ-
χουσαι εν τώ έν Παρισίοις Μουσείω τοΰ Λούβρου, και ότι
αύται προήρχοντο έκ Παγασών . εμφανώς ή έκ τών εμώ ν
ανασκαφών τοΰ πρώτου πύργου, ή έκ τοΰ προσωρινού Μου-
σείου Βόλου. Έάν όντως συμβαίνΐ) τοΰτο και αί στήλαι
έκεϊναι προέρχωνται πράγματι εντεύθεν '. θα ελήφθησαν
ούχι έκ τοΰ Μουσείου" διότι από τής πρώτης ημέρας τής

!) Αίύπ'έμοϋ γενόμεναι διερευνήσεις περί τον ζητήματος τούτον,
δι' εξετάσεως Ελλήνων, διαμεινάντων έν Παρισίοις, και ϊδόντων
λεπτομερώς τό Μουσεΐον τον Λούβρου, φέρουσιν εν τω παρόντι
ώς βεδαίαν την έμφάνισιν μιας ή δυο γραπτών στηλών έν τώ Μου-
σείο) τοΰ Λούβρου, από τοΰ έτους 1!)12°υ τουλάχιστον πόθεν δμως
προέρχονται αΰται, ουδείς τών ημετέρων εΐπέ τί μοι βέβαιον αλλ"
είναι ευχερές νά διαγνώσωμεν αΰτάς έκ τοΰ μαρμάρου και της τέ-
χνης, όπερ σκοπώ νά εκτελέσω έν καιρώ, μεταβαίνων εις Παρισίους.

επιτρέπων τήν εις αυτό εΐσοδον, ει μή προσωπική αύτοΰ
συνοδεία• κατά δε τάς νύκτας, τάς μέν κλείδας παρεκράτει
αυτός, τά δε δωμάτια έφύλασσεν έξωθεν ό επιστάτης τοΰ
Γυμνασίου Ιωάννης Κυριακάτος, ου την πίστιν βέβαιοι ό
προειρημένος γυμνασιάρχης- προς δε τούτοις δεν έφάνη που.
ούτε τι ση μείον διαρρήξεως, ούτε παραποίησις κλείδων ήτο
δ' έν γένει δυσχερής ή εκείθεν άποφορά ογκωδών άντικει-
μένων, οΐά είσιν αί στήλαι, άνευ αντιλήψεως τοΰ ένοικοΰν-

-) Τής λεπτομερούς περιγραορής ηρξάμην τη 3ΐ Αύγουστου τοΰ
1907ου έτους και έπέσπενδον αυτήν έντονώτατα, διότι τή αυτή ημέρα
ελαβον αρμοδίως σημείωμα, ίνα ώς τάχιστα παρασκευάσω τά καθ"
εαυτόν και την άνατεθειμένην μοι υπό τής Αρχαιολογικής Εται-
ρείας ί'πηρεσίαν, άτε άποφασισθείσης τής είς ΌλνμπΙαν ιιπαθέσεώί
μου, ίνα επί τινας μήνας, ϊσως και ετη, αντικαταστήσω τινά τών
έκεΐ επιμελητών και ή μέν μετάθεσις δεν έξετελέσθη, έμον περιγρά-
ψαντος τό όίκαιρον αυτής (πρ6. τά έν σελ. 18 άνωτάτω προειρημένα),
εσχεν δμως τό αγαθόν αποτέλεσμα τοΰ νά επιταχύνω τό έργον και
καταγράψω .τάΥτα τά έν Βόλφ τέως υπάρχοντα ευρήματα λεπτομε-
ρώς, ών τό μέγιστον τμήμα κατέλαβον αί νεωστι ηύρημέναι στήλαι.
:;) Βλ. Πρακτικά 1909 σελ. 132- 135. •
loading ...