Arbanitopoulos, Apostolos S.
Graptai stēlai Dēmētriados-Pagasōn — Athen, 1928

Seite: 158
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/arbanitopoulos1928/0165
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
158

Γ'. Ή περιγραφή τών στηλών

τής Ανατολικής πλευράς τοϋ Α' πύργου, είς διάφορα
οημεϊα το ει/ τμήμα άπό τοϋ άλλον. Περιγράφεται εν τοις
Θεαοαλ. Μνημείοις μου σελ. 199-205.

Στήλη της Φίλας, εκ μελανολεύκου κολοΰ μαρμάρου, εκ
δύο μεγάλων τμημάτων συναρμοσθεϊσα ακέραιος, πλην κάτω
αριστερά τμήματος, άποκοπέντος και ελλείποντος, και μικρών
τίνων αποσχίσεων. "Ανω λήγει είς όριζόντιον γεΐσον, ου αί
αρχιτεκτονικά! λεπτομέρειαι διατηροϋσι κατά το πλείστον
ζωηρότατα τάς βαφάς αυτών. Έπι της κάτω ταινίας δεξιά

Είκών 190. — Ή στήλη της Φίλας, έκ φωτογραφίας τοϋ 1915,
μετά την πλΰσιν τοΰ 1912 και τον εφεξής ψεκασμόν.

ύπάρχουσί τίνες λίαν λεπτά! χαραγα! τυχαία ι, παρέχουσα ι
εμφασιν γραμμάτων ενταύθα που Οά άνεμένομεν το όνομα
τοΰ γραφέως της στήλης, έφ' όσων έπεγράφετο.

Ύπό το γεΐσον θά ύπήρχεν ή συνήθης γραπτή κορωνίς,
μεθ' ην έχαράχθη βαθέως κα! λίαν επιμελώς ή επιγραφή,
τών γραμμάτων, ων ΰψος 0.02-0.027, διάστιχ. 0.007, δια-
τηρούντων κάλλιστα την πορφυραν αυτών βαφήν :

Φίλα
Μέλανος.

"Οτι αΰτη θά ήτο έντοπία εκ Δημητριάδος, ύποδηλοϊ
ή μη αναγραφή έθνικοΰ.

Ύπ αυτήν ύπάρχουσί δύο έ'κτυποι ρόδακες, εν εϊδει
σπονδικής φιάλης, είς δύο συγκεντρικούς κύκλους μετ'ομ-
φαλού, διηρημένοι διά μελαίνων γραμμών ό μεν έ'ξω είς
οκτώ, ό δε έσω είς τέσσαρα πέταλα• τών βαφών αυτών
ολίγα ίχνη διετηρήθησαν.

Ύπ' αυτούς, μετά κενόν ύψους 0.053, υπάρχει γραπτή
παράστασις, ολόκληρος σωθεΐσα. Περί το μέσον της γρα-
φής, εν δεξιά τω θεατή, παρίσταται νεαρά γυνή, ή άποθα-
νοΰσα Φίλα, ορθή ιστάμενη κατενώπιον. Φορεί χιτώνα πο-
δήρη, άχειρίδοοτον, έζωσμένον ελαφρώς περ! τήν όσφύν, κα!
ίμάτιον περ! τά νώτα, περιβάλλον το άριστερον ήμισυ κα!
μέρος τοϋ ό/.ου κάτω σιόματος μέχρι που τών γονάτων, ού-
τινος εν άκρον πίπτει έπι τοΰ μέσου της δεξιάς χειρός, κα!
κατέρχεται. Τό μείζον βάρος τοϋ σώματος στηρίζει έπ! τοϋ
δεξιοϋ σκέλους, έν ώ τό άριστερον, ολίγον κεκαμμένον, απο-
σύρεται παραπλεύρως έν αναπαύσει* εκ τοΰ χιτώνος εκφαί-
νονται τά πρόσθια τών άκρων ποδών έν σανδαλίοις, ιδίως
τοϋ αριστερού.

Ή μέλαινα πλουσία κόμη αυτής κατέρχεται είς βοστρύ-
χους, επιμελέστατα έκτενισμένους, καλύπτοντας τά ώτα• πε-
ριεβάλλετο δε αΰτη κατά τά όπισθεν συγκροτούμενη, διά
πλατέας κεφαλόδεσμου, κατερχομένου προς τον τράχηλον
κα! τους ώμους, καθ' α σήμερον περιβάλλει τήν κεφαλήν,
συγκρατείται κα! κατέρχεται, τό καλούμενον κοινώς «τσεμ-
πέρι» τών νεανίδων έν Αρκαδία κα! άλλαχοϋ της Ελλάδος.
Τήν άριστεράν χείρα καταβιβάζει εντός τοϋ ιματίου, τοϋ
πήχεως φερομένου οριζοντίως έπι τοϋ σώματος, κα! της έκ-
φαινομένης άκρας χειρός στηριζούσης τό ίμάτιον, κα!
κρατούσης καρπόν, πιθανώς μήλον.

Τήν δε δεξιάν καταβιβάζει, σχεδόν τεταμένην, προεκβάλ-
λουσα αυτήν ολίγον έξ<ο τοϋ σώματος, κα! διευθύνουσα τήν
«κραν χείρα, κρατούσαν τι, έξίτηλον γενόμενον, ίνα από-
θεση αυτό έπι στρογγυλής τραπέζης τρίποδος, βαθέως καρυό-
χρου βαφής, διατηρούμενης, μετά ίόχρου άντυγος, ής οί καλ-
λιτεχνικούς τετορνευμένοι πόδες μιμούνται οπωσδήποτε σκέλη
ζο')θυ, ίππου ή έλάφου, μάλιστα λέοντος, ή ομοίου (πρβλ.
τήν έπ! της στήλης τοϋ Δημητρίου πίν. Χ τράπεζαν)• έπ'
«ύτής υπάρχει άποτεθειμένος μέγας ακνφυς μόνωτος.

Δεξιόθεν της Φίλας, είς βαθύτερον επίπεδο ν, και όπισθεν
τής τραπέζης, παρίσταται ορθός ιστάμενος νεανίας, πιθανώς ό
μνηστήρ αυτής, άμύσταξ και αγένειος, τρία τέταρτα κατενώ-
πιον, φορών ήμιχειρίδωτόν χιτώνα, διήκοντα μέχρι τοϋ μέ-
σου τών κνημών, έζωσμένον περ! τήν όσφύν διά πλατείας
ζώνης, κα! χλαμύδα μάλλον ή ίμάτιον, έρριμμένην έπ! τοϋ
αριστερού ώμου, και καλύπτουσαν αυτόν τε κα! τήν χείρα
και τό άριστερον πλευρόν. Στηρίζει δε τό βάρος τοϋ σώμα-
τος έπ' αμφοτέρων τών σκελών, κατά τι μάλλον έπ! τοϋ
δεξιοϋ, τοϋ άριστεροϋ φαινομένου κατενώπιον, τοϋ δε δεξιοϋ
εκ τοϋ πλαγίου *)' έφύρει κα! υποδήματα, πιθανώς ένδρομί-
δας ίππικάς (πρβλ. σελ. 14ό). ΤΙ ΰπομέλαινα κόμη αύτοϋ
είναι βραχεία κα! ακάλυπτος.

Τήν άριστεράν χείρα καταβιβάζει παρά τό σώμα κεκαμ-
μένην, φέρων τον πήχυν ολίγον λοξώς προς τά άνω- έκ
τής χλαμύδος έκφαίνεται μόλις ή άκρα χείρ, κρατοϋσα καρ-
πόν, οΐον ή Φίλα- τήν δε δεξιάν καταβιβάζει κα! προεκτεί-
νει εξω τοϋ σώματος, προς τά κάτω κα! δεξιά, ίνα άποθέση
τι, ως θυσίαν προσφερόμενολ', έπι τής άνω βαθμίδος τοϋ
βάθρου Πριάπου, ισχυρώς ίθυφαλλικοΰ, σιμού, όξυγενείου,
φοροϋντος ύφασμα συνεστραμμένον έπ! τής κεφαλής, έν
εΐδει μίτρας ή Τουρκοελληνικού «οαρικίον», άνιδρυμένου

») Έν τψ αντιγράφω τό άριστερον σκέλος παρεστάΰη υπέρ τό
δέον πορψιιρονν.
loading ...