Arbanitopoulos, Apostolos S.
Graptai stēlai Dēmētriados-Pagasōn — Athen, 1928

Seite: 168
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/arbanitopoulos1928/0175
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
168

ΓραπταΙ ατηλαι Δημητριάδος — Παγασών. Τενχος Α'

Γιαννόπουλος Ν. 72σ9, 106σ3, 1385. Βλ. και Αλμυρός.

ΟίΙΙίβνοη πατήρ 1295, 1325 και σ3, 1405, 141αδ, 143α, 160σ1.—
υίός 1415 και ε165, 142α.

Οίτατά 105.

«Γκερλι» 735.

Γκέσκος 137σ2.

Γλαυκίας ή Γλαυκός επί κεραμίδος 1195, 121ε147.

Γλαφύραι 70ο3, 735, 74α.

Γνά&ις 150α.

Γναΐος βλ. Όκτάβιος.

βοΐιονδ γθ§ϊη 86σ5.

«Γόλ» «Γόλος» 107 σ3. βλ. Βόλος.

ΟοΙΗ$ηοη 105, 85 σ2.

βοηιρβάββ Οταβοίεΐθ 135, 855, 86σ1.
, Γομφίτης 9Ιδ.

Γόμφοι επί Ίουοτινιανοΰ 106 σ4.

οοποϊΐϊα ΟΓ&βοϊ&β 104σ1.

ΟΟΠβΜΤβαίίο Αντιόχου 100σ3.

ΓΌνναΐος-Κονιαΐος- Κονδαϊος 75σ4.

Γόννοι 36σ1, 755, 102α.

Οοηβίαηζί 105, 74σ5, 755 και σ4, 80 σ8.

βυρίαβ ηαν&Ηδ 95σ 13.

«Γορίτοα» 145, 045, 70σ2, 108α, 110ε 116, 1155—ως Δημή-
τριος: 61αδ, 64α, 1095 και σΐΐ, 130σ2-ώς Νήλεια: 69α, 73ε91
80ε 97, 86ε 101.

Γοννευς 76 σΐ.

Οναββΐαβ Ιιιιπαΐΐαβ, οοηοϋία, οοιηρβάθδ 135, 855, 86Α,
99σ3, 104σ1 — Οναββίαηι Ιίββί'&νίπιιΐΒ! 98σ2.

γραμματέων 163α.

γραφηι 1385—γραφείς 158α, 159α—Γραφική 10α=Ζφγραφική.

Γρήγορος Νικηφόρος 107 σ 10.

Γυμνάοιον Βόλου ως προσωρινόν Μουσεΐον 555, 1195, 127δ,
1305, 131α, 1405, 142*, 1515.

γυναικωνΐιις 149α, 1605.

«Αϋ,Ισς» = Βόλος=«Κάστρον» Βόλου 23σ4.

γωνιώσεις λίθων πύργων 84ε 99, 123α κα'ι ε 151 καϊ 152, 124 ε
153 και 154.

Δ. Ό

δακτύλιος χρυσούς 61δ.

δάκτυλοι μέτρου 144σ4.

Δάλιον ενν. πώμα ή κεράμιον=Λήλιον 120σ2.

Δαμβέργης Ά. 128σ1, 134σ2, 135σ3.

Δάοχος τετράρχης 80 σ 11.

Δάρδανοι 102α.

ΔΑΡΧΙΑ—τετραρχία ουχί δεκαδαρχία 80 σ 11.

ΌανΪ8 10ο.

ΌαινΜιια ΙΟαδ.

χδαχτνλάς» κεραμέων 1165.

Δεγμαία — αΐος Μακεδών 91δ.

Δ(ε)ϊος μην 9Ιδ.

δεκαδαρχίαι Λακώνων 80 σ 11.

δέκανδροι δέκα πρεσβευταί και Δη μητριάς 97 σ 1 και 3.

Δελφοί 72α, 102α.

Ββηιβίνίαβιια 8Ϊηιΐ8 88 σ 3.

ΌβηιβΙΗαβ ν&ΐίοΐα 101σ6, δρβοίβ Π5θΐ*α \)8^—ΌβηιβΙΗα•
άίβ ροΓΐ» 98σ6.

δένδρα εν γραφή 149α.

Όβοηηα 77 σ 3.

δέσμη ράβδων επί κεραμίδων 1175.

δεσποίνης στήλη 132 ε 160.

«(3£σπότί7ς» = έπίσκοπος 109δ.

Δενκαλ/ιων 9δ — σκόπελος 70σ2.

ΔΗ επί νομισμάτων=Δη(μητριέων)-Δη(μητριάς) και επί βάρους
χαλκοί} 1198, 120α, 121 ε 148.

ζί^ίος=Δάλιος 120σ2—Δήλος 104δ.

Δημήτηρ Δημήτριον 83σ6, 1205.
«Δημητριάδα», ουχί «Δημητριάνα» 14α, 107 σ 7.

Δημητριάς κριθή 102 σ 13.

Δημήτριος = Σικυών 89α και σ 1, 107δ και σ 10.
Δημητριάς άγνωστος τω Σκυλάκι 70 σ 5, ή Θετταλική 96 σ 9,
επώνυμος τοΰ βασιλέως Δημητρίου 36 σ 2,68δ, ί:φ' ου έκτίσθη
«επί θαλάττη» — &ά ϊϊϊΆΤβ — τω 294/3 π. Χρ. επί τών προϊστορι-
κών και αρχαϊκών Παγασών 135, 62 κ. έ., 63α, 68αδ καϊ σ 3, 69αδ,
71α, 79 σ 1, 82αδ και σ 1, 83α, 84α, 102 σ 13, 109δ, 110 σ 1,
111α — περίβολος τειχών, πύργοι, πάλαι, ροΗα, τέσσαρες ακροπό-
λεις (βλ. λ. ετι δε λ. «Παλάτι») 12δ, 13αδ, 27ε 24, 31δ, 32αδ,
38α και ε 40,40ε 42, 41ε 43-44, 41δ, 43ε 47, 65 σ 2, 67δ, 7δε 92,
77ε 94, 80ε 97, 84δ και ε 98 και 99, 85α και ε 100,86ε 101, 89
σ 6, 93ε 106, 91α και σ 3, 97ε 107, 98 σ 6, 103 σ 34, 104α,
115δ, 123α — συνοικισμό:, πολίσματα, κώμαι, περιοικίδε'ς αυτής βλ.
λ. χωρία 68δ, 70α, 89δ, 90α, 102 σ 13, 108α — λιμένες, ναύοτα-
ϋμον, φρυκτωρία βλ. λ. 14ε7, 63α, 68 σ 4, 69α, 77ε 93, 80ε 97, 875
και ε 102, 88α και ε 103, 90ε 104, 92ε 105, 93ε 106, 95 σ 13,
97ε 107, 99 σ 6 και ε 108, 114α, 123ε 151 — υδραγωγεΐον (βλ. λ.
«Δόντια»), άγοραι (βλ. λ. αγορά), οδοί, &έατρον (βλ. λ.), ναοί, στοά,
στάδιον βουλευτήριον, νομοφυλάκιον, νομισματοκοπεϊον, κερητμουρ-
γεΐα (βλ. λ. κεραμίδες), ανάκτορον (βλ. λ.) 12α, 13ε5, 14αδ και ε 6
και 7, 15αδ, 16α, 22δ, 39α, 905, 92ε 105, 93 σ 4 και ε 106, 98 σ
6, 100ε 109, 105 σ 5, 120α, 121αδ, 122α —τόπος επιφανέστατος
αυτής 92 ο 2 —νεκροπόλεις, τάφοι, τύμβοι, επιτάφια μνημεία (βλ.
λ. ετι δε στήλαι) Ι5δ, 31δ, 32α, 56αδ, 57αδ και ε 74 και 75, 59ε 78,
60δ και ε 79 και 80, 625, 80ε 97, 83α, 945, 100ε 109, 113α και
ε 118, 114α, 1185—λαός, ποιηταί, ζωγράφοι 83δ, 148α, 149α, 150α,
156α, 160α — ιστορία 83 κ. Ι.: ακμάζει από τοϋ 294—168 π. Χρ.
1ΐΘΓβάϊΙ&ΓΪ& υΐ•1>8=«πόλις.Μακεδόνων πρώτη», κέντρον εφοδιασμού
32α, 34α, δίδ, 60δ, 635, 81δ, 82αδ, 88α, 89 σ 5, 94 σ 4, 95αδ και
σ 2, 96αδ, 97α και σ 3, ΙΟΙαδ, 102αδ, και σ 10, 103αδ καϊ σ 3 καϊ
5, 104α, 111α, 1125, 113α, 1145, 115δ — τω 169 -168 π. Χρ. πο-
λιορκείται και καταπονείται, τα τείχη καϊ οι πύργοι αυτής επισκευάζον-
ται, άλλα κρημνίζονται ολίγον μετά τον χειμώνα τοϋ 168 π. Χρ. 16α,
46α, 102 σ 13, 103α, 104α, 111α, 112αδ και σ 3 και 6 καϊ ε 117, 113α,
114δ, Ιΐδαδ και σ 1 — από τοΰ 167 π.Χρ. έ'ως 30 π.Χρ. ύποστέλλεται ή
ακμή αυτής 102δ, 104αδ και σ 1*4"7> 105α — από τοΰ 30 π. Χρ.
μέχρι που τοϋ 200 μ. Χρ. συστέλλεται ή πόλις, άλλ' υπερέχει τών
άλλων τής (Μαγνησία;) Θεσσαλίας 255, 465, 598, 63δ, 72δ, 83α, 105α
—κατά τήν Χριστιανικήν περίοδον ακμάζει ίκανώς 12α και ε 4, 135,
14αδ και ε 7, 60δ, 725, 1055, 106αδ — έπϊ Ίουστινιανοΰ συστέλ-
λεται και εν μέρει μετατίθεται εις το «Κάστρον Δη μητριάς»^ «;Κάστρον
Βόλου» 1065, και σ 45'6 —^τώ 1283 μ. Χρ. περιταφρεΰεται και
τειχίζεται 107αδ, 109αδ — από Τουρκοκρατίας σχεδόν εγκαταλείπεται
23 σ 4, 109αδ και σ 8'9 — από τοϋ 1881, και Ιδίως από τοϋ 1925,
κατά μικρόν συνοικίζεται βλ. Βόλος — διάγραμμα αυτής 13δ—Δη.
μητριάδος αρχαιότερα μνημεία εν αυτή 13α, 18α, 22ε 19, 23δ,
24α, 36α, 41α.

Δημητριεϊς 825, 90 α 1, 91αδ, ΙΟΙαδ, 1145, 1435 — πολιτεία
εκκλησία, βουλή, ψηφίσματα, νομίσματα, τειχοποιο'ι αυτών 82δ, 89δ,
90 σ 1, 91αδ, 92α και σ 3, 935, 98 σ 6, 101α, 107α, 1145, 115α
και σ 6, 1435 — μετοικεσία αυτών 107α.

Δημήτριος δ Αντιγόνου• βασιλεύς, κτίστης και επώνυμος ήρως
τής Δημητριάδος 135, 63α, 68αδ, 81α, 83δ καϊ σ 7, 85δ, 93 σ
5 — τείχη, πύργοι, λιμένες, στρατηγική και πολιτική δεινότης καϊ
σύνεσιςαύτοϋ 255, 28α, 31α5, 325, 42α, 465, 50-51, 845, 87δ, 885,
90αδ, 93α και σ 6, 110α, 124α — προβλέψεις, όνειρα, πόθοι αύτοΰ
81α, 85δ, 875, 895 — συνώκισεν άριστα, δεν κατέσκαψε τάς κώμας 68
σ 3, 91α— σχέσεις αύτοϋ προς τον Κάσσανδρον, Πύρρον, Σέλευκον,
Λυσίμαχον, Θηβαίους, Σικυώνα, "Ισθμόν, 'Ρωμαίους και Ίταλίαν
83α καϊ σ 4δ,84α, 875, 89α, και σ 3, 91α, 94δ — θάνατος αύ-
τοΰ, ταφή και τάφος εν Δημηιριάδι 36αδ, 60δ και σ, 945 —ό χα-
ρακτήρ αύτοΰ ήτο γενναίος, φιλότιμος, φιλάνθρωπος, φιλόστοργος,
συνετός κττ. 84α, 89 σ 7, 905, 93δ και σ 7, 94α — κατασυκοφαντείται
εν τή ιστορία 94α.

Δημήτριος ο Σκήψιος 11α, 70α, 72α—ό Φάριος 86α.

Δημητρίου στήλη 1585, 162 κ. έ.

Δημητριών μήν 915-

δήμοι Μαγνητών — Δημητριέων αυτόνομοι 89 σ 9, 90α και σ 2.

Δήμος Παγασών μέτριος χορηγός 62α, 139α.

Έτνπώ&η τ$ 19- 10• 1927.


loading ...