Arbanitopoulos, Apostolos S.
Graptai stēlai Dēmētriados-Pagasōn — Athen, 1928

Seite: 172
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/arbanitopoulos1928/0179
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
172

Γραπταϊ οτήλαι Δημητριάδος — Παγασών. Τεϋχος Α '

Κυρηναία 91δ.

Κυριακατος Ίω. επιστάτης πιστός 131δ.
Κνριακίδης Π. βλ. εν τέλει: Διορϋώαεις.

κυτταροειδες διάλυμα 134 σ 3" ισχυρόν 136δ' αδυναμία αύτοϋ
137δ — βλοπτικόν των βαφών 134δ, 135αδ, 136α, 137α, 138αδ
1405, 149δ, 152δ, 1605, 161δ, 164α.
Κύφος 76 σ 5.

κωμικοί ως όργανα συκοφαντικά 938, 94α.
Κωνσταντά Γεωγραφία 109 σ 11.
Κωνσταντίνος βασιλεύς 136α.
Κωος 91δ.

Λ. Γ

Ααχεδαίμων 98 σ 10.

Λάχμος 76δ.

Λάκωνες 80 σ 11.

Λάμια ή φιλότεχνος 89δ.

Ααμιαχή 92α.

λαξενται οικήσεις 77δ.

ΣανίβΙά 10α.

Λάρισα 16α, 72δ, 74 σ 6, 83 σ 7, 102 σ 8, 109α — Λαρίσης
πεδιάς 11α — πολιορκία αυτής 100α — Κρεμαστή 83α, 102α—Λα-
ρισαία 91δ.

λατομίαι- λατόμοι 13ε δ, 31ε 30, 32δ και ε 31, 33α, 3δε 3δ και
36, 38δ, 68ε 88, 101ε 110.

Λατομεΐον 69α.

λατύπη 17α, 49δ — λατύπης συναγωγή εις τρεις τύμβους (τυχαία
ή επίτηδες;) 32δ, 94δ, 100ε 109, 101ε 110.

Σβαΐΰβ 12 σ, 64δ, 81δ και σ δ, 1096 και σ 11.

Ιβ(/αίοτβ8 άβοθπι 104 σ 1.

Λεονάρδος Βασ. 13δα καΐ σ 1—Ίω. 12 σ, 110α.

Λεόντιος 90 σ 4

λεοντόποδες τραπέζης 158δ, 163α.

Σβ(]ΐιίβη 109αδ.

«Λέστιανη» Πηλίου 69δ.

Λέχαιον 88α.

λεχώ βλ. ώδϊνες.
«Λεχώνια» 70δ και σ 2, 73 σ 8.

Λεωσϋένης 82δ, 87α.

«λιβάδια» 7δ σ 3.

Ηδβνίαδ 8ΐι1»1υ(θ]& ΡΕ 98 σ 1 -ίίβ ίϊΐυΐυδ νβηιΐδ 97 σ 3

Λίβιος προς Πολΰβιον 86 σ δ, 102δ — ύπερβολαί αύτοϋ 88
σ 4 — περίγραφα! και δικαιολογίαι ατυχείς 86 σ δ, 112 σ 4 — παρα-
σιωπήσεις ήττων και συγκαλύψεις φρικαλεοτήτων τών 'Ρωμαίων
96αδ, 102δ, 1036 και σ δ και 7, 114α—άκαίρως φιλότεχνος και χλευα-
στής μικρόψυχος 113δ και σ 6, 114α — χωρίου αύτοϋ χάσμα συμ-
πληροϋται 103 σ 2.

«Λιγαρόρρεμα» χείμαρρος Παγασών - Δημητριάδος 37ε 38 και 39
41ε 44, 6δα, 66 σ 3, 67α, 69ε 89, 77ε 94, 83α.

λι&οβόλοι μηχαναι 30α' βλ. πετροβόλος.

λιϋόκολλα αρχαία 155 σ 1.

Λιμενική Επιτροπή Βόλου χορηγός δδα, 62α, 120α.

λιμένες κλειστοί 88α και ε 103 — λιμένες Θεσσαλών 74 σ 4, 90ε
104. Βλ. Δημήτριος, Παγασαί.

ΣΙιιβΚ βλ. Κυβΐο.

Αοκρός. Αοκρις 92α.

ΣοΙΜης) 12 σ.

Λομβαρδοί 1076.

λοπάς — δίσκος Ιδ9α.

Αονβαίνη 113 σ 6.

Λονχίον κεραμέως επιγραφή επί όπτοπλίνθων 1226.

λόφοι έκ πλίνθων σχηματισθέντες 196, 26α, 406.

Λύκειον Αθηνών 1136.

Λυκόφρων Φεραίος 79 σ δ.

Λυρνησαός 72α.

Λναιμάχεια 68α, 89α, 101α — Αυαιμαχενς 91δ, 92α.

Λυσιμάχου συκοφαντικά όργανα εν Αθήναις 936.

Αύττιος Κρής 916.

λύχνοι πήλινοι 4δδ, 47ε δδ- δ6" δ7, 626.
Λώς νησϊς 70 σ 2 = «Άλατάς»;

Μ

Μαρηββία ή χερσόνησος 103 σ 6.

Μάγνης 916 — Μάγνης Νικόλαος διέσωσε Α' μέγαν πΰργον
στηλών 12 σ, 23 σ 4, 646 —κατά γνώμης τοϋ Βθ&ΐίθ 1096.

Μαγνησία ήπειρος, χώρη, ή χερσόνησος 9α, 73αδ, 80 σ 10 και
11, 81 σ 4, 82αδ, 866, 143α = ΤισαΤον 816— πόλεις Μαγνητικοί, πο-
λίσματα, Ιστορία 63αδ, 735, 80 σ 9, 83 σ 6, 945, 9δα, 104 σ 4,
ΙΟδα — άκρη = «Τρίκερη» άκρωτήριον 78 σ δ, 816, 82δ — πόλις,
κώμη = «Φανός» Παγασών 71 σ 10, 76 σ 4, 816 και σ 4, 82α
— άρχαϊστί = Δημήτριος 81 σ δ — ουχί Μολοσσία 76 σ 4, 82δ —
= Μάγνησσα, όπερ βλ.— Μαγνησία έπι τω Ληθαίω 82«.

Μάγνησσα χώρα 81 σ δ— πόλις παράλιος 81 σ δ = «Φανός»
Παγασών, όπερ βλ.

Μαγνήτες προϊστορικοί 73α και σ 9, ίσιορικοί = περίοικοι, υπή-
κοοι 74α, 756, 796— προθύμως συνοικίζονται, φίλοι τών Μακεδό-
νων 90αδ, 96 σ 8, 99α, 102 σ 9, 104α — διάλεκτος, πολιτεία,
σύνεδροι, συνέδριον, κοινά ιερά, κοινή εστία, κοινός στρατηγός (βλ.
Μαγνητάρχης), θεότητες, ψηφίσματα, νομίσματα: 145, 87 σ 3, 89δ,
90 σ δ, 91α, 93αδ, 98 σ 6 καΐ 9, 105 σ 5, 153α.

Μαγνητάρχης 886, 89 σ 9, 98α, 120 σ 2.

Μαζαράκης 88 σ 2.

ΜΑΘΗ επί κεραμίδων επιγραφή 119ε 138, 122α.

μαία — τροφός 149α.

Μακάρων Νήσοι 150α.

Μακεδονία 996, 1116 — Μακεδών, Μακέτα, Μακέτη 915, 92α•
βλ. Βοττεάτης, Δεγμαϊος, Σκυδραΐος.

Μακρννίτισσα 109 σ 8, εξ ου Μακρυνίτ(ι)σα 69 σ 4, 108ε 114.
«Μακρυχώρι» και λοιμός 109 σ 6.

Μαλιακδς κόλπος 96α.

Μαλιεΐς περίοικοι 74α.

Μαηη Οΐΐο 109α.

Μανουηλ 109α.

Μαντινείας τείχη 66α.

Μάξιμος υιός Αιμιλίου 11 Ιδ.

Μάρκιος 1026, 114α.

μαυσσωλλεΐον παρά πΰργον 36α.

Μανρομμάτης Γερμανός αρχιεπίσκοπος Δημητριάδος 109α.

Μάχων κωμικός, ρυπαρόν δ'ργανον συκοφαντήσεο)ς 936.

Μεγάλη πόλις συνοικιζομένη ύπό τών Άρκάδων 895, 906.

Μεγάλος πολέμαρχος Φθιωτών 746.
«Μέγα 'Ρέμα» 69 σ 4.

Μεγαρική 916.

Μεδούσης κεφαλή δ8ε 76, δ9α. Πρβλ. εικόνα εξωφύλλου.

Μβζίβνβ8 12 σ, 70 σ 3.

Μεΰώνη Μακεδονίας 80 σ 8 — Μαγνησίας (Μηθώνη) 73 σ 7,
896 — Μεϋωναίων ό υποστράτηγος 89 σ 9.

Μέλας πατήρ Φίλας 1δ8α.

Μελέτιος 12 σ, 646, 1096 και σ 9.

Μελίβοια ΐαιππηθί 8ΐιρβΓ ϋβπιβίπειάβιη 71 σ, 6, 73α και σ
7, 1026 καΐ σ 14 — άίπρΐΙιΐΓ 103αδ και σ 1 και 9, 104α, 1116 —
Μελιβόϊσοα 71 σ 6, 9Ιδ.

Μελίααης στήλη 42δ.

Μενεκράτης φρούραρχος Δημητριάδος 103α καΐ σ 4. Βλ. Αντί-
μαχος (ως έντοιχισταΐ τών στηλών).

Μένιππος 866.

Μένων κεραμεύς (Μένωνος) επί κεραμίδων 121 δ.

Μενωνίδης (Μενωνίδου) επί κεραμίδων 1195, 121 δ και ε 146.

Μεσοήνιος 92α.

μετακομιδη οστών 14δα.

μεταναστεύσεις 766.

ΜβΊ)βν Εά. 74 σ 2• 4• 5• 6, 756 και σ 4, 80 σ 1 και 11.

Μηθυμναΐος 916.

Μηλέαι 130 σ 2.

Μηλιενς κόλπος 96 σ 7.

μήλον 1556, 1586.
loading ...