Arbanitopoulos, Apostolos S.
Graptai stēlai Dēmētriados-Pagasōn — Athen, 1928

Seite: 174
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/arbanitopoulos1928/0181
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
174

Γραπται στηλαι Δημητριάδος — Παγασών. — Τεύχος Α'

λ.) 9δ, 15δ, 63α, 64 σ 5, 69αδ και σ 1, 70α, 71α, 72αδ και σ 9, 73α
και ε 91, 75ε 92, 76α, 77ε 93, 78α και ε 95, 82α — Φεραϊκαί, ως
μετατοπισθείσαι υπό των Φεραίων Νοτίως και τειχισθεϊσαι περί το
500 π. Χρ. 14δ, 18δ, 37ε 38 και 39, 38ε 40, 41ε 44, 64, 65<χδ και
ε 83 και 84, 66αδ καϊ σ 3 και ε 85, 67αδ και ε 87, 68 σ 4 και ε 88,
69ε 89, 73α, 77ε 94, 78«δ και ε 95, 79α, 80αδ και ε 97, 83*6, 85α
και ε 100, 88α — Φίλιππος ό Β' άρχεται μετατοπίζων αύτάς παρά τά
«Καλύβια 'Αλυκών-Φανόν- Ταρσανάν» βλ. λ, (διό Μαγνήτιδες 72 σ
10) 80δ και σ 8 καϊ 9, 81α, 83α (βλ. Φίλιππος Β')—συνοικίζουσιτήν
Δημητριάδα και εξακολουθοΰσιν υφιστάμενοι ως κώμη 62 κ. ε., 635,
82δ, 898 (βλ. Παγασίτης) — έκλείπουσι περί το 250 μ. Χρ.: 83α"
πρβ. 68 σ 2 — πηγαι αυτών (μάλιστα των προφεραϊχών) Ρασ^^^θί
ίοηίθδ, νυν ουχί Ο^ΐϊοΐϊ, άλλ' υφάλμυροι (πρβλ. Άδήν. Δειπν. Β'
43α) εν «Μπουρμπλήθρα», δ βλ. — μάρμαρον 143α.

ΠαγασοΙ ως άκρωτήριον 71 σ 10, 73ε 91, ό νϋν «Ταρσανάς, Φανός»,
α βλ. — ως ακτή Μαγνησία (βλ. λ.) 82α. Βλ. εν τέλει Προσ&ήκας.

Παγασαϊος κόλπος 78δ ( Απόλλων βλ. λ.) = Παγασικός(;) 78 = επί
Παγασέων 78 σ 5 = Παγασίτης 81 σ 1, 88 σ 3 = Παγασιτικός 9α,
11α, 15α, 68 σ 2, 70δ και σ 1 και 2, 78δ, 87δ, 88 σ 3, 96α, 110ε
116, 143α— παραλία αύτοΰ 57ε 75, 59ε 78.

Παγασίτης ό κάτοικος, ου ό υίός Δημητριεύς περί το 200 π. Χρ.
71 σ 5, 82δ, 89 σ 9.

Πάγασος πό/ις = Παγασαί Φεραϊκαί 71 σ 10 —ήρως 72α και σ 4.

πάγος - λόφος 15δ.

παιδίον γραπτόν 155α, 1565—παιδίοκη 154δ.
«Παλαιά» καλείται σήμερον τό «Κάστρον Βόλου» (βλ. λ.), εν αντι-
θέσει προς τήν νέαν πόλιν τοΰ Βόλου α Καινούργια» (βλ. λ.) 1065.
«Παλαιά Τρίκερη» ή Κικύννηθος, δ βλ.
ΐΠαλαιόκαστρον» Καρδίτσης 58δ.
«Παλαμάς» χωρίον 73δ.

«Παλάτι - Παλάτια» οι κατά τήν ανω άκρόπολιν της Δημητριάδος
λαμπρότατοι πύργοι τοΰ Δημητρίου 126, 13α, 15δ, 42α, 84ε 99, 86ε
101, 93ε 106, 103α, 114 σ 5.

Παναγιωτάκης Ανδρέας 139 σ 2.

πανήγνρις 76 σ 4 και 6.

Πανόρμου πολιορκία 82δ.

Παππαγιαννόπονλος Βασ. 136α.

παραδόσεις άρχαΐαι 15α.
«παρακεντέδες» = πάροικοι, δ βλ 74 α 4.

παραπετάσματα γραπτά 1535, 161α— στηλών 1276 και σ 2, 134α.

Παράρτημα ΠρομηΟέως περιοδικόν 109 σ 12.

παραστάδες 45δ.

παρασχόλιον 74 σ 1.

Παριανός 92α.

Πάριον μάρμαρον 45α.

ΠΑΡίΣ επί κεραμίδων ό'νομα 122α.

Παρμενίων 80 σ 9.

πάροικοι (ουχί περίοικοι) 74 σ 4.

Παοικράτας ιερόν και αναθήματα 43ε 46, 44α και ε 48 και 49,
45αδ καϊ ε 50 και 51, 47α, 48α, 57α, 58ε 77, 608, 61 δ, 78 σ 1, 92δ,
119α.

Παυσανίας κεραμεύς 119δ, 120ε 145, 1215 — έπϊ Παυσανία
Δάλιον επιγραφή επί αγγείου 120 σ2—τοΰ περιηγητοΰ Παυσανίον
αρχαϊσμοί και ερμηνεία χωρίου εν Β' 7, 2: (>2δ, 82α.

«Πάτα- Πάτρα» = Ύπατα, δ βλ.

Ραίοη 10α.

Πάφιος 918.

Παχνμέρης 1076, 108α.

πέδαι - φρουραί 86 σ 1, 96δ, 97 σ 5.

Πειραιεϋς 96 σ 4.

Πειρεσίαι (=Ύπερησία==Υπέρεια) 73 σ 8. Βλ. εν τέλει Προσ&ήκας.

Πείαανδρος 144 σ 4.

Πεισιστράτου όμηρισταί 73δ.

Πελααγικόν "Αργός 73 σ 2 — Πελασγικός κόλπος 68 σ 2, 72 σ
10=Πελάσγιος 72 σ 10.

Πελασγικοί βλ. Παγασαί.

ΠελασγΙς βλ. "Ηρα.

Πελααγιώιις τετραρχία 74α, 79δ, 81 σ 4 — Πελασγιωτών πολέ-
μαρχοι 74δ.

Πελασγοί Παγασών 9α, 73α.

Πελεϋρόνιον 71 δ.

Πέλεκυς έπίκλησις Διονύσου 80α και σ 6.

Πέλη πόλις Ευρυπύλου 73 σ 8.

Πελιάδες 74α.

Πελιακή (ουχί Πυλιακή) 76 σ 4.

Πελλαία - Πελλαΐος 91δ, 92α.

πελτασταΐ πενεστών - περιοίκων 74 σ 6 και 8.

πενέαται 74δ και σ 4' 6' 8.

Πεντέλης μάρμαρον 143α.

πεντήρεις Φωμαίων 103 σ 8.

Πεπαρή&ου φρυκτώριον και τείχη 86δ και σ 4, 87α, 96α, 1146.
«πέπλος» νυμφών 1565.

περίαμμα υποδημάτων 160α.

περίοικοι Θεσσαλών κοινά, ίερομνήμονες, νομίσματα, ιππείς, όπλΐ-
ται, πελτασταί αυτών (βλ. λ.) 74 σ 6 και 8, 755, 79δ, 90 σ 2.

περιφάαεις 865" βλ. φρυκτωρία.

Περσεύς (κυρίως ως κτίσας τους έπηυξημένους πύργους της Δημη-
τριάδος και έντοιχίσας τάς στήλας τω 169 π. Χρ.) 114α και σ 2, 123δ
και ε 151 και 152, 124ε 153 και 154" πρβλ. 90δ, 102α, 1038 και σ 7,
114δ και σ 4' έφεΰρε σύστημα φρυκτωριών 87α, 103 σ Ι — Περσι-
κός πόλεμος 102α, 103 σ 7.

Περσεφόνη 1496.

Πέρσης 92α.
« ίίερσονφλί» 72α.

Περραιβοι (Περαιβοϊ 76 σ 5) περίοικοι, πόλεις (οϊνϊΐ&ίθδ) αυτών,
ταγός (;) 74α και σ 6, 755, 765, 101α και σ 4.

Πετρίτσης Άντών. 136α.

πετροβόλοι μηχαναί 206, 30α, 34δ.

Πευμάτιος 916.

πηγαι Παγασών βλ. «Μπουρμπλήθρα» και ίοηΙθ8.

ΠηγαοαΙ παριωνισμός 72 σ 2.

Πήγασος Τ2 σ 5.

Πήδασος 72α.

Πηλε&ρόνιον 716.

Πηλενς 716 —τό Σοφοκλέους δράμα (56 σ 2.

Πήλιον 9α, 116, 15α6, 68 σ 3, 71α, 73α και ε 91, 78ε 95, 80ε
97, 86δ και σ 1, 90ε 104, 11 Ια — Πηλίου χωρία από 900 μ. Χρ,
ως εγγ. 107α, 108ε 114• τινά έ'χουσι στήλας 23δ — Πηλιορεΐται 62α.

πηλόκιισια οικήματα και τάφοι 43ε 46, 44ε 48, 59δ.

πηλοϋ χρήσις εν κτίσει στηλών 186, 22δ, 276, 288, 338, 49α.

Πηλουαιώτι 916.

Πηνειός 73α, 107α.

Πηνηίδος στήλη 176 και ε 10, 1306.

Πιερίη 766.

Πινακοθήκη Σικυώνος 895, 1496.

Πίνδαρος 76 σ 9.

Πίνδος 9α.

Πιρή 'Ρεής 109α.

πλαίσιον γραφών 152α, 153α, 156α και σ 1, 159α.

Πλαταμών 109α.
«Πλατανάκι» βέσις Παγασών 83α.

Πλάτων καϊ τάφοι 36 σ 3.

πλημμυρίς 87 σ 6.

πλίνθοι ωμαί εκ χωμάτων τάφων 13α, 23α, 568 — διάλυσις αυ-
τών 346, 56ε 73.

Πλινίου πληροφορίαι ουχί δλως άτοποι 64αδ, 68α, 72 σ 1, 828.
Βλ. και Παγασαί - πηγαί, £θηί68.

Πλούταρχος έθυσίασεν άγαθήν μνήμην Δημητρίου, ϊνα γράψη εφ*
ήδονη 938, 94αδ" ανακριβείς πληροφορίαι αΰτοΰ 97α, 102 σ 7" ανα-
φέρει ήτταν 'Ρωμαίων, ην ό Λίβιος παρασιωπά 103δ' παρηρμηνεύθη
1078.

Πλούτων 1206, 1496.
«ποδιά» 155α.

ΡοΙά/ο ΑηΙοηϊη 69 σ 2, 72 σ 9.

πολεμιστών στήλη 133α, 140ε 164, 141ε 165, 142αδ και σ 1.

πόλις έπώνυμος = Δη μητριάς 686 —πόλις και πόλις (= ακρό-
πολις) Σικυώνος 89α — πόλεις διορθωτέον εις μοίρας 74 σ 1.

Πολίτης Ν. 132 σ 2.
loading ...