Arbanitopoulos, Apostolos S.
Graptai stēlai Dēmētriados-Pagasōn — Athen, 1928

Seite: 176
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/arbanitopoulos1928/0183
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
176

ΓραπταΙ ατήλαι Δημητριάδος — Παγαοών.—Τεϋχος Α'

σημασία στηλών 10α, 133α. Βλ. ατήλαι.

Σηπιάς 685• συνοικίζει 89δ.

Σιδώνιος — ία και Σει—91δ, 92 α.

Σικελός 92α.

Σικνά>ν = Δημήτριος, προς ην συγχεΐται 107δ και σ 10• άνοικί-
ζεται 88δ, 89α καΐ σ 1' πόλις ( — ή κάτω) και πόλις (=ή ακρόπολις)
αυτής εν λογοπαιγνίω Δημητρίου 89α- κηπεϊαι και κρηπιδωτοί τάφοι
(= έπιχώριος τρόπος ταφής) 02δ, 89α, 149α και σ 2. Άκαδήμεια
Ζωγραφικής και σχολή αυτής 146α, 149α" βλ. Πινακοθήκη.

Σϊμος τετράρχης 80 σ 11, 81 σ 4.

Σιμωνίδης 69 σ 4, 73 σ 4.

σινδόνες 148α, 160δ.

Σίντος Θραξ 92α.

8ίηιΐ8 ΟβιτίθίπΗοαδ 88 σ 3.

Σινωπεύς 92α.

σιτεμπόρων Παγασών 67 σ 1, 80α.

Σκάνδειρα νησί ς 70 σ 2.

σκαπάνη σοφή, λΰουσα ζητήματα 168.

οκευοΰήκη 42δ.

σκεύος 154δ, 160δ.

Σκιάθος 96α, 99δ, 103δ• τείχη κρημνίζονται 1143 —Σκιάθιος 91δ.

Σκιάς Άνδρ. 88 σ 2.

οκιασμοι 161α, 163δ.

Σκιπίων ως παις ΙΟΟδ.

Σκόπα φόρος 74 σ 3 και 6.

Σκοιονσοα 95 σ 12 - Σκοτουσααία 92α.
«σκούφια» 1485.

Σχνδραϊος Μακεδών 92α.

Σκύλας- 70 σ 5.

σκύφος 62δ' μεγαρικός 62α' γραπτός 1585.

Σλαύων εισβολή 107 σ 3.

8001118 Τωμαίων 100 σ 2.

Σολεϋς η ΑΙολεύς 92α.

Σολπίκιος - Σουλπίκιος καϊ "Ατταλος 9δ σ 12' και Άντίοχο; 98 σ
2- έπιτιμάται υπό Αιμιλίου διά κεραμίδας 112δ.

σοροί πώριναι — πολυτελείς—έντετοιχισμέναι 565, 585, 60ε
80, 61α.

σόφισμα Θετταλόν 79 σ 3.

Σπάλαυθρα 89δ — Σπαλαυθρεΐς 89 σ 9.

σπόνδυλος παρά τάφους 45δ.

βίαβΗΙίη Γγ. 69 σ 2 καϊ 4, 71 σ 5, 76 σ 4, 91 σ 3, 110*.

Στάης Βαλ. 109 σ 12' πραγματεία περί Σικυώνος 89 σ 1.

στάθμαι εν πύργω 23α.

στάθμη θαλάσσης 87δ.

σταθμοί φρυκτωριών 86α.

Στανρόπονλος Ίωάν., 54 σ.

Σταυροφόροι 107δ.

σταφυλή σύμβολον επι κεραμίδων 119α, 120ε 143.

στενοχώρια πίνακος 144δ.

στερεοβάτης τάφων 608, 6Ιδ.

στέφανος 162δ' σύμβολον επι κεραμίδων 119α.

Στέφανος ό Βυζάντιος 68 σ 3, 83 ο 7' βλ. και εν τέλει: χωρία κτλ.

ατήλαι επιτύμβιοι εν τοις διακένοις των έπηυξημένων εξωτερικών
πύργων (βλ. λ.) εύρεθεϊσαι, έκτισμέναι ή έρριμμέναι ως γόμωσις της
λίθινης θεμελιώσεως 17α, 27α, 30ε 28, 34α, 40α, 48 δ, 49αδ, 52ε 60,
141δ, καϊ εν τοις τοίχοις αυτών (βλ. λ.) 18α, 28ε 25, 29ε 26, 30ε 29,
335, 35α, 385 και σ 1, 39ε 41, 405, 48ε 58, 49 ε 59 και 60, 53ε 67
και 68, 54ε 71 —άρτι έξαχθεΐσαι εκ τών ανωτέρω 31ε 30, 50ε 62,
51ε 63 καϊ 64, 52ε 65, 53ε 69, 54ε 70 και 71, 55ε 72 — φέρουσαι
επικείμενα χώματα ή ανέπαφοι 22δ, 55δ, 129δ και σ 2, 130αδ,
137δ, 153δ, 159δ" βλ. λ. επίστρωμα — ή πρώτη ευρεθείσα 17δ καϊ
ε 10 — τρόπος εξαγωγής, μεταφορά, κίνδυνοι, βλάβα ι, συμφοραί
αυτών (βλ. λ. ατυχήματα) 27αδ, 53αδ και ε 68, 54δ, 55αδ, 56αδ,
107 σ 2, 130δ, 1325, 133α, 136α, 1375, 138α, 139α, 142α, 164α —
πρώτη διαφύλαξις αυτών, ΐδρυσις εν τω Μουσείφ, καθήλωσις και
άποκαθήλωσις, έπανίδρυσις, πρώτη περιγραφή καϊ άνακοίνωσις
περί αυτών 10α, 55δ, 62δ και σ 3, 1275, 131δ και σ 2, 1335, 1355,
139αδ, 141α, 142αδ, 149δ—άνίδρυτοι και παρημέλη μέναι άφεθεΐσαι
στήλαι 1.'58δ, 139α, 1425, 160α, 162α — καθαρμός, συντήρησις, πλΰσις,

φαίδρυνσις, φωτογράφησις, περιγραφή και αντιγραφή αυτών (βλ. λ.
αντιγραφή, βαφαί, κυτταροειδές, τονωτικόν. φωτογράφησις, ψεκασμός)
105, 54α, 555, 86 σ 3, 1355, 1365 και σ 1, 1395, 164δ• πρβλ. 143
κ. έ. —κλοπή(;) τινών άλλαχοϋ εύρεθεϊσαι δμοιαι στήλαι 127α, 1315,
132αδ, 140δ- πρβλ. 113 σ 2 — τω 1858 καϊ πρότερον έξαχθεΐσαι
στήλαι, ύπ' αρότρων διαξεόμεναι, άρχήθεν συντριβεϊσαι, άφεθεΐσαι έν
τοις πύργοις 23 σ 4, 34δ, 26 α, 33α, 35δ, 49α, 50αδ — έν τοίχοις
οικίσκων, επί τάφων και έν διασπορά εύρεθεϊσαι, έτι δε αναθηματικά!
στήλαι: 29α, 42δ, 45α, 57δ, 59δ, 60α και ε 80, 61αδ — στήλαι ως
ναίακοι (βλ. λ.), ή έν μνημείο ις (βλ. άναπαράστασις), ή κοιναί, στήλαι
αρχαιότεροι κτίσεως Δημητριάδος 49δ, 153α, 1555 — στηλών μάρμα-
ρον, χρονολόγησις, ερμηνεία, σημασία και τύχη έν γένει: 175, 62δ και
σ 3, 63α, 138α, 143α, 146αδ, 1495, 151αδ, 153αδ, 1555, 1575, 159 δ,
1605, 1015, 164α — στηλών προσδόκιμον εύρημα 139α.

ατιγματίαι Παγασών 78 σ 7.

στόλου καταστροφή 87α.

ατόμων λιμένος κλειστού βλ. 081Ϊ11Π1.

Στράβωνος πηγαί, αξιοπιστία και έπαλήθευσις 64αδ, 68α 69 σ 4,
70α, 89 σ 3 — πλάναι, άσάφειαι, έλεγχος 69αδ, 70 σ 4, 73δ και σ 8,
74 σ 6 — χωρίον συμπληρούμενον και έρμηνευόμενον 69 σ 3.

στρατηγήματα. 87α και σ 2.

στρατηγός κοινός βλ. Μαγνητάρχης.

στρατοδικείου είδος 95α.

Στρατονίκου στήλη 143 κ. ε., 163ε 197 και 199.

Στράτων πατήρ Στρατονίκου 1435.

στρώματα 1605.

στυλοβάτης 39α.

σύγκλητος παρασιωπά ήττας 103 σ 7 — εκδίδει θεατρικόν δόγμα
97δ και έπίταγμα κρημνίσεως τειχών 111 σ 3.

συγκόλλησις αρχαία 149 σ 3" ουγκολληται αρχαίοι 155 σ 1.

Σύλλας 104 σ 4

σύμβολα επί κεραμίδων 115 κ. έ. — έπί σφαιρών λίθινων 114ε
119, 1155.

συμμαχίδες Φιλίππου 81 σ 1.

σύμμαχοι-περίοικοι 74δ.

Σύμμικτα Σιμωνίδου 73 σ 4.

σνμπλησιααμοι έπους 72δ.

σύνεδρος Εύσεβίας ή Δικαιοσύνη 150α.

σννέλενσις Άντιόχου •'Αννίβου κλ. 100 σ 1.

συνθήκη Κασσάνδρου-Δημητρίου 83α, Φιλίππου-'Ρωμαίων τοϋ
205 π. Χρ. 95α.

σύνοδος υποστολών 92α.

συντάξεις διάφοροι τοϋ φόρου 74 σ 6.

Συρακόαιος 9Ιδ.

Συρία 89 σ 6.

συστάδες βλ. τάφοι.

σύστημα ανασκαφών 17α.

σφαΐραι λίθιναι πετροβόλων μηχανών 30α, 34δ, 113ε 118, 114ε
119, 1155.

σφήνες λατομικοί 38α.

σφυρά ορέων ( = σφύρα;) 72 σ 3.

σφυρηλασία στηλών 495, 113 σ 2.

Σγολιαστοΰ Εύριπίδου πλάνη 735.
«.Σωρός» = Άμφαναί, δ βλ.

Σωσιβίου ήρωος στήλη 133α.

Σώοιππος πατήρ Ηροδότου 17ε 10.

ταγεία ήτο έκτακτος — δικτατωρία και ταγός = δικτάτωρ 74δ και
σ 5' «αϊ έκ περιοίκοον εκλογή τούτου ; 755.
ΤαίβΙ - ΤΙιοηι&8 107 σ 8.
τάπης 151α, 161α.

ΤανϋβΙΙ ΙΟδ.

Ταρουσίνας - Ταρουχίνας Γετιστί = υποδηματοποιός; (βλ. «τσα-
ρούχι») 91 σ 10.

«Ταρσανάς» θέσις τών νεολιθικών — αρχαϊκών Παγασών, ναυπη-
γεΐον παλαίτατον μετά Μυκηναϊκών τάφων 12ε 4, 14ε 7, 15αδ, 71α,

72δ, 75ε 92, 78α και ε 95, 875, 92ε 105, 108ε 114, 109δ—άκρω-

Έτνηώθη τχ, 20- 10- 1927.
loading ...