Arbanitopoulos, Apostolos S.
Graptai stēlai Dēmētriados-Pagasōn — Athen, 1928

Seite: 177
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/arbanitopoulos1928/0184
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Πίναξ ονομάτων και πραγμάτων

177

τήριον (= Μαγνησία, Παγασαί) 71 σ 10, 73 ε 91 = ή μεσαιωνική
και νεωτέρα Δημητριάς 106 ο 5, 108δ.

Ταρχανιώτης στρατηγός 108δ.

τάφοι παρά τους πύργους και τα τείχη Δημητριάδος 25αδ, 31α,
43α, 44α — υπό τους πύργους τοϋ Περσέως 25α, 46α — επί των πύρ-
γων 59δ — γενών, οικογενειακοί, εντός κτιστών οικίσκων, πολλών
νεκρών, εν βόθροις: 57δ, 59δ και ε 78, 61α, 62δ, 145α — διαζώ-
ματα, ερείσματα, διαχωρίσματα, τοίχοι αυτών 57δ, 5ί)ε 78, 60ε 79
και 80, 62α — ε'ίδη αυτών : μαρμαροστεγεϊς, κεραμοστεγεΐς, πλακοστε-
γεΐς, κρηπιδωτοί, γυμνοί 46α, 57δ, 58α, 59αδ, 60δ, 61αδ και ε 81 και
82, 62αδ — κατά συστάδας, επάλληλοι, έν διασπορά 57αδ, 59δ, 60δ και
ε 79, 61δ, 62α — 'Ρωμαϊκών και Χριστιανικών χρόνων, κτιστοί, κε-
κονιαμένοι, εξ δπτοπλίνθων, άσβεστόκτιστοι, πλείστοι άνεωγμένοι
ευρεθέντες 16αδ, 43 ε 46, 44δ, 59δ, 60α—θαλαμοειδεΐς ή καμα-
ρωτοί, Σικυώνος κρηπιδωτοί 16δ, 36δ και σ 1 και 3, 62δ. Βλ. σαρ-
κοφάγος, σοροί.

τάφρος έν Δημητριάδι τοΰ 1283 μ. Χρ.: 75ε 1)2, 107δ, 108 ε
114 και 115.

Τεγεάτης 92α.

τείχη μετά πύργων Δημητριάδος παράκτια, διαφόρων περιόδων,
λίθινα και πλίνθινα, μετά βραχιόνων 12δ, 13αδ και σ 2, 35 ε 30, 40δ,
42α, 67 σ 2, 70 σ 3, 85α, 114δ—διορθώσεις και επαυξήσεις αυτών
24α, 41δ, 42δ—χρονολόγησις και ρυθμοί αυτών 12δ, 13α και σ 2,
22α, 42α, 64α, 67δ, 85α, 121ε 149, 122 έως 125.

τειχοποί,οΐ 115α και σ 6.

Τελεσφόρου ιερόν !)3α.

τέμενος 120 σ 1.

Τέμπη συνέδρων έν αύτοΐς και δικαιολογία 86 σ 1, 95δ, 96δ,
97 σ 4, 1016 και σ 7, 115 σ 3.

ΙβηίρΙα ρ&^&ΙΊηΐ Αττικής 113δ και σ ό και 6

Τενϋρηδών 73α.

τετράδες — τετραρχίαι—τετράρχαι 74αδ και σ 2, 80δ και σ 11.

τεχνοκριτική των γραφών των στηλών 146α, 161 δ.
«Τζάσταινης» μάρμαρον 143α.

τηλεγραφείου είδη '^6α.

Τήνος 101α.

ΤΤιοτηαδ 107 σ 8.

Τιμό&εος υπερασπιστής Δημητριάδος - πατήρ Διοδότου (ό αυ-
τός;) 102 σ 9, 164ε 200. Βλ. Αντίμαχος και Μενεκράτης.

Τισα'ιον δ'ρος και φρυκτώριον αύτοΰ 82δ, 86δ και σ 4, 88ε 103,
143α.

Τιτάνοιο λευκά κάρηνα 73 σ 8.

Τίτος Κοΐγκτιος Φλαμινϊνος, ό πολύμητις φθορεύς τών Ελλή-
νων δι' εαυτών 88δ, 96δ, 97δ και σ 2, 98α, ΙΟΟαδ, 101α.

ΙίίηΙϊΐδ ΙίβθΓίειίΪΒ 97 σ 3.

Τοζβν 12 σ.

τοίχοι πύργων (βλ. τήν λ.) άνισοϋψεΐς - λίθινοι-πλίνθινοι-διφυεΐς-
διπλοΐ: 27δ, 28ε 25, 29ε 2%, 31α, 34α, 40α — στήλαι (βλ. τήν λ.)
έν αΰτοΐς: 32ε 32, 114δ, 124δ, 130δ — λύπη και ευλάβεια έν τή
κρημνίσει αυτών 35α.

τονωτικόν ΐϊχ&ίϊί, φαιδρυντικόν ή συντηρητικόν, υγιές, άραιόν,
εκλογή αύτοΰ: 128α, 129α, 136 σ 5, 138α, 139δ — κατεκρίθη, άλλ'
έπειτα ενεκρίθη 129α, 133αδ, 136αδ και σ 4, 137α — άφηρέθη,
άλλ' επανειέθη 1346, 137 κ. έ., 149δ, 152α (βλ. ψεκασμός).

Τορώνης πολιορκία 1025.

τράπεζα, τρίπους 158δ, 163α.

Τραπεζούντιοι Άρκάδες κατά τοϋ συνοικισμού 90δ.

Τραχις Ηρακλέους 7(ί σ 3.

Τρεμέλλιος 113 σ 1.

τρίαινα σύμβολον επί κεραμίδων 119α.

'Τρίκερη» == Μαγνησία ά'»<ρα 88ε 103, 103 σ 6.

Τρίκκα όχυροΰται υπό Ιουστινιανού 106 σ 4.

Τρισζολίτης (Περραιβός) 92α.

τρισκελες σύμβολον επί κεραμίδων 1185.

τροφός-μαία 148δ.

Τροφώνιος ιδρυτής μαντείου 76 σ 8.

τροχός σύμβολον επί κεραμίδων 119α, 120ε 142.

Τρωάς 72δ — Τρωικά 73α.

ιΤσαρουχας» - *τσαροϋχι> Γετικά 91 σ 10.

Α. Σ. ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΡΑΠΤΑΙ ΣΤΗΛΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ - ΠΑΓΑΣΩΝ.

«τσεμπέρι» 158δ.

«τσιβίκια* έκ στηλών 49δ.

Τοούντας Χρ. 132 σ 2, 134δ.

τύμβοι λατύπης (βλ. τήν λ.) μυθολογούμενοι 32δ' τύμβος παρά
το ιερόν Πασικράτας 60α και ε 79 — Ορμένιου 70 σ 4 — απατηλοί,
ως σχηματισθέντες έκ πλίνθων τών πύργων 16δ' βλ. λόφοι.

Τύλιαος πόλις Κρήσσα, Τυλίσιος, Τυλισία, Τυλίσιοι (και Τνλύσιοι)
!)1δ, 150α.

τύμπανον στήλης βεβαμμένον 160α, είκών εξωφύλλου.

Τύριος 91 δ.

Τύχη άκρίτως μολοϋσα 1475.

τύχη στηλών βλ. λ. στήλαι.

υ. υ. ν. \ν

Ψαΰβ 10α, 12 σ, 13 σ 1 και 2, 81 σ 5, 82 σ 1 85α, 87 σ
1, 105 σ 6, 107 σ 8, 108 σ 1, 109 σ 8, 114 σ 5.
υάλινα αγγεία βλ. λ. αγγεία.

ναηιιβ ΙίβΘΓίδΙίβ ίϊίυΐυδ 97 σ 3.

ίνατίβηύβνί/ 10α.

Ύγιαμένης Άριστομάχου 150α.

Ύγίεια 92δ.

υδρία χρυσήλατος 36 σ 2.

ΨίΙαηιοινίΙζ 71 δ, 92 σ 3, 144 σ 3.

ν%ΙΙίΗ8 88δ, 99α.

λνίηΐβτ 105.

υπαίθρου δήλοοσις 155δ.

' Υπατα = ή Πάτα-και παρετυμολογικώς δι' όμοηχίαν: Πάτρα-Νέαι
Πάτραι-«Πατρατζίκ » =' Υπάτη 109α.

" Υπερβόρειοι 72α, 76α.

' Υπέρεια ουχί Φερών = Ύπερησία = Πειρεσίαι 73 σ $.

υπήκοοι Θεσσαλών 755.

υποδηματοποιού εργαλεία 9] α 10.

ΰποπόδιον γραπτόν 145α, 148α, 151α, 154δ, 156δ, 160α, 1625, η
άνάβαθρον 1605.

νπόοτολοι 92α και σ 3.

υποστράτηγος βλ. Μεθώνη.

Ύπουργείον Παιδείας 62α, 139αδ.

Ύριατεΐνος 92α.

1/88ίη(/ 12 σ.

υφάλμυροι πηγαί ουχί Ο&ΐκΐί, ειμή τον χειμώνα, ως πάσαι" βλ.
«Μπουρμπλήθρα», Παγασαί εν τέλει, και ίοΐΙΐΘδ.

ύφαλοι Δημητριάδος 88δ .

υφάσματα προ τών στηλών βλ. παραπετάσματα.

Φ

Φ επί κεραμίδων ( = κέραμος Φιλιππεία ;) 1215.

φαίδρυνσις βαφών αρχαία; 134 σ 2.

φαιδρνντικά πολλά 1365.

Φάλαρα 995.

φαλλός - Ιθύφαλλος 1555, 1575, 158δ, 161α.
«Φανός» θέσις τειχιζομένη υπό Φιλίππου τοΰ Β' και τω 1283 μ
Χρ. 81α, 1085.

φάροι 86 σ 3.

Φάρσαλος 165, 72δ' έπίνειον αυτής 72α' τειχισμοί αυτής 106 σ 4,
10!)α (Ιουστινιανού και Μανουήλ). Φαρσαλία - έκ Φαρσάλον 91 δ.

φατνώματα πολύχρωμα γραπτά έπί ορόφων 129ε 156.

Φεραί, Φεραΐοι 16α, 70σ5, 725, 74α, 76α, 795' μετατοπίζουσι και
τειχίζουσι περί το 500 π. Χρ. ιό έπίνειον αυτών τάς Παγασάς 075,
79αδ, 1225 και σ 2' πρβλ. 185—καταλαμβάνονται υπό Φιλίππου τοΰ
Β' 80 σ 9 — επικαλούνται τον Δημήτριον 83 σ 3 — βασίλειον αυτών,
πεδιάς, ήρώον, μάρμαρονίΐδ, 36α, 73δ, 143α—Φεραία 915.

Φεραϊκή (ορεινή) πύλη της Δημητριάδος (βλ. πύλαι) 13α, 415 και
ε 43 και 44, 65δ, 66δ, 69ε 89, 77ε 94, 85α, 103α, 112ε 117, 1145
και σ 5, 124α και ε 152 και 154.

φέρετρα 58α, 59δ, 60α.
«φέσι» 148 δ.

Φήμη βλ. Ζωσιμάς.

23
loading ...