Archäologisch-epigraphische Mitteilungen aus Österreich-Ungarn — 8.1884

Seite: 98
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/archepigrmoeu1884/0104
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
"Arrak);,' "ATT[i]bi tepeT xaipeiv. Ei eppw-
(Jat, eu av e'x01/ Kdjih be irpaivov. Mr]v6buj-
pog, öv drrecrräXKetg, xr|v xe irapd aov
eiriffToXriv drrebuuKeu. p.01 ouffav ekte-
vf) Kai qpi\iKr)v, Kai auTÖg urrep iliv eqpr)-
aev £xeiv Tag evToXdg bid rrXeiövuuv
dneXoYicraTo. dTtobeSdpevog ouv Trjv
napd o"ou ai'pecriv bid tö GeaipeTv eu. rravTi
Kaipui ae Trpö6uu.ov övTa Trpög Td vnue'xepa
-rrpä-fMaTa Kai auTÖg toutwi, arrep evöu.i£ov
dvaxKaTov eibevai ffe, kekoivoXotiimevo? eipn-
Ka dvaYYe^Xeiv. "EppujcTo.
"AnaXog "AiTtbi tepei xaipeiv. Ei eppiucrai, eu
av efxoi, ÜTiaivov be Kayd). Mrivöbuupog aTre'bui-
k£ u.01 Tfjv irapd 0ou eTricrioXriv, ev fj e^erodtcpeig,
öti rruGöfievog eXnXuGe'vat töv dbeXcpöv
Im tö öTpaxÖTrebov TuTg GeoTg eGucrafg ürrep]
Tf)g fifujeidpas aujTripiag. dTreXoY[io~aTO

ANflZErnBOYAOMAlYriAlNONAEKAIAYTOZEAeON TflNUDinN
ElSnEPrAMONKAlJlYNArArONTOZ MO Y OY MONON AQ H N A ! O N
KAlZflEANAPONK AIMHNOrEN HNAAAAKAIETEPOYZIIAEIO
N AZTAN AN ArKAinNKAinPOTIOENTOSnEP IIXNENAflAMEIAIE
BOYAEYOMEQAAETONT . ETEnEPinNEAOEENHMINnOA a O i M E N
YrlEPArONTXlrEriNONTOAOrOIKAITOnPXlTONnANTESKATEP p E
nONEniTHNAYTHNHMIN TNfiMHN XAflP02 AEYTON X1TATOE H N
TAPnMAIKAnPOTEINnNKAIOYQENlTPOnniEYMBO YAEYflNOY
OEN ANEYKEINANnP AEXEINniTOMEN nPATON O MOI mete1
XONMET AAETAYTA ENAAAAIEKAIAAAAI2HMEPAI2AEIAI
AZKOnO YZINHnTETOMAAA ONHMflNKAITOnPOnEZEINA
NEYKEINnNMETANEAOKEI KINAYNONEXElNKAlTAPEniTY
XOYZlN*eONONKAlA*AIPE2:iNKAI y*O + IANMOX0HPANHN
k AiriEPITOYAAEA*0 YEZ XOJANKAIAnOTYXOYIINAI'ZIN
nPOAHAONOYrAPEnij:TPA*HZEXeEKEINOYZAAAHAE HZO + EJ
eAlOTIANEYEAYTHNTHAIKAYTEKINO YME0ANYNAEANKA1O
MHIINOITEAAESn OD. M EN ENTI2 IN M ET AT HZEKE1NHN
rNnMHIEKAZTAnEnPAXOTAr BO HOEIAETEYSEZQAIKAIA
N am AXElXSAIMETATHlTflNeEnNEYNOIAj; EKPINONOYNEIE
MENT . NPnMHNAEinEMriElNTOY ££Y NEXftJ ANATrEAOYN
-------■ .rrOMENAAYTOYZAEn AP A£k E y AIEZ0A
loading ...