Archäologisch-epigraphische Mitteilungen aus Österreich-Ungarn — 9.1885

Page: 121
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/archepigrmoeu1885/0131
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
dann nothwendig auf Antoninus Pius. Man wird demnach etwa
zu ergänzen haben:

[Em AuTOKpotTopog Kcu-

CFccpog T. AiXiou 'Avtuu-

vivou eucreßoög dpx-

lepe'uig ueYicrrou bnu-

apxtKfj]g eHouoiag [to.

uTraiJou tö b' dv^0nKav

Tf|v o"]iri\riv Kai xd övdjuaxa f\je-

uov]euovxog TT. VWqpiou MaSiuo(u),
5 dpxiepujuevou M. TTampiou Mov-

xdvou, aeßaaxoqpavxoucrris KX. B(a)X-

ßeivng veuuxepa?, kpocpavxoövxog

bid ßiou 'louXiou AiXiou MouXiavoö

'AcTKXnTTids JEßoupiavou
10 Tiß. KX. Bökxos Tiß. K. Aeuiaog

M. TTa-rrip. 'AXe£. Trpeoß. 'AaKXnmög Aoutdou

M. TTamp. 'AXeH. vewx. Poöcpog Pouqpou

TT. 'louX. 3Av^uvaxo[g] 'Aqppobiaios Mevdvbp.

<t>X. KXaubiavög Poöqpog 'Epjueiou

15 OX. TdXXog 'ATToXXubviog NeiKOX-

Tu Xeouepiav. 5AXk[i]u. Opdvxuuv BaoiXou

^AvOeaxiog 'AaiaxiKOÖ Aiöqpavxog cEpueiou

XxaxeiXiog MorrXop.? 'Epjueiag JApxeuibuü(p)o(u)

TTouTruuviog 'louXiou TTavxdYaöog Zwoi|uo(u)

•20 Tiß. KX. XxpaxöviKOg TaXding sAXe£(dv)bpou

Ti. KX. TTpdKXog 'A0r|vöbuupos 'Apicrxuuv.

Xaxoupveivos Aopucpöp. TTocrxo[uuiO£ . ..frs

MdHijuog EuavYe[XX.] 6 k(e) Mdyou r&'iog 4E.....

"Ajuajuog EuavYeXou 'AcTKXe|rnös 'AajxX.

25 Aoukios 'HpcucX. "HXios 'A.....

'AxuXag Taiou

'Aveuvaxog sAaKXriTTioö 'IxaXös Geuicriovog

leXeuKiavög 'AXeHdvb. TTpÖKXog 'AXeEdvbpou

'Aveeaxiog XxaxeiXiou 'AkuXccs 5AttoXXuu<Xuj>viou

30 BÖKXo? TTo[u7tu>]viou >aki3x^ [a]eujviöou

fdiog 'Auuvxou

'AyocOüjvuuos TTav-
xaYdGou

Aouxdxiog BaoiXo[u]
Aouxdxiog Aoukio[u]
MeAkwv Teiiadpxou Kvpi\\oS Aewviöou
loading ...