Archäologisch-epigraphische Mitteilungen aus Österreich-Ungarn — 9.1885

Page: 122
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/archepigrmoeu1885/0132
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
122

35 Zaßeivos Kapicr[t]avio(u) OuaXeptoe Tmou

Aoükios OuitXou (?) 'louvio(u) K\r|juevTT[voc;.....

c'HXiog Aoukio[u---- 6 Kai Tla....

rXuKiuv 'OjuoufXXou] jt ^

Teipiödinc 'AXeHdvbpou >. . ,r

»I / >a v ' louXiavo[g.......

•40 NeiKOCTTpaiog Avbpeou

6 Kai Poöcpog 'AaKXnmös Mnvä

KamTuuv Kamiiuvog 'AtfKXnTndbiK [Ijaßeivou

'AvTüJViog Xeoufjpog 'louXiavög MapKeX(X)oi>
'Aviwviog KeXep

45 Arijuocreevrig Ar||uocr0e. TTocftoujuios ATo?

Aewvibn[s] Oudpou 'Eßoupiavdg 'AkuXou

'lavoäpios BaaiXou TejueXXiavög MalE^o[u]

Aeiog 'Aqppeivou ^ ^ , >a w

, , „ TTaaiKpairic; AttoXXojviou

Taiog raiou Mr|va

. » a \ s "Avviog Avviou

50 A(TKXr|TriOg Ep)LlOU ö

5A(JkXtitti5tis IiXouavoö Nei[Kri]Tr|g Temäpxou

MdpKeXXog Boi6njös ...................

[T7p?]oKXr)iog cPouqpou ...................

TTauXog sATreXXiuJvog KXwbiog........

55 BdpßiXXog Eutuxou to i/\ '* x- ' \

. , , Tiß. KXaubio? iKaTrXas

AttoXXuuvios KapTiou

Ttoiamds OtXriTou 'AXeHavbpog MepKoupiou

OiXittttos OuaXepiou iTaTwpiavög ZxaTiupi.

ZTaiujpioc; 'AXkiiuou 'AKuXag 'AXeHdvbpou

60 inv ekova toö Kupiou Zeßa-
crroö Kai tov titXov cruv jaig
Ypaqpaig TO\g iepoupYoig
[TJiß. K. ZipaTÖveiKog £k tüjv
ibiuuv dvecrxricre.

82. Nach einem Abklatsch = Mordtm. Marmora Ancyrana
p. 15 n. 4.

fiY^; A O fÄl
'i n n h p n m a i fl

PABAZIAEX1 NTEI1
JW E N O N AI HTXy
5 I a I€P6AAIABIOY0GC|
KAmiOYnATGPAKn
TIKflNrPOCTA'HN'Ht
APX I€P€ATOYKOI^'
\k T I ch Nl A OYTi
10 ^ I P O <t> O N B

In snACA
loading ...