Archäologisch-epigraphische Mitteilungen aus Österreich-Ungarn — 11.1887

Page: 67
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/archepigrmoeu1887/0079
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
20

30

35

40

XPONON EP IME A HT AZ EAOMENOY (
TOYAHMOYTßNTEIXftNEEETH
AYOEPIKAHOEI ZYPOTnNXYNEAPßN
EPEZTATHJEIYMtEPONTÜZrA
PEPIAHMANTEET H P A E I XI ANErKAP
TOZflNAIETEAEZENKAI TAAOI PAE"
NOYZflNA] ATEAEITHIAH MHIAOE
HIBOYAHIKAI Till AHMfll EPAINEZAI
3XITE KTON AEPIKPATHNNIKOBOy//!

ixantionapeths eneke kai eyl
Iaethzeisthmpoainkaizte*

2AIAYTON XPYZni ZTE*ANni TCl
/rHAlOIZENTfll QEATPni AIAO£
(y T Ii I T E T a P td.I 2ITHPE2IA KAI !■{
iEINAIAEAYTfl.1 KAIEKrONOIXPPOS
POAITEIANEIZ PAOYNKAIEKPAOY
m POAEM.ni KAI ENEIPHNHI az YAI1
ZPONAEI KAI E*OAON EPI THMBOY/
~on ahmon META ta iepa to ae +1

j\atoytoana TPA*HN ai ElZTEAAiV'

I

Kl OINON YPOTÜN APXONTflN KAI 2T
FA IE NTX1I IEPni TOY APOAAÜNO 2 tj
NAAÜMATOEIXTON TEAAMX1N AaI
irOYEOIKONOMOYZAOnNXEIPiniOYz!
OIKA AEZAI AE AYTON KAI episen/
OlEPONTOYAPOAAnNOS7

LiorbeerkraD/.

leer......

b]ekotTTi(t) o\ cTuvebpoi eT[Trav e-
rreibr) rrpeffßeuTfii; dtTtocTTj aXdc;
EurcoXtc; <t>i\o)ui'iXou de; Bu[£äv-
tiov Kai rrpoffTaXTlv Xaßdiv e [-rrd-
reiv äpxiTeKTOva, d|uia9ä)[ffa-
to 'ErriKpaTriv oc, 7rapaTev6||ue-
voq TToXXa Kai XuffiTeXfj o~uve|Te-
XeaaTO irapd Taq ifboaeis tüj[v
ep-faiv ToTg Te KaipoTq 0u|UTrepi-
qpepöjuevoc; toic; Kara tiuu ttöXiv
Touq juio"0ouq eXd,ußavev,
loading ...