Archäologisch-epigraphische Mitteilungen aus Österreich-Ungarn — 12.1888

Seite: 130
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/archepigrmoeu1888/0139
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
130

5 Gac, küi rrpöxepov ev xfji [iröXei eTroir]cre xqv
t6 dvaffxpocpfiv eüxdKxtu[c; Kai eüxpricrxuxg
Kai ägiav djucpoxepuuv eTr[i|ueXetav ecrxe xro-
Xeiuv, xujpicöei? xe eiq rc[6Xiv auxoö 7raxpi-
ba euvouv Kai TrpöGu,uo[v eic; xd TrpdT|uaxa
10 Ti]q TTÖXeaii; TrapeaxeT[° eauxöv rravxaxfji
Kai Aeyuuv dei Kai irpdcrfcruuv Td ßeXxiffxa
biaxeXeT evarro&eiKv[u)Lievoc; eauxoö
tti<i)v eüvcnav Kai Kar' ifbi'av xoic; evxuy-
Xavouai tujv rcoXei[tujv Kai KaBdXuu? Tfji

15 TräXei, Trdvxuuv xe x[fj? TrdXewg ejarcöpuuv
xwv eic; 'OXßiav ttoXiv 7r[Xe6vxuuv Trpovoaiv
Kai xrpocrxaxujv biaxeX[eT orroubfjc; Kai
qn\oT[e]iu.i'a[cj] ouGev e[vXeiTrujv auxolc;, e-
Tpacp[e]v be, [ac, Tro]x[e xoT?.....eboEe ve-

20 jieiv, xd? a[uxdq xijudc; xoic; Tojuixaic; biboff-
6ai, ÖTTUjq [ou]v K[ai ö] bf))u[o<; cpaiviixai dei
xijuüjv xou? KaXoüc; Kai dY[a9ouc; dvbpa?
Kai yvnoiav euvoiav Trpocrcp[epo|uevouc;
ei? xd tri? rroXeiuc; TrpdTMaT[a' xuxni dya-

25 . 8fji, beböxöai xdii brijuuufi eTiaiveiffBai
juev erri xouxoi? NtXfov xoö beiva
beböo"0ai be auxuii Kai [eKfövoi? rrpoEe-
viav TroXetxuav icroxfeXeiav, e'yKxi'lcriv
evraiwv, bimc, Tr[p]o[b]i[KOuc;, eicnrXouv Kai

30 eKreXouv TToXejuou Kai [eipf|vi]<; dffuXei'
Kai dcxrrovber eivai be au[xwi ecpobov
im Tf]v ßouXrjv'Kai xöv b[f)juov Trpwxuui jue-
xd xd lepd, eVfpdijjqi [be xö ipncpicrjua xoöxo
ei? xeXau.wva XeuKOÖ X(0o[u Kai dvacrxiicxai

35 ev xfli dyopqr xö be dvdXuu[|ua eivai AAA?

Wien

WILH. WEINBERGER,
loading ...