Archäologisch-epigraphische Mitteilungen aus Österreich-Ungarn — 14.1891

Page: 23
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/archepigrmoeu1891/0029
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
23

20 AN ATKAZEINKAIZHMIOYNEK AZTHZHMEPAZAPTYPOIZAE!
AIPPAZEINTOYZ ATA K TO YN TAZTPOPONONAN A Y N Q N T A
ZHMIOYZONTAZ KAI AN YPO AIKO YZAOOH N AI AE AYT Oll.
POTOYAHMOYKA EIZAPAPXH NKAIZYNO AONXPYZOYZ
rZZAPAZTTAPAPPAOHNAI AEAYTOIZYTTOTQN APX 0 NTQ

25 vJTQAIMENITQIEcDIEPEQAPlITOOANOYElPEeHIANA'C
APOAAOYZNIKHPATOY POZEIAQ N IOZTEPONT 0 Z

E0IEPEQ0EO0IA 0 YTO YN OYM H NIOYA P X 0 NTEZ EI PA N E P C
AHAIPE0ENTEIYnOTOYAHMOYHrEMONEZKATAYH0IZMA
EOIEPEQZAPATTIQNO ZTO YA10 Z K 0 Y PIA OYA P 0 A AOYZ NIK h

30 PATOYKAI POZEIAQ NIOZTEPON TOZKAIKATATPAYANTAZ
AN APAZETTIAEKTO YZTEZZAPAKONTAKAITTAZANEIZENEr
KAM E N 0101AO PONI AN EOH M E PEYO NTE Z ETTITQ NTTYAQ N KAI
TAZN YKTAZTT AP KOITOYNTEZKAIE0OAEYONTEZ
AlEcDYAAEAN^" ZTOYAPOKATAZTA©H N A

35 TONAHMONEI^dEAT IONAZEA IAAZKAITOAO©ENEAYTO.
EIZAPAPXHNPAPATHZPOAEQ AYZHZANTEZKAOEKA
TO NENIAYT0 N 0YOYZI N YP E PTH TOYAHM0YZQTHPIA
MHTPI0EQNKAIAIOZKOPOIZ A E/.:• 0 X 0 AITH B 0 YA H KA
QIA H M QIE TTA INEZA|lv/lENEP ITO YTO I ZTO YZ H TE M 0 N AT

40 A ITO YZ E TT IA E KTO Y ATPAYAIAE VTEYH^IZM ATAK
T A 0 N 0 M ATA AYT Q N E TEAAMQN AAE YKOYAI 0 OYKAI
ANA0EINAIENQI AN P PO AI PQ N TA ITO P Q 11 N A K AI Ol AO
"?OIEIAOTEZTHNEYXAPIZTIANTOYAHMOYcDIAOTI
MOTEPOITEINQNTAIEIZTOAIA0YAAZZEINTHN

45 TT ATPIA A

APOAAOYZNIKHPATOY MENIZKOZZKYMNOY

POZEIAONIOZTEPONTOZ NOYMHNIOZ NOY MHNIOY

HPAIQNAPTEMIAQPOY XAIPHMQNEYKPATOY
NOYMHN1OZNOYMHNIOYTOY0EOOIAOY

50 AIOZ KOYPIAHZHPQNYMOY H O AIZ T I Q N AI 0 N YZ I 0 Y

AHMHTPIOZTEPONTOZ TPIAKA A AZ A0 KIM0 Y

MHNIZAPTEMIAQPOY APO AQNIOZYTIAINONTOZ

ANTIKPATHZEYAOZOY EZTIAI OZAPIZTEIAO Y

TIM OKA HZ APIZTOMAXOY H A YA 0 Z 0 E 0 O A N TO Y

55 NOYMHNIOZMONIMOY
AIONYZIOZ AIOTENOY
AIONYZIOZAHMHTPIOY
MHNIZAPOAAOAQPOY
MOYMHNIOZEIPANIXOY

60 AHMHTPIOZEKATAIO Y
loading ...