Archäologisch-epigraphische Mitteilungen aus Österreich-Ungarn: Register — 1902

Page: 123
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/archepigrmoeu1902register/0141
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
4. Namenregister der griechischen Inschriften: Kaiser, Könige und Fürsten. 123

TsXsCTcpo'po;: I Hygeia

'A<TxXr)rtiö; Ilaiav TeXeatpdpoi; rfis Tyeta I xupta Tyeta i^/.oo; (Pestera) XVIII 107,7

dicht. (Konino) XV 206, 72 'AaxXipnb« xai TyeJa (Adrianopel) VIII

Scuxrjp 'Aa-xX^Jub? xal 5 Yysta xat TsXeacpopo;, j 199, 1

öeot OTifcooi (Kararizovo) XVIII 115, j 'A^xX^mb? xai'TytrjE« (Tomi) XIV 31,67

27 Stotrjp 'AaxXrjmbs xat TyEia xat TsXsaipopo?,

TpsiTtovt? s.Athene

Tüyt] (Lebkaa) VIII 182,5 (Heraklea-
Perinthos) 220,50 a dicht. (Philip-
popel) XIX 233,2 dicht. ] uJuatos s. Zeus, 8ed$
Etat? Tux>] (Mamma) II 193 | Ootßo; s. Apollou

8eot ott]xooi (Kararizovo) XVIII115,27
AaxXrjTCtb? Ilaiav TeXsa^dpo? rjSsTysta dicht.
(Konino) XV 206,72

Anhang.
Jüdisches und Christliches.

ASwvsai (Goldblättchen ausRegensb.) 169 I 'Itjo-ou?: 'fyaou xupte XIX 180

0ed?: toü aytou Oeou VIII 6,15

So'Xo? tou 0SOU XVII 63

äXeoc (ioi 6 Gebs XVII 99, 38

6cou jipovo!« VII 183,49
'law (Goldblättchen aus Regensburg) I 69

(Gemmen) X 127,30-32; 128,42
'IrjCTou?: Trjaou xüpte 6 8so? VI 35,76

x('jpt)s "I(rjao)u, X(piar)i, eXe/]ctov rcaaav T7)v

'Iüxxvvtis ayto? XIX 103, 57
2aßaw[8?] (Goldblättchen aus Regens-
burg) I 69
Sspyto; ayto; XIX 180
Xptou. cpap | 0 lato. Iaßo^. (Aap. . . ] uEtoO. lato.
2aßaw. | AotovEat. aoop. .... (Gold-
blättchen aus Regensburg) I 69

Xptato';: 'Crfiotc, . . . h XptCTTtö X 179

ysvEtxv ttov Tepovriou. 'Apjv VIII 181, 3 | atöacv Xpt(ate) XIX 180 (zweimal)

B. Kaiser, Koni

1. Römische Kaiser

Lucius Caesar

Aeuxto; Kataap üsßaarou xal iratpos x%
jratptöo; utds, 0soü uttovo's, vstov Tjystitov
VIII 199,22

Nero

Aütoxpattop Neptov KXaüoto; Kataap Ssßa-
atb; repp-avixos VII 125, 54

Poppaea Sabina

Seßaatr] üojtata Daßstva a yuva tou Auto-
xpatopo; iNsptovo; xtX. VII 125,54

Titus

[Aütoxpajttop Tito? [Kataap OjuEaxaatavb;
[Seßaatb];, ürcato; tb ; [Auroxpajtopo;
[Kataapo; OuEjaroxatavou HsSaatou 0eoü
mo? XIX 30, 5
Traian

Nlpojua Tpatavb; [Seßaajtos XI 50, 61

Hadrian und Sabina

[Autox(pattop) Kata(ap) Oeou Tpatavou] Ilap-
6txou uto's, 8eoü [Nspoua uttovb;, 'Aoptavb;
Ssßaatb?] ap^tspEu; jj.syiato;, 8»)[u.ap-
7tx(fj;) säjoua((a;;) xb . . . ., uractos tb .. . .
VI 13,22

Aütoxpattop Kataap ['Aoptajvb? Ssßaatb;
'EXfifuJOfEp^oi; JOXüp.;uo; aiorqp XIX
97,45

[Autoxpartop 'Aoptavb;] 'OXupttos xat 'EXeu-
8Epto; xat Eaßstva Ssßaat/]' VIII 216,40
'ASpiavo? VIII 184,7

je und Fürsten.

und deren Familien.

Hadrian und Sabina

[Autoxpartop Tpatavb; 'Aoptavb; Ssßaatbc,
Ttatrjp Tratpioo;, ap^tEpsu? jj-sytatog] IX

125, 87. 126, 88 ^
Aütoxpattop Tpatavb; 'Aoptavo; Seßaatb?

Kataap, veo; Ato'vuao; IX 130, 98
Eaßstva Ssßaatr] VIII 216,40
L. Aelius Caesar

A(oüxtos) Kataap VIII 20, 60
Aouxto? Kataap XIX 28, 3
Antoninus Pius

[Aütoxpattop Kata]ap 8eou 'Aopta[vou utb;,
0eou Tpatavou üapOtxou uttojvo';, Qsou Ne-
pova syy[ovo;, Tito: AtXto; 'Aoptavb;
'Avtjtovstvo; Eüasß/); HEß[aato';, apy^tEpsu;
{AEytffTos, orjtj.ap^]txrj; i^ouata? tb [f]
ü[^ato; tb y Jiatrjp 7tatptSo;] XVIII

6 [XEytaxo? aütoxpattop Tt. AtXto; 'Aopiavb;

'AvttovEtvo; Ssßaatb; EuaEßr^ XIX 28,3
Aütoxpattop T. A'tXto? 'ASptavb? Avttovstvo;

Kataap Z£ß(aatb;) Euasß^; XVIII114,26
[.....Seßajaxo's, [ap^tepeu?] tj.Eyta[to?

S>]u.]apj(txijs [s^oujaia; [ü;cato; ajuooE-

[§Etytj.Ev]o; tb [osütEpoJv IX 116, 68
T. AtXto; 'ASpt[a]vb; 'AvtcavEtvo;, 0Eto'tato;

aütoxpattop VI 21, 42
[Autoxpajttop Tito? A'tXto; Kataap 'Avt[to]-

vetvos IX 125,87. 126,88
loading ...