Archäologisch-epigraphische Mitteilungen aus Österreich-Ungarn: Register — 1902

Page: 127
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/archepigrmoeu1902register/0145
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
4. Namenregister der griechischen Inschriften: Personennamen.

127

'AyrjatpoSr) Asovxopiveu« flovxeopEt« (H.) VII
121,46

'Ayrjatpo'Sr] üoXuaxpaxou Ntaupta (H.) VII
' 121,46

'Ay^aixtpo« TeXlatovo« KXaato« VII 137,77

'Ay^atxtpo« TsXXewvo« KaptivSto« VII 137,77

Ay7]xa Auaavtou Tyaat« (H.) X 218,11

'ÄyTjros Aptaxtwvo« VII 121,46

Ay^rwp OauXiratou AtvooTtoXtxas VII 137,77

cAy£a VII 181,41

"Avis VII 130,58

ÄTXc6x«pt°s VII 126,55. 129,56

AypsO; VI 34,66

Ayptavd« XI 64, 132

Ayptrca« XIX 222,88

'Aypi'mcas: M.'Ajtouaxto? A. VIII 222,52

'Aypircitstva VI 29,59

'ASptavd« ß' XI 51,70

'ASuXa 'AyäQwvo? XIII 183 XVIII 99, 14

Aöavayöpa? VII 134,67

'AOavaSwpo« Gpaacovtoa IIeSieÜ« VII 137,77

'AOavtxTio? $tXwntou KXaato« VII 137,77

AÖavdStopo; X 220, 28

'AOjjvaSj]« AjcoXXo8tÄpou VI 36,78

AÖTjvaEi« Aaat'ou VIII 207,22

AÖ/^vato« TEtpo6[sou VIII 195,9

'AOijvaios: AupijXio«'A. XI 44,57

Aö^vato« VIII 8,22 X 218,18

AQrjvdSwpo« 'Aptaxiovo« IX 119,81

Atysü« VII 137,77

Atyurcxto« VII 137,77

fAtSEaio« XI 32,31

MX ... . XIX 223,90

AiXia rij XIX 35,16

AJXta louXiav^ IX 60, 117

II. AIXfa 'OXupma XI 44, 57

AUto« (?) VI 20,40

UoKkdoi) AUio? 'Ap-p-covio« VIII 22,61

IIo. AUto« Avxwvto« ZwtXo« VI 21,41

II. AU(io«) Aataxtxd« XI 51,65

AUto« 'AaxXr^taSy]« XIX 222,89

n. AU to? Tato« VI 21,42

AU tos Aefcxep XVII 187.43

AUio« Apou . . . XVII 97,33

n. AU io« 'Eppipw« XI 44,57

AUto«'HXidSwpo« XVII 118,2

AUto« 'IouXtavd«: 'IoüXto« A. 'I. IX 119, 81

AU(to«) 'IxaXtxd« XI 51,66

T. [A't(Xio«)] Ne[paxto«] (richtig: KatXto« 'Ovq-

paxo«), ^ysp.ovsüwv xfj's 0paxöv IjtapYaa«,

avxtatpax/jyo« XIV 159, 50
AUtos üoxaptov XV 218, 106
n. AU tos (?) Saxopvetvo« XVIII 109,10
II. AU(tos) Ssourjptavds Ma^tp-o«, 6 Xaurcpdxa-

xo« uKaxtxd« VIII 217, 43
HotXio« AU(to«) Ssourjptavös Ma«tpos (Solln

des Vorigen) VIII 217,43
Alpdvto«: AuprjXto« Atovüato« 6 xat Alp.. VI

22, 43
Atvea« VII 108, 1

AtvEa« Aapoxptxou AtvooTcoXt'xa« VII 137,77
Aivla« Xappetou VII 108,1

Atcrj(ptwv IIocteiSotttou X 164,6
'AxaxaXXt« (H.) X 219, 19
Axeaxoptoa« VII 139,83
Axectcüv VII 137, 77
äxUjjxo« VII 176,22

Axopvtwv Auatpsfyou, vopocpuXa? VI 19,39
'AxuXa« IX 119,81. 127,91 X 96 XIX
98, 47

AxuXa«: AüpUto« A. VIII 8,22

AxuXa« 'AXe«avopou IX 119,81

AxüXa« AjcoXXtü(Xu)v(ou IX 119,81

'AxuXa« Tatou IX 119,81

AxuXa« Aewvioou IX 119,81

AxuXetva 'Apxsorjpou IX 116,70

AxuXeTvo« IIotcXiou XV 214,93

AxuX/)ta 'Hpax . . . XVII 97,33

AxuXXt)« Sax'jpou VI 5,6

AXsxxa« VII 179,33

'AXsEavSpa VII 175,21 dicht. 1X114,

66 XII 194, 19 XVIII 127, 5
AXe^avSpo«: Aupr^Xto? A. XI 44,57 XII

191,11 XVII 94,28
AXe^avSpo«: Atxwvto« A. IX 27,43b
A X e £ a v 8 p o s: M. Ilampio« 'A. jipeaßuxEpo«—veto-

x£Pos IX 119,81
AXe?«v8Pos V 131 VI 19,39. 38,79 VII
136,72. 179,33. 182,45. 187,62 VIII
13,33 IX 117,73. 119,81 (fünfmal)
X 125,1. 238,2 XI 44,57. 50,64 XIV
29,61; 37,95 XV 206,73 XVIII107,8
AXs^avBpos AXs£av8pou XVIII 107,8
AXeS-avSpo« Aa-xXrjxtaoou X 238,2
AXeijavSpo« "H8ei, apY_tSEvöpo<pdpo« XI 44,57
AXI^avSpos 'HpaxXstSa XIX 222,89
AXI^avSpos Kaprcoupvtavou XIX 223,90
AXe^avS pos KXsujxpaxou Aaoappto« X 221,33
AXs^avSpos Mepxouptou IX 119,81
AXeS(avSpos) SoX . . . XIV 12,13
'AXs^tpa^os VII 137,77
AXe?tp£v/]s X 217, 2
AXe?ios Äjsdxauxos (byz.) VIII 211,28
'AXiÖepar)« XIX 230
AXxlpcov VII 137,77

AXxtSas KXsucrxpaxou Aaoappto« X 222,33
AXxtpEOtov <I)iXt(ovo«AivSo7i:oXixa« VII 137,77
'AXxtpo«: Ti. Seouepiav(bs) Ä. IX 119,81
"AXxtpo« IX 119,81

AX«"taöas öpaaußoüXou AtvoojtoXtxa« VII

137,77
'AXutcos XVIII 107,8
AXcpetö« IIoaa8'j>viou XVII 52
lato« "AX<ptp.o« VII 180,35
II. "AXytos Ma«\p.o«, rjyepoveuwv IX 119,81
"Apapo« EuavysXou iX 119,81
Apapavxo« XlX 99,48
Apsfa VII 178,29
Aptavd«: AupUto« A. XII 190,8
Appfa VII 177,26 XIX 57,33
App(a <Mo«"evou VII 185,55
Appwvto«: n. A'tXto« A. VIII 22,61
ApüvavSpo« V 134
Aptüvxa« IX 119,81
loading ...