Archäologisch-epigraphische Mitteilungen aus Österreich-Ungarn: Register — 1902

Seite: 132
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/archepigrmoeu1902register/0150
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
132

III. Epigraphisches Eegister.

TaUo;: «PXaojto? T. IX 119,81

ra[Jio; VII 119,25

rauxo; (?) XI 44,57

TeXiov V 134

Tipzlloi XIX 36, 19

r^sXXtavb; Ma£p.ou IX 119,81

Tsvvaüto? VI 26,53

rePfj.avo's: M. Koxxrjto? F. VIII 185,11

repp-avo'?: II. SuXmxio« F. IX 131,101

rsppavb? Tcpp-avou XVIII 116,30

trepdvTio? VIII 181,3

ripwv XIV 22,50 (2mal)

rf|: A?X(a T/j XIX 35, 16

Tr^aiTiupi?: Aapxia F. VIII 215,40

FXauxia; Sxpaxwvo; XIV 22,50

rXux .... I 22, 52

frXuxspCa (byz.) VIII 226,62

rXuzü-7)? Xaiplou X 180,5

rXüxtov 'Op-oüXXou IX 119,81

ToX.avr]; (?) VIII 187, 19

ropyia? XVII 222, 129

Fopytas Fopyoaösvco; KXacjio; VII 137,77

ropytoa? ropywviSa Fiayio; VII 137,77

ropyoaOlvv); VII 137,77 (4mal)

r0pywv(oaS VII 137,77 (2mal)

IWous (?) VIII 208,23

rpajtto's XIV 114,2c

AaaTo; VIII 207,22

Aaal; Kdxuo; VIII 207,22

Aaoa VI 25,50 VII 182,45

Aa8a? XIX 222, 89

Aäoa; Aiovuaiou, Upsu? VIII 12,26

Aoc8a? 'E<mottou XIX 222,89

Air] (genet.) VI 19,39

Aafxwao; X 14411

Aafaio; XVII 207, 95

AaXrjTCopi; X 96

Aap. s. auch Arjp.

Aapaydpa; VII 112,5

Aapaydpa; Aap.oxpatEOi; Kapüvoio; VII 137,77
Aapaplxrj IX 117, 71
Aap.«; VII 179,33
Aapa; Austpa^ou VI 19,39
Aapaxpio; VII 137,77 XI 65,138
Aapiarptos *E<piaios VII 137,73
Aapia; 'AxEawvo; Iläyto; VII 137,77
Aapsa; AEivoatpaTOU Kapüvoio; VII 137,77
AafioaXf)? X 217, 9
Aapox.Xr); Esvooapou . apio; X 217,8
Aa|toxp4Ti)c VII 116,14. 137, 77
Aap.ox.patr); 'AXxs'ptovo; KXaaio; VII 137,77
Aapoxoattvo; Ttp.oxpax£o; AtvöoTCoXiTa? VII
137, 77

Aapoxptxr]; VII 120,42 (II.)
Aapdxpixo; VII 137, 77
Aapdatpato; VII 137,77 XV 205,09
Aapdxtpo; TipooapouAtvoorcoXtxa; VII137,77
AapocpsXr;; 'Epucpejcovxos VII 139,81
A a p o cp u> v Aaposxpaxo'j AivöorcoXfxa; VII 137,77
Aapocpwv Eucppaydpa riaXai07to),'xa; xaxä ys-

vEaiv, xaö' 6o8sai'av ol "Aöavootop q'j BouX(8ac

X 220,28

Aapou s. SIvwv

AapwcpIXa; ÜektuXou, '.spsu; Sapajuo; VII

136 72
tAavi-Jx XVII 205,90
fAavtrjX u'.b; 'HXioowpou X 179
Aacpvrj? VII 179,34
Aeite£<vijs XVIII 116,30
Astvias 'AvOaydpa AivSotoXit«; VII 137,77
Asivoplvrj; Atxa;aoa AivooTcoXtta; VII137,77
AEivoatparos VII 137,77 (2mal)
Asto; 'Afpstvou IX 119,81
Asto? A(veo; XVIII 107,8
Asxpo; X 163, 1 XVII 221, 126
AegtxprfTijc VII 137,77 (2mal)
AE^ixpa-ur)? GeoxXeos AtvSoTOXita; VII 137,77
As^p-ßpoxo? VII 137,77
As^atEp: AUios A. XVII 187,43
Arjtotaptavd; IX 119, 79
Arjp.. s. auch Aap.
Ar)p.apEio; XIV 113, 1
Aristo; X 163,3
Arjpsxpa XVII 54

Ar^pr] 'ApiaTOxXsfous 'ApcpmoXtn; Koivouivou;

yuvrj X 163,4
Ar^p/jTpt .... XIX 101, 54
ArjprjTpEa: AOprjXta A. XVII 57
Ar-jp-r^pto;: A'jprjXio; A. X 184, 3 XA^II 94

28. 210,102
Ar^xpto; I 26,86 VI 19,39 VII 174,

15 VIII 195,8. 198,20 XI 53,77 XIV

36, 94

Ar)p.v)Tpio; . . . iwvo; XI 44,57
Arip/jtpio? Fspov-o; XIV 22,50
Arjprjtpio; Ar)p.covaxTou VI 19,39
Arjprjxpto; 'Exaxaiou XIV 22,50
Arjprjxpio; 'Exaxwvjpou X 164,5
Arjprjxpto; 'HXiootipou TdSio? VII 136,70
Arjprjxpio; IlaTxa, Upso; VIII 12,26
Arjprjxpi; 'Ap.<piov(8ou XI 44,57
ArjpoaOEvrj; IX 119,81 XI 54,87
Ar)poa9EV/]5 Fatou XIX 100,51
ArjpoCTÖEvr); Arjp.oa0E(vou;) IX 119,81
Arjpdaxpaxo;: Tplßio? A. IX 128,94
AripLoyiXos VIII 206.16 XV 205,71
Arjptiva^ VI 19,39 (2mal)
A r( p. (6 v acj Arjpwvaxxou, cpiXdxsipo; VI 19,39
Ataydpa? VI 8, 14
Aiai^vo; (genet.) XVIII 107,5
AiatyevT)? ArII 137,77
Ata9avsta?: AöprjXi'a A. VII 180,35

Atoüpwv 'Ov____VII 139,79

A(?a XV 107,54

A(£a MouxatpaXsos 6 Kopvr^Xio; XV 107, 57
A(?a;: ACp^Xio? Ä. XIV 150,25
A(£a; X 74

AtCa; Ata^vo?, Ieoe6( XVIII 107,5
Atri; XV 8

A(xata Arjpapltou, hpaaapsvrj XIV 113,1

AtxataSa? VII 137,77

Aixato? VII 120,40

AEpvo; XIV 33,76

Aivoa;: AOpr'Xio; A. XVII 189,46
loading ...