Archäologisch-epigraphische Mitteilungen aus Österreich-Ungarn: Register — 1902

Seite: 134
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/archepigrmoeu1902register/0152
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
134

III. Epigraphisches Register.

'Exatato? I 112 VI 36,78 XIV 22, 50
'E/.axato; Zuma X 164,6
'Ey.aro)vu|i.o; X 164,5
"EXßio? VII 172,6
-j-'EXcuÖlpio; (byz.) VIII 212,30
'EXtxwv: Seour)ptavo; 'E. IX 128,95
"EXixwvio; 'OXujAXiavou VI 45,93
"EXXrjv X 180,4

II.'EXoutoto;: Äuvas'Ercxaxdpou II.'E. XV11I
107,8

'EXTitorjtpöpo; XVIII 114,24
'EXrctSia: ExaxiXia'E. XVII 94,96
'EXju?: KXauSia'E. VIII 223,57
'E[j.avou7]X s. 'EvjJ-avourjX, 'Hjiavou^X
'EjA^eSoxpotTr)? F. II 24 Taf.
'EfjL^pljtwv VII 139,81
'EfA^psTttüv 'ApKjTOxIXso? KaXujJ-vio; VII
137,77

t'Ev^.avou7]X XIX 102,56
"Evtijios VII 108, 1
\EoP . . . toi?: 'IoüXto? 'E. XII 190,8
'ErcouppoSsixos VII 181,42 IX 87,5
'Etioc?pdoeixo;: 'IouXto? 'E. XII 192,13
'Ercacp pdotxo; 'Eysato? VII 137,73
En TEN = 'Emysvrj? (Mzc. v. Athen) X 68
'ETttyevT)? VI 7, 11
'Ejciydvr) Zxpaxcovo; XIV 114,2b
Tasio; 'EjctSio? Bcbso; VII 172,8
'Emöai ...(?) VI 32, 63
'Eicixapjcia IX 27,43b
'Ejttxpax7]s I 112 VI 19,39 VII 137,

,Epydtt[j.o;, Vasenrnaler II 25
^Epetvtavo's: raßswio; 'E. IX 132,103
'Epjxayevjis, Künstler XI 48,6(1
,Ep(xa/.o'Tai;,Ep[jLwva/.xo?Künstler VII 142,1
'Epfj-a^tXo:;: T. Kojjivto; KXauSiavb? 'E. VI

22, 44 XI 43, 56
'Epjjidcwv VIII 220, 50 a
'Epjj-yapri; (bulg.) XIX 240, 5
|Ep|XE|as IX 119,81 (2mal)
cEpjj.sia; Apx£fJ.i8wpou IX 119,81
fEp[xeptos: n. ATXiog CE. XI 44, 57
cEP[i£ra? (?) VIII 150, 197
|Ep|iijs IX 119,81 XI 50,61 XIX 90,43
'Ep[j.r]G &7]p)Tp{ou VII 174,15
'Epjifjs ß' XVII 94,28
'Epjj.fi; Magpou VI 25, 51
'EpjJiias ABavaydpa loXsü; VII 134,67
'Epniovr, IX 27,43b
'Epp-f^v (?) VII 143, 5
'EpfxoyS? VIII 194,6
'EpiJ-oycvrj; VII 175,21 VIII 16,48 X

64, 4 XVIII 112, 19
'Epfioylvrj?, lepeus (Serdica) X 238,2
cEpfJ.oy Ivr)?, Avxupavb? xai Top.£x7]S tpuXyj?

OZvjÄjkov XIX 227, 94
cEp[xoyIvr]; Map/.ou, yiXdxt[aos VIII 12,26
cEP[j.d8o/.o? VII 108,1 (3mal)
cEp[j.öSoxo; Aivsa VII 108,1
cEpp.o'oo/.o; (H.) 'Ep(j.o8d/.ou xaO' u. Eüap-

X(§a (H.) VII 108,1
'Epp-dBoxo? 'Epfioxpwvxoi; VII 108,1

(5mal) cEp;j.dowpo; Xl 44,57

'E^izpatTj; AatoxpaxEo? KXaato? VII 137,77
'EjuxpaiTjc, NixoßouXou Bu£avxto:, apYix£xxa>v

XI 66,141
'Ejtixxrjais: Mouxia 'E. IX 27,43a
'Ejuxxrjaie.'HpocxXEixou aicsXcuOspa VIII 14,36
'EnixT^aig 'Iraiap)(ou Buyatrjp XV 127,1
'Ejcixt^xr]? XVII 95,30
'EnixtrjTo?: 'IoiXios'E. XVII 95,30 (2mal)
'Ercixx^xo? VIII 208,24
'EjuSjevos Kctovorj; (Archon von Hestiaia)

XV 114

'ErciaxT^r,----fj xoet "Oyvrj (?) VI 34,67

"Exlaxpaxo; XIX 222,89 (3mal)
'Eniaxpocxos 'Ejciaxpaxou XIX 222,89
'Ercixüyxavo; VI 26, 52
f 'ETuepavr,; VII 186,57
'Ejct<pav(a XIX 227,94
f 'Ennpavi;, xoü Osou raoia; XVII 63
E7iixaP^°? VII 147 Vlil 206,15
'Ercxaxdpo? XVIII 107,8
'ETCxarcopi? .... afaxeovos XVII 196,64
'ErcxiEsvt;, intaxoTto? XVIII 107,8
'Ercx^xpaXu XVIII 116,30
'EjtxrjxpaXn; MouxaxpaXeo? XVIII 116, 30
'Ercupsoc. Br/.o; (?) (Franenname) X 144
'Epa<t£ivd?: KXaüoto; 'E. VIII 223,57
'Epaxo?<*v7]s VII 139,79 (2mal)
'Epaxofpavr)? 'Ispo/.Xso; AivSojroXixa; VII
137,77

EpyoxEXrj; 6 Nsap^ou,Vasenmaler XVI250

'Ep^dStopoc, 0eo8dxou XI 44,57
lEptj.6oojpo; X . . . . X 175
"Epfitov niporj? X 217, 7
'Eppitiva? VII 142, 1
"Epw; VI 30,60 XI 57,101
'EpwxU VIII 10,24 X 219,22
"Eaxiaio? VIII 12,26 XVII 95,30 XIX
222, 89

'EaxiaTo; ApiaxEiBou XIV 22,50
'EffxiatO!; Aioaxouptöou XVII 203,84
'Eaxiato; NeucCau XV 107,58
'EcrxfXio; VIII 12,26 (2mal)
?,Ex£(]x£v8oS BsJ[öa X 74
'Ex£{(?)7.£v0o? X 74
Euatvwv VIII 204, 10
Eöatcov xaXd? V. XVIII 18,12. 15
EOavycXo; IX 119,81
EuävysXo; 6 xs Mayo; IX 119,81
Euavcop AfII 108,1
Eüaprj; Tauaatcovo? IX 6,3
Eüapj((§a$ VII 108,1
Euap^toa; N«uxXeos AivoorcoXixa? VII 137,77
EößouXos VI 19,39
Eüystxwv XV 116
fEuysvto;, hdaxxmoi VII 186,57
EOylvio? (byz.) VIII 213,34
■j-Euylvto?, oia/.ovo; VII 186,58
Euoa[[j.Mv: lI>Xaoutoc 'E. o xat 'hXaouiavdc

XVII 52
EtiSap-o; V 134
loading ...