Archäologisch-epigraphische Mitteilungen aus Österreich-Ungarn: Register — 1902

Page: 136
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/archepigrmoeu1902register/0154
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
136

III. Epigraphisches Register.

'Hcpataitwv X 219,23
'HcpaiaTuov 'AvTtoxeüs X 219,23
'H^atCTTt'wv Aiovuaiou XIV 22, 50

©____s: T. OXaoüio? 0. XI 44, 57

öatrjta EXsucpavcou I 9

ÖaXXos 'Aya8tovos,3ia ßiou ^iXoteijao? VI 19,39
0aXX<L Süpoc VII 111,4 (H.)
©apy^Xts XIII 178,3
©apatXatSa? VII 137,77
©apaiTtovo? 'Avxaydpa Atvoo7toXitix; VII
137,77

©apaiTCOVo; Auaiarpaxou AtvooxoXit«? VII
137, 77

©apaüXo; ©apauXou I 112
©apauvtov Auaia IX 6,3
©£a____XIX 97,44

©eoi .... SxuOou, UpeusTaüpcov XVII207,95

©saylvr;? XV 219, 10

©saSwv XI 44, 57

öeioho? (?) SxwpiTos XIX 100,52

ÖexX« (byz.) VIII 209,26

easwv KouOtou xix 222,89

Ö6|iiotoxX^« X 219, 21
eejiiowv IX 119,8]
©soys'vjjs XIX 30, 5

©eoylv/is AyaÖtovo; XIII 183 XVIII 99,14

öeoylvrjs Aiovucjiou VIII 195,10

0eoy!v7)<; Mrjoeiou XIX 60,2

©Eoysvyjs Sxüöou, Upsu^Taüpiov XVII 207,95

©sdyvrjio? XV 1, 1

8eoo. s. auch Öeuo.

©so 6 dir) XIII 178,3

©sdSoro; f VIII 221,59 IX 115,67 XI

38, 43. 44, 57 XVII 95, 30
tÖEoooOXr] VIII 224,59
Osootop«: BaXspta 0. XIX 100,50
©Eooiipa: KaixiXta 0. XIX 224,91
0Eo5wpa: OXaßta 0. XIX 224,91
t0£o8a>pa IX 131,100
©sootopa yuva Mrjvootopou XVII 58
©Eo'öwpo?: Aupr^Xto; 0. VIII 8,22 XIV

20,45

ösdoiopo?: OuaXlpto; 0. VI 26,52
eso'Swpo« VI 25,51. 26,52 XV 94,11

XVII 95, 30 XIX 60, 5; s. 0sa>ow?o$
©sdScopo? 'AtioXXeT? VIII 189,25
0£o'8wpo? ß', apvispsu? tou Aid? KaTCSTcoXiou,

fepebcE. . . . XV 94,11
Ösdowpo; 'E7ClXT^tou XVII 95,30
Üsdocopo; 'Eanatou XVII 95,30

0£d8wpo; Ne----XVII 95,30

0£d6wpo; üovuiavou XVII 95,30
0£d8copo« Toücpou XVII 95,30
0eoxXi]S VII 137, 77 ^
0£oxX^? AsäjtxpaTso? AtvSoTtoXit«? VII 137,77
©Edxpito; XV 116

©sdXoyo;: 'Iwavvr]? 0. (byz.) VIII 211,28
0eo?£ . . . (Thonkrug) X 165
©eo^evos XI 38,43 XIX 31,10
©edijevos A0r)vtT7)s, ap^wv von Histiaia XV
114

©EdTtojj.^0?: Ti. KXaüSto? 0. X 239,4

©edjtojAJtos X 239, 4

0edT£t[i.os IX 116,70

öeo<pav»js XVII 57

öeo<pavtos XIV 22, 50

0EO9E18/J? TopyocyOEVEo; KXaato? VII 137,77

©EOcpiXiSa? Aiaiylvco; Ilayio; VIT 137,77

0eo<ptXo« XIV 22, 50 XVII 50

©EdcpiXo? Noup^viou, Upeü;(Tomi) XIV 22,50

f ©EocpuXaxio? XVII 61

ÖsocpuXaxTos, raapixto; (byz.) VIII 210,27

0EPVTAI (= 0ep6Ta[? vgl. Kretschmer

VJ. 139) V. II 24 Taf.
0cCTiopi8r)? s. KaX^ag
0euyevr)s <I>aar]XtTa; VII 122. 47
©E]u3apouV (H: a ßo]uXäTo[u<pöv) VII 123,48
öeuosio; Apicrrfjvo; XIII133 XVIII 99,13
©EÜSlXO? I 112

©eüSoio; 'AvrotXXou XIII183 XVIII 99,13
©eüSoios AtraXou Katraßios VII 137,73
©suxuSrjs VII 137,76
©Eufj-vaaro; AXs^avSpeu? VII 119,26
©Etoowpo? VIII 197, 15
0 £ oj v IX 82

©swpo? noXuxXioi AtvooroXi'ras VII 137,77

©jjpas (?) 6 Beaao's X 74

©lÖtaatTa XI 62, 125

WiXia . . . (Gemme) X 124,2

©da? VII 133,63

f0o[j.a;, Tipoiojiajrai; XVII 63

öpaaüßouXo? VII 137,77

Öpaaüfiaxos (?) XVII 95,30

©paaup^Sr^CH.) VII 122,46

©paaucpwv 'YrcepfiivEos Aivoo7toXita; VII

137,77
©pautoviSa? VII 137, 77
t©w8{aS (?) VIII 192,33
TaXßa? (?) 6 xat ToX.avrj; AßSaXyou VIII

187, 19
n<£|na« XI 59, 114
4avoapio; BaaiXou IX 119,81
Idtouv VII 142,2

Iaawv MsvexpdtTeus «tuaxioi; VII 118, 18

TStßXwv XVII 203,84

TSop-svEiS? XII 192,15

'I8po>«s XV 112

'IspaE XVII 98,35

'IepoxXfjs VII 137,77 VIII 191,31

'lEpo^avTjs VII 137,77

'Iepo<pav7]i; Eüjjivscs AivSonoXiia; VII 137,77

'üpcov XI 35,36 XIV 33,77-, s. EUpuv

Tspwvi;: KaixiXi'a'I. XIX 224,91

TxIttjs F. (KALOZ HIKETE^) II 125,68

'IXapiwv Aouxtou XI 44,57

"IXapo? VII 177,27

"IXapo? 'AreoXXtoviou XIX 222,89

'Ivylvoo; XV 109,64. 206,73

'Ilja(ä>v XVIII 122,2.3 (hier: 'Iagtov)

ToußEvio;: Ouitevvio? T. X 243,10

'IouX . . Magijj. . . . XIV 28, 55

'IouXfa, apytlpei« VI 29,59

TouXta 'AXe?av8pou VI 38,79

TouXia (?) KeX^ou (?) Öuycarjp XV 95,13
loading ...