Archäologisch-epigraphische Mitteilungen aus Österreich-Ungarn: Register — 1902

Page: 139
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/archepigrmoeu1902register/0157
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
4. Namenregister der griechischen Inschriften: Personennamen.

139

KXsavopiavds: AuprjXios K. laio; 'Avtio^os

XIX 52, 28 r
KX^avSpos XV Uli
KXeavwp Nojxsvaiou Kor]; VIII 215,39
KXsapyos IV 64

KXsapxos (H:KXsas) AiokeiOeus VII 123,49
KXsas AiojrciOsus (H.) VII 123,49
KXe!3?j[Ao; XIX 36, 18
KXeipoiyoi p.' E7TOi7]as xe(t)pi xsvou (= xeivou)

F. XVIII 22
KXemas XV 99,27

KXsiatjxßpoxos IloXuxpaxou Ilaytoc VII 137,
77

KXeTxos VII 139,79

KXsixos Aoaijxäxou (II.) X 218,11

KXs(x«v VII 137,77

KXe[j.svxivos . . . b xat IIa ... . IX 119, 81

KXso____XIX 26,1

KXeoSr^o; VII 143,3

KX.£0|xßpoi:o; Tetaifxaxou KXcbios VII 137,77

KXeo[xev/) XX 96

KXeojj-evi; VII 142,2

KXsdaxpaxos XV 116

KXsücrxpaxos X 221,33 (2mal)

KXEucpavtT)? I 9

KXswviSa; KXswvt'Sa VII 112,6

KXrjvayopa; KaXXixpaxsus X 218, 17

KX^vsxos XVIII 100,15 (Facs.)

KX^vtov KaXXiaxpoxou xou KXijvawos Ntaupto;

VII 117,15 r
KXtxios 'iVpxEjj.iowpou XI 66,140

KXwokh____IX 119,81

Kdivxos VI 25,51 XVII 60

Kdtvtos Kotvxou VI 25,51

Kdivxos <E>Xwpou XVIII 109,11

Kdivxo? 'Qaxrjv .... XIX 106,60b

Koxeios XVIII 113,22 (2mal)

M. Kozxrjios repfiavdsj 6 xat "AoveiSos, axpa-

xiwxrjs XsyEwvos y'Kupr)vaix% VIII 185,11
f Kofj-Evxi'oXos .... utös Koap.a VIII 200,4
T. Kop.(vto; KXauoiavbs 'EppiCKptXos, cjocptcxrj;

•/.cd aywvoÖExrj;, TiovTap^rjs xtjs 'E^flCTcdXstos,

apx'spEus x*t Upsus xwv aüxoxpaxbpwv VI

22, 44 vgl. XI 43, 56

Konica----(byz.) VIII 213,32

Ko>o8os: r.louXios K. XVIII 114,26 (vgl.

XIV 151,30)
Ko[v]axavxrvos (silb.Teller) XVII 191,51
Kdvwv (H.) VII 137,76 ■
Kovwvia£o's: AuprjXtos K. XIX 52,29
Kopv^Xiavo's: II. KaXrcoüpvios üpdxXos K. IX

128,97

Kopv7]Xios: At£a MouxaxpaXEos 6K.XV 107,57
üoutcXeios Kopv^Xios Ma?i[j.os VIII 17,49
A. KopvrjXios Mapxo? VII 180,36
A. KopvrjXios Myep VII 180,36
NaTos Kopv/]Xtos Ouixxwp VII 180,35
Aouxtos Kopvi]Xtos Aouxfou ulbs Kupsiva Jlo-

jiXixöXas NexxiSas (H.) VII 121,44
A. KopvYjXios IIo'jcXio? VII 180,36
A. Kopv^Xios Tepxios VII 180,36
IIou7tXis KopvrjXis KaXrcoupvis VIII 17,49

Kopvoüxa: Sepourjvia K. KaXxoupvia OüaXepia
Ecxouvoa Koxia Ilobx'.XXa . . AouxouXXa IX
129,97

fKdapia; VIII 200,4

Koaputov XIX 35, 17

f Koaxavx££a XIV 30, 63

f Kosxavxr;vos, ImaxoTCOS XVII 61

fKoaxavxtva XIV 161,58

fKoaxavxtvos XVII 60

Koxeü? XIX 52,29

Koxia IlpdxiXXa s. Koovouxa

Kdxus VIII 207,22

Kdxus AdXr]o; XVIII 116,30

Kdxus Koupstou XVIII 113,23

koxus ToifX^eueos XVIII 112.20

A. Kdxus S8paXapXr)s XIV 152,31

Kouao paxiavbs Äioysvous VIII 191,30

Koußiapyjs (big.) XVII 199,72

KoüOios XIX 222,89

Koüvos XIX 59

Kouvos Aeovxos XIX 59

Koupeios XVIII 113,23

Kpaxefvos: nXavxtos K. IX 114,65

KpaxEfos sx IKvou, äpywv von Histiaia XV
114

Kp^axrjs KaOiou XIX 222,89
Kpivo|jLEv/]s OivomXetü X 163,4
KpiarcEtvos: 'Pouxi'Xios K. [X 241,5] XV
109, 65

Kpiarcos: 'IoiXtos K. XVII 95,30

KptxdcpuXos VII 137,77

Ktijacov X 221,30

Kxr^tov KaraeaSoS VII 118,2(1

Kustos VI 22,45 XVII 91,21

Küivta: Ma]p;a K. XVII 55

Kiwis KaXXwöevEos XIII183 XVIII 99,14

Kuxpios IV 59

j- Kupiaxo's, Siaxovos xe oixovd[J.os VII 183,40
KupiXXa VII 188,63
KupiXXrj VII 183,48. 184,52 XIX 227,93
KupiXXrj: Zr]aCTxuXXt« K. XVIII 230
KuptXXos: BrjtJCTios K. XIX 226,92
KüptXXos AewviSou IX 119,81
KüpiXos: Aupr^Xios K. VII 180,38
fKupos (?) XVII 59
Ktü[A]ixo's ('?): M. IIo^ios K. XIX 67
■j- Kwvaxavxfva VII 175,20
f KwvaxavxTvos b Mayxoupitox7]s (byz.)
VIII 214, 35^

S. Kovuxavxtvos, Koaxavx^ia etc.
Ktocria xb rcpoaxuv7)pLa (Gemme) X 125,9
Aayyapis XlX 51, 25
AäSwv Aoütou XV 93,7
AafxsSwv VII 183,48
Aajxits VIII 215,39
Aap(v«s V. II 32,57
Aapxia rr(Tc«OTupis VIII 215,40
Aapxios 'Auiaxtxds VIII 215,40
?AaxE?]vos XVII 94,28
Aaxptüviavds: OXaoüios A. XIX 147
Aatpwv AscoviSa Ka{j.6v8iös VII 137,77
Ae____: SoXojv Ae____XIX 52,28
loading ...