Archäologisch-epigraphische Mitteilungen aus Österreich-Ungarn: Register — 1902

Page: 146
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/archepigrmoeu1902register/0164
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
146

III. Epigraphisehes Register.

'Pwpv . . . VIII 8,22

f Tu flava (?) XIV 30,63

t'PioQiavds] ? (2*1 XVII 58

Ttifir): 'IouXfa 'P. XII 192, 13

PwfiouXU (dicht.) VIII 221,51

2 . . .: Ti. KXauSio? 2. IX 119, 81

2 ... 6 Tpayio? XVII 179, 5

2a . . ., §ap.toupy6; VII 134, 6G

2aßa0upoS üaxpwvos XIII 183 = XVIII
100,15 (Facs.)

2aßsiva XII 191, 12

2aߣivo? XVII 182,29. 189,46; (Consul
IL 240) XVII 220,124

2aßstvo; Kapia[x]avio(u) IX 119,81

2aßsrvo;: Aup/jXio; 2. XVII 94,28

2ayapio; VII 182,44, 185,55

Zaxü>v{87)s (^AKONIAE^ EAPA<I>) Vasen-
maler V. II 22,14 (Taf.).

SaXßtavd«: T. 0>X. 2. XI 44,57

2aXXaS IX 6,3

2aXXoüaxio;: T. 4>X. 2. XI 44,57
f2avßa[xio;] (S p.axa[pto;] 2.) VIII 197,

15 (recte 16!)
2apa7itwv 6 AioaxopiSou, kpsu? (Tomi) XIV

22,50 (2mal)
pSapjc^8»v] (dicht.) VI 31,61
2axopv£iva XI 59, 113
2axopvEi*va: Aöp^Xia 2. XIX 35, 17
2aTopvsTvo;, ispebs(Arjvaiou) Künstler XVII

212,107

2axopv£ivo; 7c[p£a(ßsurrjc) 2ep(aatoü)] avxi-
a(xpax7jyos) 7]yE(iov£ucov ttJ? 6pax(5v) ircap-
^Eia; (viell. M. OuXmos SsvsxtcüV 2. vgl.
XV 101, 34) XV 205, 70

SaTopvetvoe: n. A'iXio; 2. XVIII 109,10

2axopvsrvoi;: M. OüXtxio; 2evexuov 2. XV
101, 34. 205, 70 (?)

2axoupvE?vo$ Aopucpdp. IX 119,81

2axupa MsvExpaxsuc VlI 108,1

2axup!wv XI 67,142

2axuPoS VI 5,6 VIII 8,21. 18,50 XI
188,5

SsUr] XV 109,64

2ex[ouvo . . . XVII 98, 35

2exouv8a XVIII 118,33 (= X 103,209)

2EXouvoa: 2Epou7]Via Kopvouxa KaXrcoupvia
OuaXspia 2. Kor!a üpdxtXXa AouxouXXa IX
129 97

SexouvSo? VII 173,11 XII 191,10
SexouvSo? Arjji^tpiou VI 19,39
2exoüv8o; 'Emxpaxsuc, cpiXo'xsip.0? VI 19,39

SexouvSo?:____(vios 2'. XII 192,15

SeXeuxiavb? ÄXe£avö\ IX 119,81

2sXeuxos VIII 108,1. 180,38

2E[i7i:[pwv[a] (?) X 65, 8

tSevdcxopo? VII 178,28

2evex!wv: M.OöXio? 2.2axopvEivo; XV 101,

34. 205,70 (?)
2sou7]p ... X 184, 2
2sour]piavo's, ipuXap^wv (Ancyra) IX 128,97
Ti(ßeptös) 2£ou£piav. AXx[Q[i. IX 119,81

2so'jr)ptavoi 'OXupvTuos xaicEX(xwv IX 128,95
2 e o u n p i a v o' s: II. A'{XioS S.M<%loS VIII217,43
2souT]po?: Avxwvio; 2. IX 119,81
2s7<:x{p.ios [Aup^XJio? Baaao; XV 104,42

XVIII 118,35
Sepam . . .: OÜXtuo? 2. VI 24,49
2£paz{wv, [(i£X]wSd? (Rhodos) XVIII127,5
Esparctwv AaSa XIX 222, 89
2£pau(tov 2£parawvo; VI 19,39
2spajto'8topos: Aup^Xio? 2. Xl 44,57
2spߣtX{a KaXatü)(a XII 191,9
2epx£s AuXouxpaXso? XIV 152,33
2[£p]our)via Ko[pv]ouxa KaXrcoupvia OüaXspia

2sxoüvöa Kdxia üpo'xiXXa . . AouxouXXa . . .

yuv/j II. KaXrcoupvtou [üpdx]X[ou ?] Kopvrj-

Xiavou [auvxXrjti] xou, r] ex ßaatXstov IX 129,97
? 2s]pxwpio?, 7tpsaßsuX7j<; xou 2£ßaaxou xai

avxio:xpaxrjyo; Vi 12, 22
?2]rjXu; 'AsxXrpuaSou X 238,2
2rjCTaxuXXi'a (wohl Sestilia, nicht Sextil-

lia) KupfXXr) (Pontarchin!) XVIII 230
K. 2ix!vio; KXa[po;], Tjy£[iov£Ücov xrfi Bpaxwv

ETxap^st'a; TCpsaß. 2sß. avxiax[pax7)Yoc] XIV

155, 39
SiXouavo's IX 119,81
2i[i|aS VII 139,78 ^
2ip.(a; 'AroXXcoviaxrjs V 131
2i[iuv XIX 58

2(p.wv Ilaywvo; KajiüvSio? VII 137, 77

21 [i to v i o ? 'IouXiavo;, b Xaji^pöxaxo?, 7]yE[iovsüwv

xfj; ©paxwv ETiap^Eta? XV 92,3
2iai . . . pa (byz.) VIII 213,33
2ixo; XV 99,27
?2x]ai^ XV 97,22
2xarcXas: Tiß. KXauSio; 2. IX 119,81
2xajcoüXa<; NtxoXaou (ap^wv) XVII 88, 12
2xapsu; XVII 219,122
2x£iJticjL>v üovxixou 6 xai üovxixo'; XI 44,57
SxlXriv XVIII 116,30
2xeX7js: OXaoüio? 2. XVIII 114,26
2xiXo? XVIII 116,30
2xü6r)? X 186 = XVII 207,95 (4mal) ^
2xü6r)? 0£oy£vou<;, tspeu? Taüpwv xai EÜspys-

t»j? X 186 = XVII 207,95
2xüp.vo? XIV 22,50; s."Iäxupivo?
2xtipixo? XIX 100,52
2oC£i[iüou MevexXeou; XI 62,125
2oX . . .: 'AX^avSpo? 2. XIV 12, 13
2dXa VI 32, 63
2dXwv XIX 51,25
2dXwv Ae . . . XIX 52,28
2dXcov: AuprjXio? 2. XIX 51,25
2oaaia 'A<ppixava yuv^ Kurjxou Ouyaxrjp I\ lou-

Xiou 'Acppixavou, lEpaaajiEvri p-^xpt 0ewv

(Tomi) VI 22,45; 2oaafa A^pixav^ XVII

91,21

2oüxEaoS XIV 114, 2f

2sp. 2ouXtcixio? O^ctxo? VI 28,56

2sp. ZouXnixio; npsiaxstvo? VI 28,56

2ou;x£po?: "Avvio? 2. VIII 24,63

2o9sTvo? X 238,2

2dcpwv VI 157 XIX 99,48
loading ...