Archäologisch-epigraphische Mitteilungen aus Österreich-Ungarn: Register — 1902

Page: 148
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/archepigrmoeu1902register/0166
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
148

III. Epigraphischcs Register.

TliXefo« (dicht.) XIX 233,2

Tiia. s. auch Tsip..

Ttp-ayop«? VII 122,47

Tipayopas Tipuxyo'pa VII 139,78

T(jj.[aios] Sxpaxwvo? VI 8,14

TiJjAaxXfJs TifxaaixpaxEus, 3ajj.topy«v 'Epp.a

XIV 49
Tifiaxpax^s VII 137,77
TijxaxpaxYjs 'Hpooo'xou AtvooxoX,'Ta; VII

137,77
TifxanoXi? X 218, 16

TifAajxoXis EGcppaydpa xaO' uoOsaiav os Tipa-
toXioc, tspaxEuaas Osou 'AjxöXXcdvos IluOtou
VII 136,71

Ti|xapxoS VII 137,77

Ti[j.aaixpaxr]s XIV 49

T tp-aci jeoXis Tifj.aaixpax£i>s KaX'j|j.vto? XIV 49

Ti^o'Sapio? VII 137,77

TtaoSr)u.o? 'ExaxaEou I 112

TtjidÖeo? Eütpaveo? AtvooTtoXixa; VII 137,77

Tt[idÖ£0$ Ilapaoiviou XIX 102,56

Tip.oxXE(8aS VII 137,77

Ti[ioxXr)s 5Aptato[j.axo'j XIV 22,50

Ti^oxXfjS Ti[xoxXs(oa AivoorcoXixas VII 137,77

Tifj-oxparr); VII 137, 77

Tifj.oxpaT7j<; 'Apiaxaydpa XVIII 1

TtjxoXItov X 218, 16

Tt[X[o]Xs[wv (?) 6 ayopavd]p.o; (Tomi) VI
26,52

Tip. [d[i.]ß poxos KpixocpüXoy AivoojtoXixas VII
137,77

TijjLOcyÖsvrjs 'AXs?ipaxou KXdbios VII 137,73
TixQa Ap^Xaou VIII 195,10
TiTiavds: M. Aup^Xio; T. Nsbxwp VII 177,24
Tfxo; Tixou vstixspo; XIII 93
TX^vuo'Xep-os &cob)aev (TLENFOAEMO^E-

rOIE^EN) Vasenmaler V. II 22,14 (Taf.)
TXrj[(jcüv] u. TXr;[awv] 6 Nsap^o'j Vasen-

maler V. XVI 250} TX^acov ö Nsapyou

tjrafyaEV (TAE^ONHO NE ■ PXOEP01E-

£EN) F. II 22,15 (Taf.)
TOEE V. II 20
TOE^OEI V. II 20
TOETAZIOEI V. II 20
?To(x]e(t7]s, ßoyX[euT^s] (Tomi) XI 59,114
?Top.eixts yuv/j [Zwn]'jpi(jxou KaX XI 57,105
Td[j.r)Tos (Heros eponymos von Tomi)

(dicht.): aaxu ÜEptxX^iaxov 1'jp.p.EXtao To-

p^xou VI 38,80
Topxouaxos: BsXXixios T. Trjßaviavo'c: XVIII

, Hl'» 16
Taioi; Top7uXto; 'Pcopaio; II 169
TopnCXXa (?) XI 61, 121
TOTOE V. II 20
Toupßwv Aiovucjiou XI 44,57
Toupßwv: T.OXaouios Aoyytvos K.Mapxtos T.

_ VIII 20, 60
AüXos TpaXi; s. AüXoutpaXu
Tplßios A-^pdcjxpaxos IX 128,94
TpiaxaSa; Aoxipou XIV 22,50
TptaxaSiwv: r. üsoouxai'o? T. XII 191,12
TpiafAEyiato? XIV 33,76

Tpd?llioS VIII 193,3 XI 55,91. DO
TVür/ V. II 20
Tupavvo; VII 184,52
Tuplaao? (?) XVII 189,46
Tu/to? Vasenmaler V. II 23
Tystvos: AOp^Xios T. XI 44,57
Tyiaivwv XIV 22,50
"TXa? VIII 16,48
Tplvios: AOp^Xios X VIII 223,56
Tx£p[ilvr)s VII 137, 77
TJuyovos VII 179,34 XI 57,103
Oaßiavo's XIX 226,92
$aßiavo's: Ouwios <P. XV 108,62
<&«(?)iv(aS ... aydpa (H.) VII 137, 76
<PäXx]wv XVII 107
Oavayo'pas XIX 63
<PAP (Gemme) X 125,12
fcauXiTCTcos VII 137,77 (2mal)
«Pauaxsiviavo's: ToüXio; (P. XVII 95,30
$EiXirt(s VII 185,55
«PsXXio; A. V 135

«P^Xsi:;: AuprjXiavo; <P. IIoyoEvxiavds XV 218,
106

Ov^XeiP Mouxareo'pecs XVII 180,25
<&r]Xi? XVII 159,9
<Pf]Xi?: OJaXspios <P. VI 2
Orjatos: Esp. EouXrcixios <P. VI 28,56
(Pio(a; Aiovuatou VI 19,39
<Pi8w. . . (== <Pi[X]ü)varos?) VIII 189,27
<PiXa Tijtx VII 120, 31
OiXayo'pas VII 137,77
<E>iXai8os EuxXsos AivSoTraXtxa? VII 137,77
«PiXaivi; ^ijtßpo'xou Kapuvoia VII 137,77
tpiXäpisxo; ÖapaiXaioa AtvooTcoXitac VII
137,77

*iXI?t]ßos ? (H.) VII 108,1
<PiX^xa; IX 119,81
4>iXt7t7cixo's VII 177,27
SKXijxtcos VII 137,77 (2mal)
«PiXitttcos Ilauaavta Bpaatos VII 137,77
tpiXnxjxo? OüaXsptou IX 119,81
<P(Xtaxos Zwtixou VI 38,79
<PtX(wv VII 137,77

OiXtwv 'AvSpoaÖEvsos AivSonoXttas VII 137,77
«PtXiwv KaXXijOTou KXaaios VII 137,77
$tXXÜ87)s XIX 67
^iXoSafxa; VII 139,81
<PtXooEa7toToc XIX 109,65
<PiXo8la Z^vcovos VIII 207,21
OiXoxpaxrjs XI 64,130
OiXo>»)Xos XI 66,141
OiXo>oucjos VIII 213,51
OtXd^Evos VII 179,32. 185,55
«P]iXd?£vos 'AxuXou IX 127,91
«PiXo'rcarcjcos: 'IoüXtos <P. XVIII 110,13
«PtXoCTEßa^rjs: OüXirtos <P. XVIII 107,8
OtXdaxpato; NixaaavSpou Aivoo7roX!xa; VII

137,77
$iXdxsi[ios VIII 20,60
«PtXxaxrj 'AtcoXXwviSew X 163,2
<l>(Xwv IX 82

•PiXwxag EußouXou, ypa[X[xaxsus VI 19, 39
loading ...