Archäologisch-epigraphische Mitteilungen aus Österreich-Ungarn: Register — 1902

Page: 163
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/archepigrmoeu1902register/0181
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
5. Saeh- und Wortregister der griech. Inschriften: Sacral- und Vereinswesen.

163

ujxvwooi jtpeaßuTepoi XV 219, 110

u7isp iauxou xai xojv lSi'uv XVIII 110, 9,
Iauxou [xai x]wv [oceX] cpwv xai xou
au [pt] av [t] o; o'i'fxou XVII 129, tuv ei-
8twv VII 178, 29, xaprauv VII 175, 15;
uiöiv XV 107, 58

urcsp euj(i)S xs Uü>i7)pia? auxwv xe rrjs
<juvy£Vi«s xe [ivrj[i.r]? xe ävaroxuaEio; VII
175, 20 (f); CTUT£p(i)a? auxou x(ai) av(a)-
jta6a-(£co?) yovEov x(at) . . . VIII 186,
14 (t) eflxijs x. out. XIX 31, 8 (t)

urap utux/jpia; xai i[covla? . . . xai o'lxou
VIII 188, 23; x% lautou a. X 241, 6;
lautou xai xuW toiwv [x] äi xwv IpyaaxäSv
j. xai [£]u£[p]yea[{a]? XIV153,36; Oüou-
aiv uxsp Trj; xou 5r]uou a. p^xpi ÖEwv xai
ÄiOCTXopot? XIV 22, 50.

In Widmungen an die Kaiser etc.:

urcsp xfjs 8iau.ovrj? XIX 234, 5 XVII
51, lß). 221,126

urcsp veixi]? xai atcoviou otap.ovr]i; X 96
XV 108, 62 XIX 106, 60 (vi [xjj] s) ;

urcsp atotrjpla; XI 50, 61

örap t% tuy_j)s xai ötapvr}'; XV 219,
110; xfj? Tuj(_yjs xs xai veIxt)? xai aiwvtou
Siafxovr)? X 86. 241, 5 XI 44, 57 XIV
156, 41

urcsp uyislas xai ato]x7]pta<; xai Iwvtou

SiafAov^? XV 91,2; [x]ai v[eIxtjs xai] ewviou

Siapovifc XV 91, 9 = XIV 157, 42; lyla?

xai awx. xat viX7)? XIV 156, 40
e? urcvou XVII 181, 27
cpiXdöXoi; apiöp-Eiaoai VIII 220,50 a
(piXo'ufio; xou ötaaou XI 35, 35 tpiXo'TSip.0? VI

10,16; £?? xbv Blaaov XIV 32, 75
(Xapi;) Ö£ou x- (byz. Gewicht) XVII159, 9;

tt]vo£ ^apiv lÖsp-rjv XV 206, 72
Xapiatrjpiov VII 134, 67. 136, 72 X 239, 4

XI 62,124 XV 95, 15. 107, 58. 218, 106

XVIII109, 11 XIX 97, 45
Xa[p[io']auva (Callatis) VI 23, 46
^opayr](ja; xpaycotoot; xai vixdtras VII 111,3

)(OpO(TXaXOUYXO£ XV 219, 110

/ata y_prfe\i.ouc, xou[; . . . 'Arc6XX]covo; K0X090-

vpou X 148
)(pr]a[Aü)8(a V 137
iL^cpia'p.a s. xotvo'v

Anhang1.
Christliches.

äyysXot ayioi XVII 61

a^v Vl35,76 VII148 VIII191,32 XVII61

avayiyvwaxovxE?, xbv 8sbv rjij-wv a. XIX 33, 14
(avaaxaai;) sXrctot avaataiEco:; XI 32, 31;

Eiao'xai a — coj; su [d] yys [X] ov r^ap liajxs

XII 195, 21
aro'Xauau;, atwviou XI 32, 31

apXayy£Xo; VII 175, 20
ÖExavo's s. oiaxovo;

Siaxovo? VII 183, 49. 186, 58 XIX 36, 20;
0. xai o'.Y.ovöpoz VII 183, 49 SExavo'? VIII
213,31 f

u.Exaiju Btxaltov scp' EXrctot ävaaxdasoj? ?wrj?

atwvlou anoXauCTEiü? XI 32, 31
oouX/j tou 0[so]u IX 131, 100 XVII 222, 132

(006X1)

oouXoc tou 0(so)u XVII 56. 59. 61 (00X0; xou
6(e)ou). 63 (6 iv 6]effi 0. x. 0.); (Xpiaxs)
i^üXaxE xöj ao 006X0 VIII 203, 7; xupis
ßor]0t xou 0 [06] Xou crou VIII 192, 33

?x(x)X7]CTia VIII 200, 4 (xf); (xsydXT)? e. uio'c)

irciaxorco; XVII 61; AwpoaroXou XVII205,90

EÖ[a]yy£[X]ov ^[xap dvaaxdasw; XII 195, 21

su;a<jOs urcsp Ejjiou XIX 33, 4

'Cwrj aitovio; S. drco'Xauats

8eo'<jwctxo? ntßXic (byz.) VIII 209, 26

6 ev 0] Eiü XVII 63

<e>aeo's [xoi 6 Öeo's (Töpfchen) XVII 99, 38
(r)[jipa xplaEtü?) Swat Xo'yov iv rj. x.. xou xpt-
vovxo? VIII 225, 61

Oeta xapa (der Schädel der h. Glyceria)

VIII 226, 62 ^
(Xouxpo'v) ayvb; oti oatou xo9 [e] tov OTEteu^axo

Xouxpou XII 195, 21
[xaxapto? VIII 197,16. 213, 32 6 ft) p.. p^rj?

VIII 200, 4. X 179 XIV 161, 58
(p.apxup) f\ 8au[xaxoi3pyos [j-. (die h. Glyceria)

VIII 226, 62
|J.vrj[j.7] s. [xaxapio;

p-ovaxr] ^ axoxrjvr] (?) XVII 222, 132
v£o<p(ixiaxo? IX 18, 30 XIX 102, 56

0?xovo[ao? s. Sidxovo?

oa'.o'taxo? xat] xartivo'[taxo; XVII 205, 90

Tztxnac, xou Öeou XVII 63

Tcdpopt VII175, 20

7taxptdpXrj? XVII 49

TtspioSsux)]? S. JcpwxortpsaßuxEpo;

TCpay[xax£UT7]? xou ccytou 'Iwdvvou XI 59, 116

= XIX 103, 57
7tp£aß(6xepoc) XIX 31, 8; it. xptaxtavb; VIII

212, 29; xe ap^peu; das. 33, 14
9eou Jipovota VII 183, 49
(xpwxo) Jt] aita? XVII 63

(nptoxoitpEcjßuxEpo;) oti xou EuXaßs-Jxdxou %. y.l

jcEpioSsutou VII183, 49
(axaupo;) dvaßdXrjÖE vq ouvapvEt xou ax. XVII 61
EXsXicoOr), ev Xptaxtö X 179,1
teoStaxovos XVIII 212, 30
Xpicrciavoi X 64, 4 XVI 94 XIX 245 Xp£taxta-

vot VIII 224, 59

12*
loading ...