Archäologisch-epigraphische Mitteilungen aus Österreich-Ungarn: Register — 1902

Page: 170
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/archepigrmoeu1902register/0188
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
170

III. Epigraphi sehes Kegister.

Il£pr(va/.o; x(ai) Aup. Avtcdvei-
vou S£ß(aatwv) X 96
hzi auxo/.paxopo? A. 2sjtTtp.tou
Seui^po'j [Ss[5aatou xai M. Au-
prjXiou 'Avtü>]vwou Kataapo;
ujcaxwv XVIII 119,36
233 n. Chr. rcpö i5' x(aXav8wv) Auyoua'Tüi[v]
Maij(|i.üi v.k narepvto u7r(atoi;)
X 242, 7

240 n. Chr. uTtaiw SaßEtvco tb ß xat OuEvoüauu

^ XVII 220,124
? unsicher ?uto]t£uovt[cd]v tgjv . . . XVII
222,131

6. Datierung nach Herrscher)ahren.

stou; X!;' tou xat Xß' ßaatXico; 'Aypfonca xu-

[plou] (= 92 n. Chr.) VIII 189,27
k'tou? e' ÄSpiavou VIII 189, 7
etou? et' M. [Au] prjX!o[u] 'Avttovtvou VII 174,15
!j.(/))v(bc) 'OxTwßptou ■/.' !vo(r/.Ttwvo(;) S' ?j £'

ßaatXsüovTo; 'IouaTivtavou tb Xa' erou? (-

557 n. Chr.) X 179 (f) f
[j.r](vbc) [No]£[ißp([ou ... rjpipa tpQtr] ßaat-

X[ta; . . . (Justinus II. und Sophia?)

VIII 200, 4 a>yz.)
'HpazXstou . . . auxoxpaxopoi; . .. k'ir[ou? XVII
59 (byz.)

Nach Herrschern: \hä\ M^a^X, ÖEooopa;

xat 0EzXrj? (842-857) VIII 209,26
Nach Herrschern und Statthaltern: hti au-

toxparopo? T. AtXiou 'ASptavoü 'Avtwvsfvou ...

^yE[xovEÜovxo; xrj^ Opaxtöv Ijuap^eiai; IVIou-

Xtoü Kop.d8ou .. . XVIII 114, 26

7. Indictionen.

iv [i(7)vt) Nos{j.ßp(«o) iv [8 (ixtuüvos)] i[y]' tou

cow' eto[us ■(= 564) VIII 191,32
Krau? «va>' iv8. y' (= 339/40) VIII192, 33
p](vb;) No£[[J.ßpiou] xs' ^([xlp«), a' Ivo. VIII

213, 32

pj(vb;) 7KV7cro(u), Ivat7] £v8. is' VIII 212,29

(J-(^)v(b;) 'Oxtcoßptou ivo. 5' 5) £' ßaatXEÜov-
to; 'Iouattvtavoü tb Xa' etou? (— 557) X
179 (f)

[Aivrj 'I[av]ouap!ou tpta[x]ä[o]a ev[8]ex[t]t)cü-

vo; 8' tpipa y' XVII 63
[AT](vi) Ma[iw . . .] a' [7)]ui(pa) y' ivS. ta'

XVII162
iv8. y' (oder y[t]?) XVII 162, 1 (f)
Hv8. 51' XVII 205, 89 (f)
p](vb?) lavouaptou x£' ?v[8]____XVII 205,

90 (f)

8. Aera der Erschaffung der Welt.

[etou; xko xtiijew; xo'ap.]ou Ctx7]' e[v jjl7]v1?

(= 6328 = 819/20) XIX 244, 9 (bulg.)
e'rou; <Sto#' (6379 = 870/1) XVII 224

9. Monate und Tage u. a.

Arorrou] pswvo; §ß8op] (Tomi) VI 8,14
Äpsto [J-hvo?] XV 116

p-jvb; 'ApiEjjiEiatiüvos OExatrj tatapivou (Istro-

^ polis) VI 36, 78
(Auyoutrxoi) jcpb i$' /.(aXavotuv) AuyouaTro(v)
X 242, 7

rou Atovuatou outoOExarat (Callatis) XVII
101,43 a

[juv/j 'I[av]ouap(ou xptaxaSa ijjipa y' XVII 63.

P)(vb;) 'I. x£' 205, 90-, ptrjvr) 'Iouvouaptou

tä', fJtxspa ß' XVII 56, 2 (f)
p.7j(vi) Ma[(w..] a' fjjj.epa y' XVII 162
ev (jl(ijvi) NoE[xßp((w) VIII 191, 32. p.r)(vb;)

No] £fJ.ßpt[ou . . 7jpipa tp(]T7] 200, 4." xe'

<j(ji4pa) «' 213,32
p.(rj)v(b;) 'Oxiwßptou /.' X 179
IleTayEiTvtou voup.y] [vCat (Callatis) XI 33, 32
(Monat nicht erhalten) Ssxcfor] (Callatis) XI

66,141
xaiafj^vta XX 83
Seßaatrj (Monatstag) XX 72

TETpOCTJlpfs XVIII 110, 13

G. Münzen, Masse und Gewichte.

apyupot XIV 22, 50

'Attixat VII 183, 50 XIV 154, 37

07)vä>]ia XV 98,23; * oder * I 111 VII 173,

12 VIII214,36. 223, 57 IX 27. 43a X

74 XVII 50. 57. 194, 59bc XIX 236, 6
8(p<xyjj.^?) XIV 5, 17; ot = o(pavjAat) S(sxa)

oder ot(xatat) XlV 5, 8; op]otY[J.a? sxatov

XV 116
b'.xato? s. oüyjcia
otouyxtov s. ouyxta
^ptEiva (Hohlmnss) XV 145. 150
fjjn^vatbv) XIV 2, 3
'ItaXtxb; S. ouyxta
[Ao'Sio? XV 145. 150
vofxtajxaTa:

+

nb, nt = vo^ta^ata ß', y' XVII
158,1,4

n i h Rückseite t++= 18 s(bZidi)
+ + +

= 3 u(nciae) XV 88

h Ie (= 15 s. = 2Va u.), h i (10 s. -
l2/3 it.), n | sollte n b sein (= 2 s. -

»/3 u.), n+e (5 s. = 5/6 ?(.), nt, nt
(= 3 s. = l/i «*.), n, h (= 1 s. = Ve U.),
ebenda.

EsCTTrj; o'tvou, iX7joo's XV 145. 150
ÖS (auf Gewicht in Salona) XV90
ouyxta:
loading ...