Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 3.1969

Page: 95
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1969/0105
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
skom vzdělaní, ktorým prechádzali příslušníci vzdělaných
stavov. Neslobodno zabudnul ani na to, že aj vnútri
barokového slohu koexistuje s vlast ným výrazným baro-
kovým smerom aj druhý, klasicko-konzervatívny směr,
silný najma v románských krajinách.
W. Weisbach, Die kiaggigcke ieieoiogie, 114.
22 D. Frey, Probie?ne einer Gegckickte der Purcs't-
wiggengckq/t, 30.
22 D. Frey, c. d., 30.
21 V stati Der Begri^ deg Barockg. Die Gegenre/ormation
a v recenzi i Weisbachovej rozpravy Barock aig Dtii-
pkdnomen v La Critica, 20. novembra 1925. Porovnaj
k tomu repliku W. Weisbacha, Gegenre/ormation —
Afanierigmug — BarocA", 71.
22 G. Dehio, /ÎM^esdrig/origeAe du/gátze, 1914, 141.
22 Najma v prednáške Die Bntgtekung der ckrigtiicken
/íungt, Vortrag 1919. Aj Wiener Jahrb. f. Kunstgeschichte
1—13.
21 Zaujímavým pokusom osvětlit manierizmus pomocou
jeho konfrontácie s niektorými úkazmi moderného
umenia je práca G. R. Hockeho Die ITeit aig Dabgrintk.
Aíanier und dianierigmug in der europäigcken Pungt,
1957.
22 Z Hegla vychádzal najma Hotho, ale aj mladý
A. Springer, ktorý pochádzal z Čiech a bol sprvoti
zaangažovaný v českom národnom hnutí.
22 G. Semper, Der S'tii in den %ec7migc7^e% und tekto-
nigcken Pü?igte??, Bd. 1—2, Berlin 1860—1863.
2" A. Riegl, S*pídró'?%igcAe /fu/ustimiugtrie, 1927, 392
a tenže, Btii/ragen, Gru?řdezeugen zu einer Gegckickte
der Orname?rtik, Berlín 1893.
Tak pár desatročí po M. Dvořákovi Simson sa
pokúša (r. 1953) vyložit ,.Wirkung des christlichen
Platonismus auf die Entstehung der Gotik". Citované
pódia D. Frey a, Probieme..., 34.
22 D. Frey, ProMeme..., 36.
33 FL Sedlmayr, Die Grenzen der Ptiigegckickte und die
Pungt deg 79. Jkdtg. Historisches Jahrbuch, München
1955, 394 a n.
31 H. Sedlmayr, Pungt und Hükrked. Pungtgegckickte
aig Btiigegckickte, 21.
32 A. Schmarsow, Grundbegri//e der Pungtwiggen-
gcko/t, 1905.
33 A. Schmarsow, NungbciggengcAq/7 und Puitur-
gjkiiogopkie mit gemeingamen Grundbegr?yen. Zeitschrift
für Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft, XIII,
1918, 397 a n.
3i F. Schumacher, Randbemerkungen zu /f. IFöi/'/iing
Duck ,,Pungtgegckicktiicke Gruruibeg/'i//e". Zeitschrift
für Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft, XIII,
1918, 397.
33 H. Berst, Dag DaumproMem in der aitckri.stiickc/í
Jdaierei, 1920.
33 A. E. Brinckmann, 7da.stik und Daum aig Gru/ui-
/o?'men Pü/?gtierigc/w,r Gegtaitaug, München 1922.
O. Wulff, Grundiinie?t und kritigcke DrörDr^ingen
zur Drinzipieniekre der bildenden Pungt, 1917.
ii P. Frankl, Ptiigattungen und S'tiiarten. Zeitschrift
für Ästhetik und allg. Kunstwissenschaft, XIX, 1925,
101—108. Porovnaj aj P. Frankl, Der Beginn der Gotik

und dag aiigemeine Probiem deg <S7dbeginng. Festschr. f.
H. WöliHin, 1924.
12 Najchaotickejší sa zdál materiál európskeho pre-
historického umenia, no aj F. Adama van Scheltema
v štúdii Btiipkagen im nordigcken ,lite/'tum (Kunstchronik,
36/37, Leipzig 1921) přesvědčivým spôsobom demonstru-
je, ako sa v nordickom ornamentálnom umění uplatňujú
štýlové zákony, resp. ako sú tu použitelné Franklove
stylistické kategorie. Takto bolo začleněné napokon
do suvislej štýlovej historie aj umenie pravěké.
13 E. Panovsky, Dag ProMem deg Btiig in der bildenden
Pungt. Zeitschrift für Ästhetik und allgem. Kunst-
wissenschaft, X, 1915, 460 a n.
UE. Cohn-Wiener, Die Bntwickiungggegckickte der
Btiie in der bildenden Pungt. Äug Vatur und GeigDgwe^,
rom Aitertum big zur Gotik, von der Denaiggance big zur
Gegenwart.
i3 M. Dvořák, Begpreckung von 6'oku-IFie/n?*. Kunst-
geschichtliche Anzeigen, Jg. 1910, č. 2.
46 Prvý pozoruhodnější přejav v tomto zmysle zname-
nala Heidrichova recenzia Bang Jantzen, Dag nieder-
iändigcke A/Y'bitektu/'bdd. Zeitschrift f. Ästhetik und allg.
Kunstwissenschaft, Bd. VII, 117 an.
i? Zaujímavé údaje k týmto reláciám prináša pred-
hovor Gy. Lukácsa k reedícii jeho statí z čias před koncom
I. světověj vojny (Ařetq/pzika tragédie, Praha 1967, 15).
i3 J. Neumann, Díio Jí. Dvořáka a dnegek. Umění IX,
1961, 528 a n.
i3 H. Sedlmayr, Pungt und IFakyPeit, 76.
so \y Weisbach, Dtübegr?ye und Dtdp/kmoweue, 1957,
53.
31 Tamže, 52.
32 L. Coelten, Der S'tii in der bildenden Pungt. A/igc-
uieiue <S'tiitbeo/'ie und gegckicktiicke Btudien dazu, 1921.
33 L. Coellen, c. d., 10.
3i L. Coellen, c. d., 11.
33 W. Pas sarge, Die Pkiiogopkie der Pa mgtgegrkfrktr
in Gegenwart, 1930.
33 D. Frey, Porm aig Bgmboi. Zeitschrift für Ästhetik
u. allg. Kunstwissenschaft, XXI (1927), 371—375.
37 D. Frey, Gotik und Denaiggance aig Grundiagen der
modernen ITeitaagckauungeu, 1929, úvod.
33 Porovnaj rozvíjanie problematiky časovo-priesto-
rovej aj v süvislosti s pojmom štýlu v najnovšej švaj-
čiarskej literárně j škole (E. Staiger, Grundbegri//e der
Poetik, 1946; J. Schwarz, Der Pebengginn der Dicktungg-
gattungen, 1942), ako upozorňuje M.Wehrli vpublikácii
Zákiadg moderne/ teorie iiterateirg, Bratislava 1965.
3 3 D. Frey, Paugtwósgeugcka/tiicke Grund/ragen.
Proiegomena zu einer Pangt/d<iiogo/d;ie, 1946.
3° D. Frey, c. d., 21.
31 W. Drost, Porm aig Pgmboi. Zeitschrift für Ästhetik
u. allg. Kunstwissenschaft, XXI (1927), 358—371.
32 E. Panofsky, Der Begri// deg Bungtwoiieng. Zeit-
schrift für Ästhetik u. allg. Kunstwissenschaft, XIV, 1920.
33 E. Panofsky, An introduction to tke Ptudg o/
Denaiggance Art. üieaning in tke vignai artg, 40 a n.
3i E. Panofsky, Die Bntwickiang der Progjortiongiekre
aig Abbiid eier S'tiie/gie'ickiung, Monatsheft für Kunst-
wissenschaft, 1921. Tenže, Die Pergpektive aig ,,ggmbo-

95
loading ...