Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 4.1970

Page: 215
DOI issue: DOI article: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1970/0221
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
správců (cellarius) uvedeného grófa, a Márie
Anny Holbsteigerovej, dcéry stupavského
tesára (MS fary sv. Martina). — 15. apríla
1739 s manželkou Evou Alžbětou kmotor pri
krste Rafaela, syna Jána Michala Elbsa,
vojaka občianskej stráže, a jeho manželky
Terézie (MP fary sv. Martina).
Duzenthaller, Jakub, zlatník (aurifaber),
25. marca 1735 sa uvádza s manželkou Kata-
rínou r. Glaserovou pri krste svojho syna
Bernarda I. P. Krstní rodičia: Bernard
Lohner, měšťan a tkáč, s manželkou Evou
(MP fary sv. Martina).
Éder, Ján, murár (murarius), 11. mája
1738 sa uvádza s manželkou Alžbětou pri
krste svojho syna Jána Juraj a Kristiána.
Krstní rodičia: Ján Juraj Stigler, měšťan
a . . . (civis Hoffer et . . .?), s manželkou
Máriou Magdalénou (MP fary sv. Martina).
Eickhllin (Erzkhun?), Tomáš, maliar
(Mahler), 1736 dostal za natretie tepaných
mreží na cintoríne („wegen aug dem fremd-
hoff angestrichenen Zilzerngätter“) podlá
položky č. 78 11 zl. (Kniha kostolných účtov
dómu sv. Martina, 1735— 1736, s. 89, sign.
EC 35).
Eller, Martin, meditepec? (cuprarius ma-
gister); 23. júla 1777 je jeho manželka Ele-
onora kmotrou pri krste Anny Márie, dcéry
nádenníka Michala Fidlera a jeho manželky
Anny (MP fary sv. Martina).
Eller (Iller, Oller), Peter, meditepec
(civis cuprarius, nominatus civis cuprarius,

bürg. Kupferschmied), 24. apríla 1730 spolu
s Jánom Jurajom Seegruberom svedok pri
sobáši Martina Blaskovitza, vinohradníckeho
pomocníka, s Alžbětou Zennerovou (MS
fary sv. Martina). — 27. novembra 1730
s manželkou Teréziou kmotor pri krste An-
drej a Jakuba, syna nádenníka Jakuba
Schustra a jeho manželky Terézie (MP fary
sv. Martina). — 5. februára 1735 spolu
s farbiarskym majstrom Františkom Petrom
Ellerom a zvonolejárom Jánom Ernestom
Cristellym svedok pri sobáši kováčskeho
majstra Jakuba Rauchpauera s Evou Máriou
Glaserovou, vdovou po kováčškom majstrovi
(MS fary sv. Martina). — 3. júla 1735 spolu
so zámočníckym majstrom Jánom Lehleitne-
rom svedok pri sobáši trnavského zámečnic-
kého majstra Michala Schneidera s Marga-
retou Dörgredistanovou, vdovou po výrob-
covi golierov, ktorý bol v službách arcibiskupa
(MS fary sv. Martina). — 5. novembra 1736
spolu so sedlářským majstrom Františkom
Ferdinandem Hastmanom a s výrobcom
šnúr Wolfgangom Schönhandlom svedok pri
sobáši Jána Juraja Soltzera, měšťana a sed-
lářského majstra z tirolského Stainachu,
s Annou Máriou Pichlerovou, vdovou po
sedlárskom majstrovi (MS fary sv. Martina).
— 2. februára 1738 spolu so zvolejárom Já-
nom Cristellym svedok pri sobáši podlahára
Jána Juraja Zeinera s Reginou Kadlenovou
(?) dcérou Filipa Schlegla a Márie (MS fary
sv. Martina). — 26. januára 1738 svedok pri

sobáši zámočníka Jána Valentina Mund-
pauera a vdovy Anny Julian y Lechleitnerovej
(MS fary sv. Martina). — 6. augusta 1739
bol so svojou manželkou Teréziou, zastú-
penou svojou dcérou Máriou Annou, kmot-
rem pri krste Márie Anny, dcéry rolníka
Juraja Gfrarna a jeho manželky Kataríny
(MP fary sv. Martina). — 16. augusta 1739
spolu s krúžkárom Jánom Michalom Pechom
svedok pri sobáši Jána Jakuba Merzicka,
sedlára královského dvora, s Máriou Kata-
rínou Híineinovou, dcérou arcibiskupského
tajomníka zo Solnohradu (MS fary sv. Mar-
tina). — 22. januára 1740 s manželkou
Teréziou svedok pri krste Petra Pavla, syna
kopáča Jána Lukovicsa a jeho manželky
Kataríny (MS fary sv. Martina). — 5. feb-
ruára 1740 je s nemenovanou pannou, zastu-
pujúcou jeho manželku Teréziu, kmotrom
pri krste Doroty, dcéry Martina Stephana
a jeho manželky Alžběty (MP fary sv. Mar-
tina).
Engszeist, Konrád Gašpar, zlatník (auri-
faber), 14. februára sa 1773 uvádza s man-
želkou Justínou pri krste svojej dcéry Alž-
běty. Krstní rodičia: Ferdinand Rinbauer,
lodník, s manželkou Alžbětou (MP fary sv.
Martina).
Feigier, Jozef, kamenár (Steinmetzmeis-
ter, lapicida magister, civis lapicida), rodák
z Bratislavy, 1778 sa stává bratislavským
mešťanom (Bürgerbuch 1768 — 1785, s. 62,
sign. 2e 5). — 24. novembra 1784 je so svojou

5. Andrej Zallinger, Svátá Anna vyučuje Pannu Máriu, 1801, olej

6. Andrej Zallinger, Svatý Ján Nepomucký — obraz na bočnom
oltáři r. k. farského kostola v Samoríne, okolo 1780, olej
loading ...