Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 4.1970

Page: 239
DOI issue: DOI article: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1970/0245
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Jána Schustra, komorného pokladničného
kontroléra. J. Weininger býval v tom čase
na Špitálskej ulici (MP fary sv. Martina).
— 11. júna 1797 sa uvádza při smrti svojho
9-mesačného syna Františka (MZ fary sv.
Martina).
Weinrauch (Vainrauch), Bartoloměj, mu-
rár (murarius sodalis), 28. októbra 1738
s manželkou Mariou kmotor při krste Šimona,
syna Jozefa Aura, škridličiara, a jeho man-
želky Márie (MP fary sv. Martina). — 5.
decembra 1738 s manželkou Mariou Annou
kmotor pri krste Jána Bartolomeja, syna
pokrývača Tomáša Laitnera a jeho manželky
Terézie (MP fary sv. Martina).
Weiss, Anton, kamenár (Steinmetzmagis-
ter), 1736 s ním město uzatvára zmluvu na
studňu pri Michalskej bráně (Archív města
Bratislavy, Gürth lad. XXII., heslo „Stud-
né“).
Weiss, František, kamenár (lapicida soda-
lis), 20. decembra 1779 sa uvádza s manželkou
Katarínou při krste svojej dcéry Františky
Alžběty. Krstní rodičia: Anton Feinitz, panský
sluha, s manželkou Františkou. F. Weiss
býval v tom čase na Vysokej ulici (MP fary
sv. Martina). — 5. septembra 1785 sa uvádza
s manželkou Katarínou pri krste svojho syna
Mateja. Krstní rodičia: Matej Schneider,
výčapník (educilator), a Anna, dcéra zahrad-
níka Krištofa Gibhardta. F. Weiss býval
v tom čase na Vysokej ulici (MP fary sv.
Martina). — 18. septembra 1797 sa uvádza
pri smrti svojej 42-ročnej manželky Kataríny
(MZ fary sv. Martina).
Weissmann, Michal, zlatník (civis auri-
faber), 20. marca 1773 sa uvádza s manželkou
Mariannou ako kmotor pri krste Márie Anny
Jozefy, dcéry měšťana a zlatníka Jozefa
Franika a jeho manželky Marianny (MP fary
sv. Martina). — 4. júla 1774 s manželkou
Annou Máriou kmotor pri krste Michala
Františka, syna zlatníka, Jozefa Franika
a jeho manželky Anny Márie (MP fary sv.
Martina).
Werner, Melichar, sochár (statuarius)
z . . . . (?), 18. januára 1734 sa sobáši s Annou
Máriou Ammerovou. Svedkovia: Konrád
Wederker, devínsky kamenár, a Šimon
Stanmassler, devínsky kamenár (MS fary sv.
Martina).
Widerhofer (?), Ján Konrád, kamenársky,
pomocník (lapicida juvenis), 16. decembra
1731 spolu s Annou Teréziou, dcérou Martina
Peera, kmotor pri krste Jána, syna kamenára
Františka Poltzera a jeho manželky Barbory
(MP fary sv. Martina).
Wieland, Michal, umělecký zlievač (Giser-
kunst), 11. decembra 1798 sa uvádza s man-
želkou Magdalénou pri krste svojho syna
Františka Xav. Krstní rodičia: František
Berner, měšťan a rybář, s manželkou Jozefou.
M. Wieland býval v tom čase na Velkej
Vydrici — ex magna Wedritz (MP fary sv.
Martina).


39. Peter Eller, Archanjel Michal zápasiaci
s okřídleným drakom-diablom, okolo
1757, tepaná med

Wimer (Bimer?), Jozef, kamenár v De-
vine (lapicida), 16. decembra 1734 sa uvádza
s manželkou Zofiou pri krste svojho syna
Adama. Krstní rodičia: Adam Stainmassel,
kamenár, s manželkou Máriou (MP r. k.
fary v Devine).
Winkler, Ján, arcibiskupský záhradník
(hortulanus archiepiscopalis), 26. apríla 1734
sa uvádza s manželkou Alžbětou pri krste
svojej dcéry Márie Anny Jozefy. Krstní ro-
dičia: Jozef Karol Perbek de Thalfeldt, dok-
tor medicíny, s manželkou Máriou Annou
(MP fary sv. Martina). — 11. augusta 1737
sa vydává vdova po ňom, Alžběta, za Antona
Petra, měšťana z Nisy v Cechách (von der
Niss in Böhmen) a trnavského irchára
(Weissgärber). Svedkovia: Ferdinand Offner,
pozlacovač rámov (Ramgoldmacher?), a Ma-
tej Frei, obchodník s drevom (MS fary sv.
Martina).
Wirsith (Wirgith?), František, murár
(murarius), 19. novembra 1731 sa sobáši
s Luciou Collingerovou, dcérou Andreja
CoUingera a jeho manželky Valpurgy. Sved-
kovia: Gregor Lochwitzer a Štefan Ledisy (?)
—• (MS fary sv. Martina).

Wittillger, Abrahám, murár a palier
(Maurer Pollier), 14. januára 1729 sa sobáši
na hrade ako mládenec s Alžbětou Hoffman-
novou. Svedkovia ženicha: Štefan Miklei,
kastelán bratislavského hradu, a František
Portenhauser, měšťan a murár. Svedkovia
nevesty: Jozef Gössinger, kapitán na hrade,
a Ján Mayr, měšťan a meditepec (MS fary
sv. Martina).
Wunderscht, Rafael, meditepec zo Sta-
rého města v Prahe (bürgerl. Kupferschmied
Pragensis ex Alt-Stadt), 4. novembra 1736
sa sobáši s Cecíliou, vdovou po meditepeckom
majstrovi Jánovi Jurajovi Jungeovi. Sved-
kovia: Peter Eller a Ján Mayr, meditepci
(MS fary sv. Martina).
Zallinger, Andrej, maliar (pictor), 2. ja-
nuára 1780 sa uvádza s manželkou Jozefou
pri krste svojho syna Antona Františka Xav.
Krstný otec: František Xav. Pichler, maliar.
Andrej Zallinger býval v tom čase v meste
(MP fary sv. Martina).
Zallinger, Anton František Xav., maliar
(pozři príspevok Anny Petrovej-Pleskotovej,
Príspevok k problematike maliar skej rodiny
Zallingerovcov, Ars, II. roč. (1968), č. 2), 2.
januára 1780 krstený ako syn maliara Andre-
ja Zallingera a jeho manželky Jozefy. Krstný
otec: František Xav. Pichler, maliar (MP
fary sv. Martina).
Zengeler, Baltazar, maliar (pictor), 16.
júna 1793 sa uvádza pri smrti svojho 9-dňo-
vého syna Antona (MZ fary sv. Martina).
Zikan, Tomáš, maliar (Mahler), 27. júla
1735 s murárskym majstrom Leopoldom
Gruberom svedok pri sobáši zubného lekára
Ruperta Grätzhastera, rodom zo Solnohradu,
s Evou Rozinou, vdovou po Jánovi Benedik-
tovi Malliusovi, barbierovi v Neusidl (MS
fary sv. Martina).
Zilak (Czilak, Csilak, Tsillak, Zillag), Juraj
Karol (Karol), stavitel', murár (Paumeister,
civis mgr. murariorum, bürgerlicher Bau-
meister), 9. mája 1775 sa uvádza s manželkou
Annou pri krste svojej dcéry Anny Johany
Nep. Krstní rodičia: Štefan Ormosdy, arci-
biskupský správca, s manželkou Annou Má-
riou (MP fary sv. Martina). — 9. júla 1776
s manželkou Annou kmotor pri krste Karola
Petra, syna sochára Petra Prandthala a jeho
manželky Agneši (MP fary sv. Martina). —
10. novembra 1777 je jeho manželka Anna
kmotrou pri krste Antona Jána Nep., syna
sochára Petra Prontollera a jeho manželky
Agneši (MP fary sv. Martina). — 29. januára
1780 s manželkou Máriou Annou kmotor pri
krste Františka Sales. Ignáca, syna sochára
Petra Prantenthala a jeho manželky Agneši
(MP fary sv. Martina). — 6. marca 1780 sa
uvádza s manželkou Annou pri krste svojho
syna Jozefa. Krstní rodičia: Jozef Ormosdi,
syn arcibiskupského správců Štefana Ormos-
diho, so svojou matkou Annou Máriou Or-
mosdiovou (MP fary sv. Martina).

239
loading ...