Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 5.1971

Page: 206
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1971/0212
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
kosti zasiahlo aj korpus Kristov a zapříčinilo tak
isto dezolátny stav dřeva zvlášť na chrbtovej
straně, dotýkajúcej sa Matkinho lona, ktoré sa už
pri predchádzajúcich opravách rozpadávalo a
čomu chceli v minulosti zabránit nalepením kúskov
ražného plátna takmer na celú plochu inkarnátu.
Priglejením plátna к tejto časti chrbta vznikla
hrubá, nežiadúca vrstva medzi lonom Matky
a telom Syna a tá zmenožňovala určit správuu
polohu a sklon, ba priam zabraňovala umiestiť
korpus bezpečne — a preto boli obidve plastiky
provizorně к sebe pripútané drôtmi a povrazmi.
Mechanickými nárazmi sa poodlamovali i nie-
ktoré menšie časti plastik. Pravé predlaktie Mat-
kino, držiace pod chrbtom mrtvé tělo, sa rozpadlo
na dve časti; vydrobilo sa na lakti a v zápástí.
Avšak obidva kusy sú autentické a patria bezpečne
к pôvodnej drevorezbe. Tažkopádny, skór zmera-
vený pohyb a mohutná široká dlaň s poměrně
krátkými prstami,4 ako aj zvyšky pôvodnej poly-
chromie na rukáve a prstoch sú toho dostateč-
ným dókazom.
Jedine 1’avá ruka Panny Márie bola v baroku
přepracovaná, ale len na jej spodnej časti
v predlaktí, a nahradená novou, modelovanou
na konci 19. storočia. Pretože celé predlaktie
s rukávom spodného rúcha Panny Márie do-
stalo nový tvar, je v názorovom rozpore s pred-
laktím právej ruky i vtedy, keď berieme do
úvahy, že pravá ruka nie je viditelná z priečelného
pohl’adu a má nosnú funkciu. Na tomto jedinom
vyčnievajúcom (a po Čase aj oslabenom) kuse
dřeva spočívá totiž celá váha hornej časti těla
Kristovho.
Ulomené boli dalej : ukazovák 1’avej a prstenník
právej ruky Kristovej, ktoré sa však našli v úlom-
koch a medzi smetím za oltárom, takže sa, tak
isto i menšie fragmenty palcov noh, dali vsadit
spát a niektoré detaily pomocou nich reštaurovať.
Definitivně však chýba malíček zo zvisle visiacej
Kristovej pravice a niekolko palcových článkov na
jeho oboch nohách.5 Odlomený je i menší kúsok
z najnižšieho cípu bedrového rúška, ktoré padá
zvisle nadol a prekrýva část mákko splývájúceho
plášťa Panny Márie.
Okrem týchto defektov, ktoré sa nedotkli
v podstatě najdóležitejších častí řezby, uchovalo
sa dielo pod premalbami celistvo vo svojej pôvodnej
koncepcii. Neboli vyměněné, doplněné, resp. pře-
pracované údy Kristové, ani jeho tvář a vlasy, ba

ani hlava s tvárou Panny Márie, ako to niektorí
ešte i v nedávnej minulosti předpokládali pre ich
neobyčajnú modeláciu. Iba nové nánosy kriedy a
,,konzervačné“ laky mali za následok skreslenie
plastickosti a zaneseme, znetvorenie váčších
menších rezbársky cenných detailov.
Posledné natieranie kriedového podkladu a pre-
malby mali charakter neogotickej úpravy s inten-
zívnymi odtieňmi tmavočervenej, modrej, s bron-
zovým ornamentom na Máriinom vonkajšom plášti
a so striebrenkou na vnútornom rúchu Panny, ako
aj na bedrovom rúšku Krista. Do pôvodnej třňovej
koruny boli upevněné prúty z prírodného kra, čo
málo za následok vel’ké poškodenie a odpadnutie
uvolněn ej pôvodnej polychromie v partiách vlasov.
Obidve figúry mali vlasy tmavohnědé a inkarnáty
mali silné růžový tón bez charakteristickej kresby
a vyznačenia detailov, s hrubou vrstvou stmavnu-
tého laku a povrchových nečistot. Pod týmito
hrubými nánosmi bola tenká izolačná vrstva běloby
a glejového nátěru. Všetky spomenuté vrstvy boli
poměrně 1’ahko rozpustné. Snímali sa pomocou
pomalého napučiavania organických rozpúšťadiel
a miestami mechanicky skalpelmi. Týmto úkonom
sa odkryli zvyšky pretrhanej a miestami až к pô-
vodnej gotickej polychromů predratej vrstvy tem-
perového kolorovania, ktoré málo odlišné spraco-
vanie kresby na inkarnátoch Krista i Panny Márie.
Geometrickým a pravidelným usporiadaním nie-
kolkých krvavých stop po bičovaní bol okrovo-
sivý inkarnát Krista denaturalizovaný, čo zodpo-
vedalo prevládajúcemu vkusu doby a duchu vtedaj-
ších výtvarných názorov. Tvář Panny Márie mala
velmi tenkú telovo-ružovú farbu s náznakom čer-
venších líc, s červenými vyplakanými očami; slzy
stékali po lícach vo viacerých prúdoch a farba na
nich bola hrubo, až plasticky nanesená.
Táto baroková úprava inkarnátov vo fragmen-
tálnom stave, ktorá sa prácne odstraňovala pře-
vážné mechanicky, skrývala pod sebou neobyčajne
krásnu póvodnú gotickú polychrómiu vzácnej
kvality z hladiska uměleckého i technického. Je
nanesená na glejovo-krieclovom podklade, ktorý
je — okrem niekoTkých uvolněných mi est na
tváři Panny Márie a Krista — jedinečne zachovaný
Neznámy majster: Pieta z Lipian, 1340—1350, celok.
Stav po restaurovaní

206
loading ...