Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 5.1971

Page: 245
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1971/0251
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
vého zobrazovania objektívnej skutečnosti je
tento fenomén znakom realizmu, ako uměleckého
směru 19. storočia. Přitom, pravda, na rozdiel od
iných uměleckých metod realizmus nemá všeobec-
né platné formálno-štýlové znaky. Pre čiastočnú
neujasnenosť týchto otázek sa autorka pri svojich
analýz ach musí utiekať к nezvyklým termínom
a obratom, ako napr. „spontánny realizmus“,
„privátnorealistický“, ,,bezprostředný realizmus“
(str. 124), „realizmus afirmatívneho rázu“ (str.
213) i к dalším.
Podobné zmiešané pocity má člověk na miestach,
kde autorka Bohúňa bezmála ospravedlňuje, že
nepochopil a nepředvídal historické poslanie robot-
níckej triedy a že sa nevládal přepracovat к stano-
visku socialistického revolucionárstva (str. 194,
206 a n.).
Na str. 109 sa píše, že Bohúň „nepohrdol“
poučením ani u spišských miniaturistov. Odhliad-
nuc od toho, že ide o štylistickú nejapnosť, zdá sa
mi, že dr. Dubnická — napriek tomu, že na viace-
rých miestach připomíná spišské portrétně maliar-
stvo 17. storočia — predsa len nedoceňuje životný
vztah, ktorý existuje medzi portrétnym uměním,
ako sa rozvijalo i v druhéj tretine 19. storočia
právě na Spiši, a medzi Bohúňovým podobizniar-
skym uměním; tak sa mi vidí, že v tomto kon-
texte si bude třeba lepšie všimnúť Czauczikovo
umenie.
Pri niektorých analýzach sa autorke podařilo
„vyvidiet“ z rozoberaného cliela hádám aj viac, než
v ňom v skutočnosti je. Myslím, že príkladom toho
je str. 198, kde sa meclziiným píše: „Pohlad Meško-
vej napovedá, že táto žena si už nerobí romantické
ilúzie o spoločnosti a vtedajšom živote, no přitom
neprepadá ani depresívnym náladám alebo mystic-
kým náboženským víziám.“
Dr. Elena Dubnická na viacerých miestach svojej
práce hovoří v súvislosti s Bohúňovými obrazmi
ako o „valérovej malbě“. Zdá sa mi však, že
v súvislosti s Bohúňovým uměním možno hovořit
iba o tónovom maliarstve, čo konečne vyplývá
i z niektorých autorkiných formulácií, napr. na

str. 146, kde sa hovoří, že Bohúňova „valérová
malba je už jasných tónov“, a na str. 206, kde sa
píše, že „plasticitu buduje bohatšou škálou valéro-
vých tieňov“, pričom je jasné, že u Bohúňa ne-
mohlo ist napr. o farebné tiene.
Třeba dalej pripomenúť, že autorka vo svojej
práci nepozná termín „maliarstvo“, ktorý substi-
tuuje termínom „.malba“; termín „malba“ by sa
však mal používat diferencovanejšie, a to iba na
vyjadrenie výsledku malovania alebo připadne na
označenie aktu malovania a na všetky ostatné pří-
pady by sa mal vztahovat termín „maliarstvo“.
Terminologická neujasnenosť je aj v tvare pří-
davného mena zo substantiva „biedermeier“.
Autorka ho používá nespočetněkrát, a to vo forme
,, biedermeiere vý“, ale na str. 122 má aj formu
„biedermeierovský“ a na str. 182 ,,biedermeier-
ský“. Je zřejmé, že ide o nežiadúcu terminologickú
formovú triplicitu. Podlá mójho názoru, ako aj
podlá zaužívajúcej sa praxe správný je termín
„biedermeierský“ (porovn. například osobné měno
Majerský).
Narazil som ešte na rad dalších drobných věc-
ných nepřesností a hádám aj hodnotiacich omylov
v posudzovanej práci, týmito však nechcem zaťažiť
tento písomný posudok; pripomeniem ich připadne
v ústnej rozpravě pri obhajobnom pokračovaní.
Nepopieram, že aspoň část mojich pripomienok
tohto druhu by vychádzala zo subjektivného ná-
zoru a z odlišnosti mojich meradiel výtvarnéj hod-
noty.
Váčšina výhrad, které uvádzam, má alebo
diskusný charakter, alebo podružný význam a ne-
narúša celkovú hodnotu predloženej vedeckej
štúdiedr. Eleny Dubnickej. Zistenia a závěry tejto
práce sú — i přitom, že boli koncipované v zložitej
atmosféře pätdesiatych rokov — v úplnej váčšine
dostatočne zdôvodnené a pravdivé. Ide o velmi
cenný a v nejednom ohlade základný príspevok
do obrazu dějin slovenského výtvarného umenia.
Pretože tým plné vyhovuje požiadavkám klade-
ným na kandidátsku dizertačnú prácu, odporúčam
ju na obhajobu.

Dr. Ladislav Saučin, CSc.

245
loading ...