Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1977-1981(1977)

Page: 145
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1977_1981/0149
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
145

surovine iskrivosf a bol odolný proti opotrebe-
niu.8
Požiadavky na funkčnost’ a tým i na zachova-
uie istej tvarovej typologie nesúvisia len so ži-
votným štandardom doby, ale aj s nárokmi a ži-
votným štýlom tej-ktorej územnej oblasti, toho-
-ktorého národa. Táto' okolnost’ je pre prácu
umelca vo výrobě velmi závažná, najma ak si
uvědomíme prevažnú orientáciu nášho' prierny-
selne vyrábaného skla na exportnú objednáv-
ku.
Dekor a problém jeho vhodnosti v súčasnom
sklárskom návrhu súvisí s tvarom a funkciou
užitkového skla. Z hladiska používania a zrakové-
ho posudzovania nápoja možno považovat' za ideál
hladkú, číru kupu bez ozdoby. Napriek tomu má
dekor i na dnešnom nápojovom skle svoje oprav-
nenie, pokial’ nerozbíja, ale podporuje logiku tva-
ru. Požiadavky na súčasný dekor sa opierajú o je-
ho posobenie vizuálně, haptické a psychologické.
Při vizuálnom pósobení ide o splnenie estetických
uárokov na harmoniu tvaru a dekoru i nárokov
na hodnotenie nápoja. Pri haptickom posobeni
Pocit drsnosti vyvolaný dekorem pósobí na úchyl-
ných plochách často priaznivejšie nez hladka
Plocha. Z hl’adiska psychologického posobenia vý-
hodou dekoru je, ak ho porovnáme so sférickou
hladkou plochou, istá pečať individuálnosti, dáva-
júca sériovým výrobkom emotívnejšie vyznenie.
Hodnota úžitkového skla závisí taktiez, ako sme
už uviedli od výrobného faktora.
V priebehu dvadsiateho storočia pokračuje pro-
ces zavádzania strojov a automatizácie vo výrobě
a sposobuje zásadnú změnu formy predtym rucne
vyrábaných věcí. Unikátnost’ tvaru, typická pre
rukodielnu výrobu, by brzdila a zdražovala hro-
madná výrobu, a preto sa nahradzuje odlišnými
nárokmi na tvarovanie, smerujúce k strojovému
standardu.
Sklárstvo má v rámci priemyiselných odvětví
na Slovensku osobité postavenie. Odvetvie vyroby
skla každodennej potřeby zachovava si charak-
teristiku rukodielnej práce a manufakturně delenie
na jednotlivé pracovné úkony. Kvalita výrobku
_
karol Hološko, Od Povstania k budovaniu, dekorativna
Yaza s rytým dekorom, v 23,5 cm, 1971. Fotografia J.
Nového


Karol Hološko, Poháre na víno, krištál, fúkané sklo, 1973.
Fotografia A. Červenej

je závislá od zručnosti sklára, pracujúceho
s tradičnými nástrojmi, prežívajúcimi celé stá-
ročia (píšťala, úchytné kliešte, dřevená forma
atď.). Slovenská výroba úžitkového skla má len
máloco z charakteristiky priemyselného odvetvia.
Závody existujú v podstatě ako spriemyselnená
remeselná výroba. Možno povedať, že súčasný vý-
voj sklárstva predstihol možnosti výroby vzhl’a-
dom na zřejmý nepomer medzi množstvom kvalit-
ných návrhov a originálov a ekonomickou únos-
nosťou ich zavedenia do výroby.
Návrh zameraný na hromadnú spotřebu má
z výrobného hl’adiska brat’ do úvahy predovšetkým
najjednoduchší spósob tvarovania — má rátat’
s ekonómiou pracovných úkonov sklára. Má teda
vychádzať z tvarovej jednoduchosti a respektovat’
zřetel’ úžitkový i výtvarný. Súlad funkcie, tvaru,
dekoru s vlastnosťami materiálu a výrobnou tech-
nológiou je kritérium kvalitného návrhu úžitkové-
ho skla, v ktorom výtvarný zásah následuje synte-
tickú úvahu.
Posláním výtvarníka vo výrobě je uviesť do
súladu požiadavky priemyslu s nárokmi na vý-
tvarný pokrok v oblasti sklárstva. Výtvarný dozor
nad hromadnou produkciou by mal byť preto sa-

10
loading ...