Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1977-1981(1977)

Page: 156
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1977_1981/0160
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
156


Václav Cigler, Sklený objekt, optické sklo, brúsené, 28 cm
X 28 cm X 16 cm, 1972. Majetok SNG, fotografia A. Čer-
venej


Jiří Boháč, Upomienkový predmet (Mnichov), sodno-dra-
selné sklo, v 50 cm, 1971. Fotografia F. Valenta

Povojnová aktivita v oblasti dekoratívneho
skla na Slovensku sa spája is tvorbou troch auto-
rov — Karoia Hološku, Jaroslava Tarabu a Lu-
bomíra Blechu.21 Společným menovatelom ich
práce je úcta k tradicii domáceho řemesla, ktoré-
ho odvěký zmysell pre etiku v přístupe k materiá-
lu vyznieva i v novem tvarosloví súčasných diel
zo skla. Každá z tradičných sklářských technik

si vyžaduje odlišné tvaroslovie. Gelů šířku po-
vojnovej tvorby v oblasti dekoratívneho skla na
Slovensku možno z výrobno-technického aspektu
rozdělit do' divoch oblastí:
Diela fúkané do formy s vyhraněnými nárokmi
na čistotu materiálu a presne definovaný tvar.
Tieto diela sú hladké alebo sa dekorativně zo-
šlachfujú.
Druhů skupinu tvoria diela hutnicky tvarované
a zdobené, v kterých je deformácia tvaru neraz
záměrně volenou výtvarnou polohou.
Prvá skupina práč sa svojimi nárokmi na pres-
nú reprodukcím návrhu blíži výrobnej polohe sé-
riového islkla.
Standard -získává umělcovým zásahem popři
praktickej funkcii i estetickú hodnotu. Pri splně-
ní istých poldmienok móže štandardný predmet
překonat významný posun medzi úžitkovým a de-
koratívnym sklom a nadobudnúť dominujúci este-
tický zmysel. Toto odlišné použiti e štandardu je
sprostredkované jednak záměrným dekoratívnym
usporiadaním, jednak vradením do nových sú-
vislostí. Předpokládá jeho výtvarná kvalitu a je
jej spátným dókazom. Príkladom sú dekora-
tivně pokály z roku 1962 od Karoia Hološku;
záměrným zoradením časti nápoj ověj súpravy
manifestujiú dekoratívnu sebestačnoisf a poetic-
kosť tohto1 inak všedného predmetu. Z tvarovej
a výrobnej polohy hromadnej produkcie vychá-
dzajú i vázy z roku 1963 (farebné sklo); ich tva-
roslovie sleduje základné členenie vínového po-
hára. O novej funkčnosti vypovedá len změna
proporčných pomerov. Záujem o problém nápo-
jové j súpravy, ktorý bol u Hološku prvořadý,
viedol tu k manifeistovaniu tvarovej čistoty, úměr-
nosti ia elegancie úžitkového skla. Standard vý-
tvarné kvalitný móže nadobudnúť nový význam
v emotívnom dotvoření každodenného životného
prostredia. Autor sa to skupinou svojich dekora-
tívnych práč snažil dokázat’.
V tvarových variáciách tenkostenných fúka-
ných váz z roku 1962—1963 bola hlavným Ho-
lečkovým cielom čistota hladkého a presne vy-
medzeného tvaru. Krajným1 polom exaiktne geo-
metrického tvarového1 smerovania tejto1 skupiny
bola skupina váz z roku 1963, presadzujuca sa
striktnou tvarovou určenosťou valca. Hološko tu
vychádzal z účelu věci, ktorej chcel dat dokoná-
loading ...