Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1977-1981(1977)

Page: 198
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1977_1981/0202
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
198

Tejto iproblematike je věnovaná nepublikovaná diplomová
práca V. Hrona, Kultúra neskorého baroka na Slovensku,
FFUK Bratislava 1974.
9 Umění na Slovensku, odkaz země a lidu. Praha 1938.
10MENCL, V.: Středověká architektúra na Slovensku.
Praha—Prešov 1937. MENCL, V.: Středověká města na
Slovensku. Bratislava 1938 a mnohé ďalšie články a štúdie.
11 HOFMAN, J. : Staré umění na Slovensku. Praha 1930.
POLÁK, J.: Výtvarné umění na Slovensku. In: Slovenská
čítanka. Praha 1925. HOFMAN, J. : Studia o stredovekom
umění na Slovensku. Československá vlastivěda, S, Praha
1935.
12 HOMOLKA, J. : Gotická plastika na Slovensku. Brati-
slava 1972.
13 Publikácia V. Dvořáková. J. Krása, K. Stejskal, Stře-
dověká nástěnná malba na Slovensku, Bratislava—Praha
1978, ktorej predchádzalo množstvo analytických i synte-
tických štúdií (o tom pozři BAKOŠ, J.: Gotické nástěnné
maliarstvo na Slovensku do polovice 15. storočia — Náčrt
premien celkového obrazu, 1974 — rukopis, nachádzajůci
sa v Uměnovednom ústave SAV).
14 K tomu pozři napr. BAKOŠ, J. : Stav bádania o za-
čiatkoch gotického tabulového maliarstva na Slovensku.
Ars, 1972/74, s. 27—28.
14a Pozři recenziu syntetickej publikácie Gotik in Böhmen,
München 1969 v časopise Umění roč. XIX, 1971, s. 358
a tn. od J. Pěšinu, V. Kotrbu, J. Homolku, K. Stejskala a J.
Krásu.
15 RIEGL, A. : Kunstgeschichte und Universalgeschichte.
A. R., Gesammelte Aufsätze, Augsburg—Wien 1929, s. 5—9.
16 WAGNER, V.: Vrcholné gotická dřevená plastika na

Slovensku. Zborník Matice slovenskej, 14/—História.
Martin 1936. GÜNTHEROVÄ, A. — MIŠIANIK, J.: Stře-
dověká knižná malba na Slovensku. Bratislava 1961.
17 DUBNICKŸ, J.: Ranobarokový univerzitný kostol
v Trnavě. Bratislava 1948.
18 GÜNTHEROVÄ, A.: Súpis pamiatok na Slovensku
I—III. Bratislava 1967—1969.
183 Podrobnú biibliografiu zůstavil F. Kresák. Rukopis sa
nachádza vo VEDE, vydavatelstve SAV. K nahliadnutiu je
v Umenovednom ústave SAV. Velkou přednostou tejto bib-
liografie je, že autor prvý zaihřňa i nepublikované diplomo-
vé a kandidátské práce, na ktoré isa neprávom zabúda. Často
sa im nedostává publikovania právě v dósledku prílišnej
podrobnosti a vědeckosti. Predstarvujú nczanedbatelnú po-
ložku nasej umeleckohistorickej spisby.
19 Hypotéza o rozvoji vědného odboru teória a dějiny vý-
tvarných umění do roku 2000. Ans, 1972/74, 1—6, s. 309.
20 Právě to má za následok, že nejestvujú definitivně
ukončené poznatky. Táto neukončenosť však nie je len
časovou obmedzenosťou, ale aj prejavom životnej funkč-
nosti poanania. Je zaangažiované do životných úsilí, a teda
i svárov. Preto jestvuje veda len ako obrovský dynamický
celok, zahrňujúci všetky protirečivé prúdy. Nie ale tak, aby
ich zosúlaďovala do akejisi nezainteresovanej objektivity, ale
právě tak, že žije ich vnútorným sporom, je dynamická,
otvorená voči životu a je jeho súčasťou právě v dóisledku
tohto sporenia.
210 tomto ontologickom chápaní hry pozři BUYTËN-
DIJK, F. J. J. : Das menschliche Spielen. Kulturantropologie,
Beue Antropologie Bd. 4, Stuttgart 1973, s. 88—122.

IlyTM cjiOBaixKon ncTopnn ncKyccTBa - saKOHOMepHOCTb
ikih cjiyHanHOCTi»?

CTaTbH npeACTaBJíneT coßoft nonbiTKy pa3MbimjienHH
o BHyTpeHHeft h HMManeHTHoň cHTyanHH ncTopnn ncKyc-
CTBa CjiOBaKHH. Abtop anajiHSHpyeT Tpn OKpyra npoSjíeM.
1. HcToptmecKue Kopnu coBpeMennoro coctohhhh pan-
nou AHCUHnjIHHbl, KOTOpbie MOAHtjlHlIHpOBaHHbie B HHOH
(jiop.Me, cymecTByioT h ceroAna.
2. CoBpeMeHHasi cHTyamui h npoßjieMHoe nojie ahcuhii-
JIHHbl.
3. MeTOAOAorHncKHe nocjieACTBHH, BbiTeKatomne hb Hacro-
ítuiero COCTOHHHH.
1. 3ano3AaBuiHe yTBepžKAeHite netropím ncKyccTBa KaK
CMOTpeTb Ha AHCUHHAHHy B CjIOBaKHH HBAH6TCH HOCjICA-
CTBHeM HeCKOflbKHX (jiaKTopoB:
a) Hepa3BHTOCTb HaijHOHaAbHOH 6yp>i<ya3HH, a Tarae bh-
Te.Kaioin,ee H3 3Toro oócTOHTejibCTBa nepasBHToe HatiHOHajib-
Hoe HCKyccTBo: 6e3 saxasa ne óbwo HauHonaAbHoro hc-
KyccTBa, 6e3 HamtoHaAbHoro ncKyccTBa ne óbijio neo6-
xoahmocth ero HCTopHnecKoro o6ochob3hhh;

6) Hepa3BHTOCTb KpynHoÄ HauHOHajibHoň 6yp?Kya3HH
noBAHHAa na HecoBepmeHHbie (JtopMbi HCTopiwecKOH >khbo-
hhch h oóycAOBHJia HenyrKHocTb hctophh ncKyccTBa. Be3
nauHOHaAbHoft óyp>Kya3Hn ne 6hao h6o6xoahmocth b mh-
(|)H3aitHH CAaBHoro HauHOHaAbHoro npouiAoro. HcTopus
HCKyecTBa b Apyriix erpanax BO3HHKaAa b 3HaHHTejibHoii
Mepe HMeHHO KaK opyAHe HCTopmecKoro o6ochob3hhh npe-
T6H3HH HaiJHOHajlbHOft 6yp>Kya3HH;
b) ApeBHee HCKyccTBo Caob3khh 6hao HcnoAbO3Bano
BenrpaMH b KanecTBe chmboab CAaBHoro npomjioro BeH-
repcKoro napoAa, ’ito b co3HaHHH cAosauKoro napOAa
ocraBHAo TpaBMy: ApeBHe HCKyccTBo ne BocnptiHHMajiocb
CAOBaiiKHM HaceAeHHeM b KauecTBe cBoeň TpaAHitHH, a b
KanecTBe arpnóyTa HyiKoft babcth. 3to 6biao aofhhho:
HCKyeCTBOM KaK HenpOAyKTHBHblM JieHOMeHOM ORpyiKÍIJIH
ceóa öoraTbie h cocTOHTeAbHbie, b ochobhom BenrepcKne,
rocnoACTByiomHe cjioh HaceAeHHH. PeuHAHBbi stoh rpaBMbi
qyBCTBytoTCH h ceroAHn;
loading ...