Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1982

Page: 37
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1982/0041
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
37


Košice, dóm, severný portál, Ukrižovanie, detail. Foto K. Šilinger


Košice, dóm, severnýportál, Ukrižovanie, detail. Foto K. Šilinger

a ostro — kaligraficky presne modelovanou hlavou
leviatana.
Na rovnakom principe symetrie sa zakladá i reliéf
Ukrižovania, umiestnený na vrcholnom bode portálovej
architektúry. Podobné ako v Poslednom súde (za po-
stavou Krista) i tu sa objavuje malá časť plochého
pozadia. Tým sa postavy dostávajú na plytké javisko.
Aj tu je výrazná disproporcia postáv. Kristus, ktorý
v podstatě stojí na šikmo vyhnutom okraji došky (čím
sa rovnako ako horizontálnou nápisovou páskou na
vrchole kríža brzdí transcendentálny vertikálny směr)
má predimenzovanú hornú časť těla — trup a ruky.
Postavy lotrov sú prispósobené skór nedostatku pries-
toru v reliéfnom poli ako organickému pohybu, po-
dobné ako anjel a diabol odnášajúci ich duše. Rozpor
je v podaní Ježišovho trupu, prejavujúcom znalosť
anatomie, a v tvarovaní ostatných partií nahých tiel
jednoduchým tvrdým kanelovaním. Typ Kristovej

tváře, jemný a ušlachtilý, je len málo dotknutý boles-
ťou a smrťou. Tvar očí, nosa a šikmo zdvihnutého
obočia s prudkým poklesom a vráskami nad koreňom
nosa sme už spoznali v skupině zatratených Posled-
ného súdu. Aj hlavy diablov sú v obidvoch výjavoch
rovnakého rodu.
Třetí reliéf severného portálu, v ktorom móžeme
zistiť komponovanie na strednú os, je umiestnený
vlavo dolu pod Ukřižováním. Znázorňuje skupinu
plačúcich Hen. Uprostřed nich Mária, nad ňou Mária
Magdaléna s balzamáriom, po stranách dve a dve
dalšie ženy. Symetriu však v dolnej partii narúša
zložitý, dokonale organicky zobrazený Spirálovitý po-
hyb Márie, pri ktorom kolená klesajú jedným smerom,
a hlava s trupom sa obracajú druhým smerom.
Oproti disproporcii postáv zobrazených v jednodu-
chých postojoch a pozíciách, ako sme sa s ňou střetli
na predchádzajúcich doškách, je preciznost vystihnu-
loading ...