Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1982

Page: 105
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1982/0109
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
105


Malovaný polostlp s rostlinnými ornamentmi medzi prvým a druhým polom. Foto M. Smoláková

deštruovala v neskoršom období v súvislosti so změna-
mi v interiéri a otvor sa zamuroval. Pri jeho identifi-
kovaní nemožno vychádzať ani z pódorysnej situácie
interiéru, kde sa v neskoršom období připojil priečny
múr (hoci sonda z tejto strany by mohla priniesť
pozitivnější výsledok). Preto zostáva funkcia takto
upraveného otvoru opät neznáma; mohlo ísť rovnako
o vstupný alebo o okenný výklenok, zrušený potom
v neskorej renesancii.
Ranorenesančná nástěnná mal’ba sa pri prieskume
zistila na ploché medzi trefou a siedmou osou dneš-
ných otvorov prízemia (zlava doprava), v hornej časti,
Pod kordónovou římsou. Nezachovala sa žiaT v celom
rozsahu: pri úpravách mladších otvorov z 19. storočia,
n° i z posledného obdobia sa úplné stratilo spodně
zakončeme i pokračovanie k pravému, západnému

okrajů fasády. Napriek tomu sú však obrazové polia
ikonograficky takmer úplné identifikovatelné a zacho-
vaný rozsah malieb umožňuje po odbornej reštaurá-
torskej obnově ich opâtovné uplatnenie sa na priečelí,
ktoré sa týmto jedinečným artefaktem přeřadí do no-
vej hodnotovej roviny. Pri našom rozbore budeme
vychádzať zo súčasného stavu zatiaT nie úplné odkry-
tých malieb; preto bude možné po ich náležitom
restaurátorském zhodnotení opáť pristúpiť k riešeniu
problematiky, ktorú prinášajú.
Koncepcia maliarskej výzdoby sa zakladá na archi-
tektonickou! členení plochy. Malované polostlpy v ne-
pravidelných intervaloch (šířky medzi osami polo-
stípov 353, 123, 153, 105, 168, 101, 217 cm) vyme-
dzujú jednotlivé obrazové polia, v ktorých sa pravi-
delné striedajú figurálně výjavy s okennými otvormi.
loading ...