Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1984

Page: 59
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1984/0171
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
59

Oblastná galéria, Banská Byistrioa 1972; knižné Bra-
tislava 1974.
11 Na νζο-pätie Galandovej tvorby od roku 1936 upo-
zorňuje aj Eva Šefčáková. ŠEFCÁKOVÁ, E. : Mo-
derná slovenská kresba. Bratislava 1967, s. 35.
12 Roku 1944 vystavuje Neván v Prahe súbor ceruzo-
vých a uhlových kresieb z rokov 1942—1944 (tema-
ticky prevládajú poloakty, matissovské tanečnice
a hlavy).
13 ZVĚŘINA, J. : Georges Rouault. Praha 1961, s. 25;
porovnej aj VENTURI, L. : Rouault. Genève 1959.
14 Vo vývinovom rade taktiež s Konštantínom Bauerom,
ktorý v dvadsiatych rokoch, no najma vo- vrcholnom
roku 1927 vytvořil sériu neobyčajne silné sociálně
vyhrotených kompozícií.
15 MUDROCH, J. : Ján Novák (úvod v katalogu posmrt-
nej výstavy). Bratislava 1945.
16 ŠEFCÁKOVÁ, E.: Ján Novák 1921—1944. Úvod v ka-
talogu. SNG, Bratislava 1964, is. 8.
17 Pozři aj : GALANDA, Μ. : Žena s košelou. Bratislava
1931.
18 BEDNÁŘ, Š. : Ernest Zmeták. Nové město- v sloven-
skou! výtvarníctve. Elán, 14, 1943, č. 2, s. 4.
19 MATUŠTÍK, R.: Modemé slovenské maliarstvo-1945—
1963. Bratislava 1965, s. 122.
20 Ku krajinkárskym práoam a městským vedutám pri-
búda i množstvo- autoportréto-v, ktoré v konečn-om
dósledku svo-jou systémovostou záujmu o- ne oboha-
c-ujú aj ikonografiu modernej sl-ovenskej kresby.
21 Porovná j aj v katalogu kraj skej výstavy kresieb
-a skic. Bratislava 1955.

22 Vyhlásenie v katalogu prvej výstavy Skupiny Miku-
láša Galandu. Žilina 1957.
23 N-a význam kresby Milana Laluhu upozorňuje -aj La-
dislav Saučin. SAUClN, L. : Súčasná slovenská kresba
a drobná plastika. Výtvarný život, 10, 1965, č. 9, s.
326.
24 Na tdeto skryté póvaby Paštékovej tvorby upozorňuje
už Ján B-ako-š. BAKOŠ, J. : K výstave Milana Paš-
téku. Výtvarný život, 10, 1965, č. 10, s. 382.
25 Pozři: GAZDÍK, I.: Člověk a priestor v kresbe Milana
P-aštéku. Slovenské pohlady, 86, 1970, č. 7, s. 159.
26 Je takmer neuveri-telné, -ale jediná celoslovenská vý-
stava kresby sa uskutočnila po krajských výstavách
kresieb a skic (Bratislava 1955, Žilina a Banská By-
strica], 1958) len roku 1965 v Bratislavě. Ďalšia celo-
slovenská výstava kresby (v žilinskej Pov-ažskej galé-
rii) sa realizovala -až roku 1979.
27 SCHMIED, W. : Formen und Funktionen der Zeich-
nung in den sechziger und siebziger Jahren. In Kassel
Documenta 6 — Handzeichnungen. Kassel 1977, s. 9.
28 Kassel Documenta 6 — Handzeichnungen. Kassel 1977,
s. 10—11.
29 Celoslovenská výstava kresby. Považská galéria, Ži-
lina 1979.
30 Problematikou súč-asnej kresby sa teraz nezaoberám
podrobnejšie. Jej otázkám bude věnovaná samostatná
štúdia, preto týchto umelcov len uvádzam, bez roz-
borov tvorby a jej hlbšieho zaradenia a s-ituovania
vo vývine modernej slovenskej kresby.

CoBpeMeHHbiň cjiOBau,Kwíí pncyHOK
(npHMeuaHMfl κ nepno,uy 1945—1980 rr.)
Hropb Γ33ΛΗΚ
Pcsiomc
CjiOBauKHH pncyHOK 20 b. ceronHji y>i<c c ποληημ npaBOM
3acjiy>KHBaeT MaTepwaJifaHo η τεορετΗΗβοκπ oóocHOBamiHX
oSiuhx HCCJieAOBaHjiň. B ero KJiaccn(|)nKaiiHH b 3aBncnMocTn
ΟΤ Φ^ΉΚΒ,ΗΗ B pa3BHTHH pHCyHKa COpOKOBHX ΓΟΛΟΒ ΠρΟ-
hcxoaht neňbiBajioe ycnjienne po.m pncyHKa KaK caMoero-
üTejibnoro xyAO/KeCTBCHHoro jiBjíeHHfl. B npeumecTByio-
1HHH nepiion pa3BHTM c TaKMM 3ByqaHneM pucyHKa mm
BCTpeiaeMCM jinnib y κβκοτορκχ τηληητληβηχ pncoBajib-
uihkob. UeHTp TínKec™ pa3BHTHíi pucyHKa coctohji cKopee
B nepeopenKe AOCTUžKctinii nocTHMnpeccnoHHCTCKOro HCKyc-
CTBa, a Η3Μ6ΗβΗΗ5Ι, 3BeHTyajIbH0 npOHCXOAliBIHHe, flOJieC
OTpaxajiHCb b TeMaTHHecKoň ofijiacTH, hokcjih b cpencTBax
BbipajKeHHH. lIojuipHocTb HOBoro Bbipa>KeHHH b φορΜίιρο-
BaHHH οπειίΗφκκΗ pucyHKa HeH3Öe>KHO flOJUKHa óbwia orpa-
3HTbCH II B ero HMMaHeHTHMX CB513HX — -Ha ΠβρεΑΗΗΗ
ΠΛ3Η BblABHHyjIHCb BOnpOCbl 9KCnpeCCHBH0r0 BbipaiKeHHH,

c OAHoft cTopoHbi, h pau,HOHajibHOH κορρεκυ,ΗΗ, c Apyroii.
B npeAuiecTByiomeM nepnoAe pa3BHTiw cjiOBauKoro piicynna
HaňjiiOAaAOCb óojibinee ΛΟΒερκε κ nyBCTBaM, h HCKyccTBy
ÓblJIPI HyPKAbl nOHCKH OnpeAeJieHHOH φΟρΜΜ H KOHCTpyK-
THBHbix iMH reoMeTpmecKHx aaKOHOMepHOcreft κομποβηπ,ηη.
BOAee CHAbHO onu lipOSIBHJIHCb AHHIb B AHCIlHnjIHHHpOBaH-
hocth ληηηη η onpeAejieHHocTH φορΜΗ y MHKyjiaiua
fa.iaHAbl H BO Β3ΒεΗ1ΗΒ3ΗΗΗ KOHCTpyKTHBHblX MOMeHTOB
JIHHeHHOÍÍ OCHOBbI y JIlOAOBHTa OyjUIbl. PaCCMaTpHBaíI
SKcnpeccHBHbie HCxoAHbie noAOH<eHHa, OTMenaeM, hto sto
n|)e>i<;ie BCero pucyHOK KojioMana CoKOJia b ero cbhsbio
c HeMeiiKiiM 3Kcnpeccn0HH3M0M, a TaK>Ke pncynoK Uiinpiia-
na MaftepHHKa, CBH3aHHbift c φρ3ΐπιγ3α<ιΐΜ h ncnaHCKHM
TBopnecTBOM aKTyaAbiioro coiiHaAbHoro HanpaBjíeHHSi. C pa-
AHK3JIH3MOM pHCyHKa K3K CaMOCTOHTejIbHOFO XyAO!KeCTBeH-
ΗΟΓΟ BbipaJKeHHH B COpOKOBblX TOAaX npHXOAHT AHlUb
loading ...