Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1984

Page: 79
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1984/0191
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
79


10. Cypríán Majerník: Utečenci, litografia, 1944. Foto A. Červená.

vrstvy začína odvíjať kontinuálny vývin sloven-
skej grafickej tvorby, ktorej předpoklady a ge-
néza tkvejú právě v období rokov 1911 až 1944.
VII
Proces hïadania uměleckého výrazu adekvát-
neho pocitu člověka svojej doby sa kryštalizo-
val v rokoch 1911 až 1944 v dvoch dominant-
ných líniách: sociálnej a expresívnej. Vyústil do
niekol’kých závažných problémov, časovo vy-
medzených rokmi 1911—1928 a 1928—1944.
V prvej vývinovej etape (1911—1928) naša
grafická tvorba nadväzuje a reaguje na spolo-
čenské a politické dianie doby a snaží sa o jeho

ideovo-obsahovú transpozíciu. Okolo roku 1911
dochádza k dóležitému zlomu, keď sa v našej
grafike rúcajú staré filozoficko-názorové kon-
cepcie s postupné doznievajúcim německým ro-
mantizmom a Jugendstilom, pretrvávajúcimi
ešte do roku 1914. S prenikaním nových ideí,
podmienených vzrastajúcim medzinárodným ro-
botníckym hnutím a Specifickou situáciou ob-
dob ia prvej světověj vojny, ustupuj ú kriticko-
realistické snahy silné júcej sociálnej linii.
Dóraznejšie sa začína vo formálnom přejave
uplatňovat nemecký a rakúsky expresionizmus
alebo jeho česká modifikácia.
Grafika tohto obdobia, na rozdiel od maliar-
stva, intenzívnějšie přijímá dobový výraz, zhod-
ný pre výtvarné spodobenie a ponímanie reality
loading ...