Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1985

Page: 77
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1985/0081
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
K dielu Felixa I. Leichera na Slovensku
ANNA PETROVÁ - PLESKOTOVÁ

77

V nadväznosti na predchádzajúce obdobie
charakterizuje druhů polovicu 18. storočia vo
výtvarnom živote Slovenska pretrvávajúca ex-
panzia rakúskeho maliarskeiho střediska. Popři
Jánovi L. Krackerovi a Franzovi A. Maulbert-
schovi, vedúcej osobnosti súvekej rakúskej ma-
liarskej školy, boli to okrem iného aj Maulbert-
schovi spolupracovníci a maliari z jeho okruhu
(Jozef Winterhalder, ml., Andrej Zallinger a i.),
ktorí tu získávali početné zákazky.
K nim patřil aj viedenský maliar Felix Ivo
Leicher (1727—1812), rodák zo sliezskeho Bílov-
ca, Maulbertschov priateï a spolupracovník, kto-
rého oltárne obrazy a mytologické kompozície
sú rozptýlené po celom území býv. habsburskej
říše — okrem Rakúska najmä na Moravě, v Sliez-
sku a v býv. Uhorsku.1 Leicher už počas štúdií
na reholnom piaristickom gymnáziu v Příbore
upozornil na seba dekoráciami zhotovenými ku
školskému divadelnému predstaveniu tamojšie-
ho maliara Franza A. Sdhaffera, u ktorého si
potom v rokoch 1745—1749 osvojoval základy
maliarstva. Od roku 1751 študoval na viedenskej
akadémii výtvarných umění, ktorej maliarske
oddelenie viedol Paul Troger a na čele ktorej
stál v období Leicherových štúdií konzervatív-
nejšie orientovaný Michelangelo Unterberger.
Ako to výstižné postihol a príkladmi doložil L.
Slavíček,2 Leicherov eklektický, no svojsky for-
movaný přejav spoluurčili okrem akademického
východiska s prevažujúcim vplyvom Michelan-
gela Unterbergera ohlasy benátského settecenta,
módná vlna rubensizmu a nepochybný, i keď
u starších bádatefov precenený a jednoznačné

vyzdvihovaný příklad Maulbertschovho umenia.
Na Slovensku sa Leicherovo měno dávalo do-
nedávna do súvislosti len s obrazmi bočných
oltárov banskobystrického farského kostola —
s obrazom sv. Floriána, Krista na kříži, Smrti
sv. Jozefa,3 resp. aj s obrazom Panny Márie
s Ježiškom/' ktorý však třeba zo štýlovo-kritic-
kých dóvodov z Leicherovho oeuvru vyčlenit’.
V našej monografii o maliarstve 18. storočia
na Slovensku5 sme F. I. Leicherovi pripísali
ešte další menší obraz Oslávenia sv. Jána Ne-
pomuckého, umiestnený v presbytériu bansko-
bystrického farského kostola. Ako sme zistili
dodatočne, pri detailnejšom prieskume, obraz
nesie nielen příznačné prvky Leicherovho ma-
liarskeho prejavu (typika svätcovej tváře, gesto
rúk), ale aj umělcovu signatúru.6 Svätec situo-
vaný do bližšie neurčeného priestoru sedí v stro-
jenom vytočení na sivasto-žltastom oblaku
v spoločnosti anjelikov a putti. Jeho pretiahnutá
křehká, trocha neisto stvárnená postava je zob-
razená v ikonograficky tradičnom rúchu. Po-
dlhovastú tvář, pripomínajúcu okrem iného fy-
ziognómiu Krista z oltárneho obrazu Poslednej
večere v opavskom dekanskom kostole, lemuj ú
tmavohnědé vlnisté vlasy a malá briadka. Okolo
hlavy má veniec z piatich hviezdičiek. Svätcova
pravica spočívá na hrudi, l’avica s nervnými
prstami je vytočená dlahou nahor v meravom
geste. Pohïad smerom dohora obrátených očí
prezrádza extatické vytrženie. Na oblaku je
umiestnený svätcov atribut — čierny biret a
otvorená kniha, ktorú pridřža jeden z anjelikov.
Anjelik s prstom na ústach, ktorý vykukáva
loading ...