Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1988

Page: 23
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1988/0027
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
23

osadzujú stavebné články. Ján, cítěním ešte gotik,
bol asi prešovský rodák. Jeho činnost je archívně
doložená v rokoch 1480-1523. Ak ho stotožníme
s Jánom Brengiszeynom,25 archívně doloženým
1485-1521 (roku 1524 už nežil), kamenárom a vá-
ženým prešovským občanom, potom Trenčín, Bu-
dín26 a Krakov27 sú najvzdialenejšie miesta, kam
sa podlá nateraz známých životopisných údajov
dostal. Budínska renesancia sa jeho tvorby zřej-
mé nedotkla. Majster Alexander, s ktorým město
Bardejov už roku 1505 uzavřelo zmluvu o vytesaní
°kien prízemia,28 bol asi takisto domácí kamenár,
nič bližšie o ňom zatial’ nevieme. Pravděpodobně
bol autorom obidvoch vstupných portálov stred-
ného traktu prízemia.29
Roku 1507 sa na stavbě objavuje majster Ale-
xius,30 s ktorým město uzavřelo zmluvu na „talian-
ske okná". Majster Alexius je aj autorom portálov
na poschodí a radničného arkiera. Už jeho měno
naznačuje dalmatínsky povod: jediný umelec tohto
mena, ktorého sa nám podařilo zistiť, bol jeho tro-
girský menovec.31 Jediný renesančný kamenár,
ktorý sa nám v prvej štvrtine 16. storočia zjavu-
je na východnom Slovensku - dokonca v okolí
Bardejova - bol takisto Dalmatínec, Vincent
z Dubrovníka, pracujúci o 6 rokov neskoršie spo-
lu s tým istým Jánom z Prešova.32 Alexiovými vnú-
tornými portálmi radnice renesancia na Slovensku
vrcholí na samom začiatku: vyváženost proporcií,
dokonalá znalost' renesančnej ornamentiky, kvalita
realizácie predstihujú ešte po desaťročia všetky
slovenské renesančně portály. Ozdobné prvky sú
stredomorského pôvodu; v Taliansku sa tradovali
od antiky aj cez románské obdobie.33 Archivolta
nad najlepším z portálov poukazuje na ranú flo-
rentská renesancím34 Hravým, teplejším poňatím
kontrastuje Alexiovo dielo s monumentálnou, prís-
nejšou tvorbou Riedovej pražskej huty, antikizujú-
cou formou překonává aj niečo neskoršie portály
krakovského Wawelu.39 Kým ranorenesančné Ale-
xiove okná tvarovo zodpovedajú portálom, v ar-
kieri dožívajú ojedinělé neskorogotické prvky: dá
sa tu předpokládat zásah iného majstra, asi Jána
z Prešova.36 Alexiovo dielo ovplyvnilo aj okná bib-
liotéky kostola sv. Jakuba a vnútorný portál v do-
me č. 40 na Mierovom náměstí v Levoči, nesúci
letopočet 1530.37 V Bardejove ovplyvnila Alexiova
účast na stavbě radnice kamenárske práce vše-


Náhrobok Štefana Zápolského v Spišskéj Kapitule, 1499.
Foto L. Borodáč

obecne, najma okná na nárožnom dome Námestia
SNP a Hviezdoslavovej ulice, ale aj vnútorné por-
tály meštianskych domov na Náměstí SNP,38 opa-
kujúce v zjednodušenej forme - bez ornamentu
a oblúka v nadpraží - schému Alexiových rad-
ničných portálov.
V porovnaní s Alexiovým bardejovským dielom
zdajú sa nám práce Vincenta z Dubrovníka značné
slabšie, ovela viac zrustikalizované. Jeho pósobe-
nie u nás sa začína přestavbou kostola v Lipanoch,
kde zhotovil 2 portály, pastofórium a vóbec rene-
sančně prvky a kde sa na portáli aj sebavedome
podpísal, ako to bývalo zvykom v renesančnom
Taliansku i v rodnej Dalmácii: 1513 Vincenco de
Ragusa hoc opus fecit. Na základe slohového roz-
loading ...