Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1988

Page: 77
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1988/0081
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
77

roku 1859 Arnold Ipolyi, že jeho zrútenú klenbu
nahradili provizórnym, rovným dřeveným stropom
v lodi i v chóre.23 V chudobnom kostole bolo po-
třebné doplnit kostolný inventář. Náš kalich pri-
niesol pravděpodobně štvrtocký farár, keď pri
Vykonávaní cirkevných obradov pocítil absen-
ciu potřebného omšového riadu. Vybral ho asi
z tých predmetov, ktoré - odložené možno ešte
od čias reformácie - boli mimo bežnej prevádz-
ky.
Nejednota slohových znakov - pri našom kali-
chu staršia gotická tradícia pri výstavbě, reformá-
ch blízka ideová orientácia pri volbě námětu vý-
zdoby a renesančná ikonografia - nie je izolova-
ným javom zlatníctva tohto obdobia. Pri skúmaní

štýlovej orientácie nášho zlatníctva v období, ktoré
v rámci periodizácie výtvarného umenia na Slo-
vensku zvyčajne zjednodušené označujeme poj-
mem renesančně, presnejšie však v období, v kto-
rom slohové znaky renesancie spoluurčovali vý-
tvarné prejavy tohto uměleckého řemesla, teda od
polovice 16. do druhej polovice 17. storočia, mó-
žeme zevšeobecňovat’, že zlatníctvo v uvedenom
období necharakterizujú jednotné slohotvorné kri-
tériá. Renesancia preto nebola v našom zlatníctve
pevne ohraničenou, jednotnou kategóriou, nebola
slohom, ale javom, ktorý popři přežívaní gotickej
tradicie i po nástupe baroka spoluurčoval v róznej
intenzitě slohový charakter domácej zlatníckej
tvorby.

Poznámky
1 Humanizmus a renesancia na Slovensku v 15. a 16.
storočí (redigovali Holotík, Vantuch). Bratislava 1967.
2 KLANICZAY, T. : Renaissance und Manierismus, zum
Verhältnis von Gesellschaftsstruktur, Poetik und Styl. Ber-
lin 1977, 27 n.
3 JANKOVIČ, V.: K otázke zachovania středověkých pa-
miatok na Spiši a v Šariši v 16. storočí. Památková péče,
1965, č. 1, s. 33—38.
4 SOCHÁŇ, P. : Staré kostolné rúcha v cirkvách evanje-
lických dolno-trenčianskeho kontubernia. Slovenské pohTa-
dy, 1907, s. 54. Autor sa odvolává na Holubyho, podlá kte-
rého sa na začiatku reformácie napr. bývalé katolické or-
náty používali pri evanjelických obradoch.
5 Odzrkadl’ovali sa aj pri tvorbě sakrálnych zlatnických
artefaktov a boli rozhodujúce pre ikonografiu ich výzdoby
v 16. storočí.
6 Barok spočiatku určoval iba slohový charakter sakrál-
nych predmetov, pri tvorbě profánnych artefaktov naďalej
přežívali slohové znaky neskorej renesancie.
7 Představitel’ slovenského protestantizmu Eliáš Láni
zhrnul vo svojom diele Scutum libertatis Christianae stano-
viská ortodoxného luteránstva k výtvarným pamiatkam.
Okrem iného konstatoval, že poučenia z výtvarných diel
móžu byť pozitivně a negativné; tie prvé hovoria o dob-
rotě, hneve a súde božom (napr. výjavy o narodení, mu-
čení, zmrtvýchvstání a nanebovstúpení Krista). Negativno
poučenia (výjavy zo života Márie a svátých) poukazuji!
na scestie, na ktoré doviedla člověka jeho nevědomost'.
JANKOVIČ, V.: c. d„ s. 36.
8 SACHS, H. — BADSTÜBNER, E. — NEUMANN, H. :
Christliche Ikonographie in Stichworten. Leipzig 1973, s.
126 n. Od 2. storočia n. 1. využívá výtvarné umenie posta-
vy, resp. symboly štyroch evanjelistov. V zlatníctve stře-
táme tento motiv napr. pri výzdobě zakončení ramien ol-

tárnych krížov a pacifikálov, na viaclaločnej nohe kalichov
a pod. už v středověku.
9 Rytie patřilo k běžným technikám zlatníckej práce.
V Košiciach a v Rimavskej Sobotě napr. v 17. storočí si
cvičili učni svoju zručnost’ rytím do měděného plechu.
BALLAGI, A. : Kecskeméti W. Péter ötvöskönyve. Budapest
1884, s. 47.
10 Aj zemepáni vo Štvrtku na Ostrove a jeho okolí sym-
patizovali s reformáciou. Méreyovci boli v 16. storočí kato-
líci. Michal Mérey (—1572) však bol v blízkom styku
s Thurzovcami; pravděpodobně i on si osvojil humanis-
tické myslenie a zásady reformácie. Rod Balassovcov
(Andrej Balassa bol druhým manželom Anny Mérey) a
Illésházyovci boli přívrženci reformácie.
11 Biblische Figuren des Alten Testaments, Biblische Fi-
guren des Newen Testaments gar künstlich gerissen Durch
den weitberhumten Vergilium Solis Maler und kunststecher
zu Nürnberg 1565, Getrucht zu Franckfurt am Mayn durch
Johannum Wolffum.
12 UBISCH, E. von: Virgil Solis und seine Biblischen
Illustrationen für den Holzschnitt. Leipzig 1889, s. 32. Istý
uhorský magnát si za 200 guldenov prepožičal Biblické fi-
gúry pre tlač domácej biblie Biblie auf Crabatisch und
Zirulische sprach.
13 Primaciálny archív, Ostrihom, Batthyaniana Visitatio
1781, Liber XXXVIII, . . . Parochiae Csötörtökiensis. . . . Ca-
lices cum suis patenulis omneš šunt argentei, solide
inaurati, quorum unus in parte interiori pedis hanc
inseriptionem extribet C. Andreas Balassa Camerarius Im-
peratoris MCCCCCLXXXIII, Alter Calix in inferiori cupula
inclusum habet vasculum Aureum in quo sequens legitur
inscriptio Anna Mère nupta C. Andreae Balassa.
14 Anna Mérey, dcéra pro-palatína Míchala Méreya bola
manželkou Gašpara Serédyho, po jeho smrti sa vydala za
loading ...